Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Direktoratet udtaler sig om de praktiserende landinspektørers muligheder for at foretage tekniske opmålingsarbejder i Sønderjylland, samt om hvilke arbejder, der kun kan udføres af Statslandinspektørkontorerne.

Den fulde tekst

Praktiserende landinspektørers opmålingsmuligheder i Sønderjylland. (* 1)


I brev af 5-8-1975 har De stillet nogle spørgsmål vedrørende praktiserende landinspektørers nuværende og kommende muligheder for at foretage opmålingsarbejder i Sønderjylland.

Som svar på en tidligere henvendelse fra Dem udtalte direktoratet i skrivelse af 15-1-1970, at Deres spørgsmål om ændringer i den matrikulære ordning for Sønderjylland ikke kunne besvares, bl.a. fordi disse forhold var under overvejelse i en særlig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har siden afgivet en redegørelse vedrørende matrikelvæsenet i de sønderjyske landsdele, og direktoratet har herefter med udgangspunkt i redegørelsen afgivet en indstilling til landbrugsministeriet om ændringer i de sønderjyske matrikelvæsen. Indstillingen er den 26-8-1975 tiltrådt af ministeriet.

På baggrund af de retningslinier, der således foreligger, kan man oplyse følgende til besvarelse af Deres spørgsmål:

Der er ikke sket nogen ændring i praktiserende landinspektørers muligheder for at foretage tekniske opmålingsarbejder i Sønderjylland, og matrikeldirektoratet har ikke aktuelle planer om at foretage ændringer, som medfører, at arbejder, som hidtil har kunnet udføres af praktiserende landinspektører, kun må udføres af amtslandinspektørkontorerne.

Direktoratet overvejer dog muligheden af en udvidelse af amtslandinspektørkontorernes arbejdsområde f.eks. med hensyn til udstedelse af uskadelighedsattester og servituterklæringer, udførelse af bygningsafsætninger, tekniske målinger og udarbejdelse af udstykningsplaner. For så vidt angår arbejder med udstedelse af uskadelighedsattester og servituterklæringer, jfr. tinglysningsanordningens § 40 og tinglysningslovens § 22, går overvejelserne i retning af at fastsætte, at de kun kan udføres af amtslandinspektørkontorerne. Derimod vil praktiserende landinspektører fortsat være berettiget til at udføre de øvrige nævnte arbejder i Sønderjylland.

Det er tanken at opretholde den statslige ordning af matrikelvæsenet i Sønderjylland, og privatpraktiserende landinspektører vil derfor ikke få mulighed for at påtage sig matrikulære arbejder i dette område. Det bemærkes i denne forbindelse, at det er hensigten at foretage ændringer i det sønderjyske registrerings- og målesystem dels med henblik på rationalisering, dels for at opnå mere ensartede regler for matrikelvæsenet nord og syd for den gamle grænse. Der bliver dog næppe behov for bistand fra praktiserende landinspektører til opmålingsarbejder m.v., bl.a. fordi amtslandinspektørkontorernes opmålingskapacitet er blevet udvidet i de sidste år.

Til spørgsmålet om, i hvilken udstrækning De vil kunne modtage udgangsmateriale til opmålingsarbejder fra amtslandinspektørerne, bemærkes, at sådanne materialer vil kunne rekvireres som hidtil.

Med hensyn til spørgsmålet om afgrænsningen af det område, hvor matrikulært arbejde udføres af amtslandinspektører, bemærkes, at man ikke har planer om at inddrage Hejls, Vejstrup og Taps sogne, som ligger i Sønderjyllands amt, under det sønderjyske matrikelvæsens område.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i tidsskriftet Landinspektøren 27. bind, side 767.