Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et børnebidrag var af statsamtet blevet sat til normalbidraget med tillæg af 200 %.

Statsamtets afgørelse stadfæstedes efter en samlet vurdering af bidragsberettigedes og bidragspligtiges indkomstforhold samt under hensyn til, at bidragsberettigede som enlig forsørger fik børnetilskud samt forhøjet børnetilskud.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Størrelsen af dette. Betydningen af både bidragspligtiges og bidragsberettigedes indtægter.


Bidragspligtige, der kun havde forsørgelsespligt over det ene fællesbarn, parterne havde, var af statsamtet blevet pålagt at betale normalbidraget med tillæg af 200 %.

Bidragsberettigede anmodede om forhøjelse, bidragspligtige om nedsættelse.

Bidragspligtiges årsindtægt var ca. 753.000 kr., mens bidragsberettigedes var ca. 293.000 kr.

Bidragspligtiges indtægt gav anledning til overvejelser om forhøjelse af det fastsatte bidrag, men Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse, idet man herved især lagde vægt på, at bidragsberettigede havde en pæn indtægt samt som enlig forsørger modtog børnetilskud og forhøjet børnetilskud, og på at barnet derfor måtte anses for forsørget af faderen med normalbidraget med tillæg af 200 %.

Officielle noter

Ingen