Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Landinspektørnævnet spørger om direktoratet i medfør af landinspektørlovens § 6 vil udpege en landinspektør til at foretage de fornødne opmålinger til konstatering af, om et byggeri er lovligt, idet ejeren af naboejendommen mener, at der er afgivet forkert landinspektørattest, men at han ikke har kunnet få nogen anden landinspektør til at påtage sig opmålingsarbejdet med henblik på kontrol af attesten. Direktoratet udtalte at landinspektørlovens § 6 kun giver hjemmel til at pålægge landinspektører at udføre arbejder, som er omfattet af deres eneret i henhold til lovens § 4.

Den fulde tekst

Boligministeren kan pålægge en praktiserende landinspektør at udføre et matrikulært arbejde.


I et brev af 28-4-1978 har De spurgt om direktoratet i medfør af landinspektørlovens § 6 vil udpege en landinspektør til at foretage de fornødne opmålinger til konstaterig af, om byggeriet på matr.nr. 8aa Nyby By er lovligt. Ejeren af naboejendommen, Larsen, mener, at der er afgivet en forkert landinspektørattest om byggeriets lovlighed, men han har ikke kunnet få nogen anden landinspektør til at påtage sig opmålingsarbejdet med henblik på kontrol af attesten.

I denne anledning skal man meddele, at bestemmelsen i landinspektørlovens § 6 efter direktoratets opfattelse kun giver hjemmel til at pålægge landinspektører at udføre arbejder, som er omfattet af deres eneret i henhold til lovens § 4. Direktoratet finder derfor ikke, at man kan pålægge en landinspektør at udføre tekniske målinger med henblik på konstatering af et byggeris lovlighed eller med henblik på kontrol af en anden landinspektørs tekniske opmålinger i forbindelse med byggeri. I forbindelse hermed henleder man opmærksomheden på § 4, stk. 5, i Vedtægt for Landinspektørvirksomhed.

Iøvrigt gør man opmærksom på, at en opmåling på matr.nr. 8aa ikke vil kunne gennemføres uden ejerens samtykke, da udstykningslovens § 42b ikke giver landinspektører adgangsret i tilfælde som dette.

Officielle noter

Ingen