Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse om nedsættelse af et bidrag, hvis størrelse aftaltes mellem parterne under vilkårsforhandlingen.

Nedsættelsen begrundedes med ændringer i moderens personlige og økonomiske forhold.

Den fulde tekst

Aftale om børnebidrag indtil videre. Betingelserne for at tilsidesætte § 16, jf. § 17-aftale. Indtægtsnedgang. Ændring i økonomiske og personlige forhold.


Faderen og moderen havde under vilkårsforhandling i statsamtet i september 1988 aftalt, at statsamtet skulle udfærdige bidragsresolution, hvorefter moderen fra den 1. januar 1989 skulle betale normalbidraget med tillæg af 100 % til barnets underhold.

Faderen og moderen blev vejledt om betingelserne for ændring af børnebidraget i medfør af børnelovens § 16.

Det lagdes til grund, at faderen i 1989 arbejdede på nedsat tid og iøvrigt modtog dagpenge.

For moderens vedkommende lagdes det til grund, at hun i 1987 havde en årlig indtægt på ca. 294.000 kr., at hun på tidspunktet for aftalens indgåelse regnede med at få en bruttoindtægt i 1988 på ca. 204.000 kr. og at hun på tidspunktet for Familieretsdirektoratets afgørelse modtog ca. 2.340 kr. ugentlig i dagpenge.

Navnlig under hensyn til den væsentlige ændring, der var sket i moderens personlige og økonomiske forhold og til, at forældrene under vilkårsforhandlingen kun var blevet vejledt om betingelserne for ændring af børnebidraget i medfør af børnelovens § 16, fandt Familieretsdirektoratet, at betingelserne for at ændre aftalen var til stede, og Familieretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelse.

Det tilføjes, at aftalen i tilfælde, hvor forældrene træffer aftale om børnebidrag indtil videre, således at aftalen kan ændres efter børnelovens § 16, jf. § 17, bliver tillagt den betydning, at der som forudsætning for bidragsændring kræves noget mere betydelige forandringer i de økonomiske forhold, end der efter praksis almindeligvis kræves efter § 16, men ikke tilstedeværelse af de strenge betingelser, som er anført i § 17.

Officielle noter

Skarrildhus 1988, s. 11 ff.