Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Direktoratet finder ikke grundlag for at dispensere fra inhabilitetsbestemmelsen i medfør af §5, stk. 4., hvor en landinspektør søger om tilladelse til at fraskille 40(m2) fra landinspektørfirmaets ejendom.

Den fulde tekst

Inhabilitet. (* 1)


De har søgt om udstykning af firmaets ejendom matr. nr. 79 dm Å Markjorder hvorved en parcel på 40 (m2) søges fraskilt og afhændet til Oliekompagniet til vejareal, ligesom De søger om optagelse af vej på matrikelkortet over Deres fornævnte ejendom.

I forbindelse hermed søger De om dispensation fra bestemmelserne i § 5, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 390 af 12.7.1977 af lov om landinspektørvirksomhed, således at De selv kan udføre det matrikulære arbejde.

I denne anledning skal man meddele, at direktoratet ikke finder, at der er grundlag for at dispensere fra inhabilitetsbestemmelsen i medfør af § 5, stk. 4.

Man må derfor henvise Dem til at lade sagen udarbejde af en anden landinspektørforretning.

Officielle noter

(* 1)Offentliggjort i tidsskriftet Landinspektøren 30. bind, side 280.