Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et ægtefællebidrag nedsattes med den begrundelse, at hustruen herefter ville være i stand til at forsørge sig selv.

Statsamtets afgørelse ændredes herved med tilbagevirkende kraft, fordi statsamtet ikke havde lagt afgørende vægt på hustruens bidragsbehov.

Den fulde tekst

Ægtefællebidrag. Bidragsberettigedes ringe behov. Tilbagevirkende kraft. Åbenbar urigtighed. Åbenbart urigtigt skøn.


Manden klagede over, at statsamtet havde bestemt, at han skulle betale 4.500 kr. månedligt til hustruens underhold.

Det fremgik af sagen, at han ifølge en lønspecifikation for september 1988 for året indtil da havde haft en bruttoindkomst på ca. 168.600 kr. og ifølge en selvangivelse for 1987 havde en årlig renteindtægt på ca. 23.000 kr.

Hustruen havde ifølge lønspecifikation for september 1988 for året indtil da haft en bruttoindkomst på ca. 98.000 kr., hvortil kommer renteindtægter på ca. 18.000 kr.

Civilretsdirektoratet lagde ved afgørelsen vægt på disse forhold og fandt, at hustruen med et ægtefællebidrag på 2.000 kr. månedligt ialt ville oppebære en sådan bruttoindkomst, at hun ville være i stand til at forsørge sig selv.

Civilretsdirektoratet fastsatte således ægtefællebidraget til 2.000 kr. månedligt med virkning fra første forfaldsdag efter statsamtets afgørelse, idet man lagde til grund, at denne var åbenbart urigtig, idet der ikke var lagt afgørende vægt på hustruens bidragsbehov.

Civilretsdirektoratet orienterede i den forbindelse endvidere manden om, at det i sager om bidragsfastsættelse, hvori der er grundlag for at ændre et fastsat bidrag, er statsamternes og Civilretsdirektoratets praksis, at en ændring normalt tidligst tillægges virkning fra førstkommende forfaldsdag efter den trufne afgørelse. Det gælder både ved forhøjelse, nedsættelse eller bortfald af bidraget.

Fravigelse herfra vil navnlig kunne ske i tilfælde, 1) hvor en part har givet bevidst urigtige oplysninger, 2) hvor den påklagede afgørelse efter Civilretsdirektoratets opfattelse er åbenbar urigtig, eller 3) hvor sagsbehandlingen på grund af forhold, der kan lægges den bidragsfastsættende myndighed eller en af sagens parter til last, har trukket urimeligt længe ud.

Den nævnte praksis hviler på det synspunkt, at der kun bør ske ændring af forfaldne bidrag, såfremt der foreligger ganske særlige omstændigheder. Dette gælder, uanset om bidraget er forfaldet før indgivelsen af en ansøgning om ændring af bidraget, eller bidraget forfalder mellem tidspunkterne for ansøgningens indgivelse og afgørelsen.

Officielle noter

Ingen