Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En iransk vielse kunne ikke anses for gyldig i Danmark, idet manden ikke var til stede ved vielsen.

Den fulde tekst

Udenlandsk vielse. Stedfortræder. Iran. Ordre public.


En kommune anmodede Civilretsdirektoratet om en udtalelse om, hvorvidt en vielse, forrettet i Iran, kunne anses for gyldig efter dansk ret.

Det fremgik af sagen, at manden ikke havde været til stede ved vielsen, men havde været repræsenteret ved en stedfortræder. Dette forhold måtte anses for stridende mod ordre public.

Under henvisning hertil kunne vielsen ikke godkendes som gyldig efter dansk ret, hvorefter begge parter skal være til stede ved vielsen, jf. herved princippet i ægteskabslovens § 20, stk. 2.

Det tilføjedes, at spørgsmålets endelige afgørelse henhører under domstolene.

Officielle noter

Allan Philip: Dansk international privat- og procesret, 1978, s. 201 ff.