Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet udtalte i en sag om adoption af tre plejebørn, at de to af plejebørnene på 29 år kunne tillades adopteret, men at det ene plejebarn navnlig henset til barnets alder - 32 1/2 år - ikke kunne tillades adopteret.

Den fulde tekst

Adoption. Plejebørn. Børn over 18 år


Statsamtet forelagde en sag om adoption af tre plejebørn, der ikke var biologiske søskende.

De to af plejebørnene var begge 29 år og havde været opfostret hos ansøgerne i henholdsvis 12 og 14 år, før de fyldte 18 år, og henholdsvis 3 og 5 år efter det fyldte 18. år. Begge plejebørn var enlige uden egne børn. Det ældste plejebarn var 32 1/2 år og havde været opfostret hos ansøgerne i 10 år, før hun fyldte 18 år, og 4 år efter det fyldte 18. år. Hun var gift og havde et barn. Der var ingen særlig begrundelse for de sene ansøgninger.

Civilretsdirektoratet fandt, at adoption kunne tillades, for så vidt angår de to yngste plejebørn under hensyn til den lange opfostringsperiode før deres fyldte 18. år.

Uanset at adoption kunne tillades for de to yngste plejebørns vedkommende, fandt Civilretsdirektoratet ikke, at adoption kunne tillades for ældste plejebarns vedkommende, henset til hendes alder og personlige forhold samt, at der ikke var nogen særlig begrundelse for den sene ansøgning.

Officielle noter

Der henvises til Skarrildhusberetningen 1990, s. 48 ff.