Senere ændringer til afgørelsen
Resume

En landinspektør spørger, om afmærkning af skel kan undlades, hvor en offentlig vej fører over et græsbevokset fællesareal. Mærkerne vil være i vejen for græsslåning m.v. Direktoratet svarer, at kravet om afmærkning ikke kan fraviges, men at skelmærkerne må anbringes med overkant i jordoverfladen.

Den fulde tekst

Skelafmærkning - afmærkning af offentlig vej over et græsbevokset fællesareal.


I skrivelse af 28-3-1977, jr.nr. 44/77, har De spurgt, om De ved udskillelse af en kommunevej, der fører over et græsbevokset fællesareal, kan undlade at afmærke skellet mellem vejen og fællesarealet.

De har oplyst, at skellet er bestemt ved en fast afstand fra kantstenene, at afmærkningen kun vil kunne placeres med overkant i terrænhøjde af hensyn til græsslåning m.v., og at afmærkningen er uden interesse for grundejerne og kommunen.

I denne anledning skal man meddele følgende:

Efter bestemmelserne i § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 604 af 20-12-1976 kan afmærkning af skel undlades, når skellet falder sammen med mur eller støbning eller naturlige grænser, f.eks. midtlinien i et vandløb eller daglig højvandslinie mod havet.

Når disse tilfælde er undtaget fra kravet om afmærkning, skyldes det, at man har anset det for unødvendigt at foretage afmærkning, når skellet ligger i mur eller støbning. For de naturlige grænsers vedkommende anser man det for uhensigtsmæssigt med afmærkning, da grænserne er labile.

Det forhold, at vejskellet fastlægges ved en fast afstand fra kantstenen på begge sider af kørebanen bevirker ikke, at afmærkning kan anses for unødvendig. Direktoratet anser det ikke for tilstrækkelgt, at en fremtidig afsætning af skellet alene er baseret på en afstand fra et element i det aktuelle vejprofil, hvad enten dette er kantstenen eller kørebanemidten.

Da der ikke er aktuelt behov for at kunne se skelmærkerne, og da det af hensyn til græsslåning m.v. er uheldigt, hvis mærkerne anbringes således, at 5-10 cm er over jordoverfladen, bør mærkerne - som De anfører - anbringes med overkant i terrænhøjde, jf. nævnte bekendtgørelses §5, stk.4.

Officielle noter

Ingen