Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Børnebidrag fastsat fra det tidspunkt, hvor barnet var fraflyttet moderens bopæl, uanset barnet ikke straks tog ophold hos faderen.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Retten til at kræve bidrag fastsat. Lovlig pleje.


Faderen klagede over, at Københavns Overpræsidium havde pålagt moderen at betale normalbidraget til barnets underhold med virkning fra tidspunktet, hvor barnet tog ophold hos ham.

Ifølge faderens forklaringer var barnet blevet forvist fra moderens bopæl 13. juli 1987, hvorefter barnet først boede hos faderens forældre og dernæst tog ophold hos faderen. Faderen oplyste endvidere at have refunderet sine forældres udgifter vedrørende barnet.

Moderen forklarede, at barnet fraflyttede hendes bopæl den 21. juli 1987 og frem til sommeren 1988 opholdt sig hos faderens forældre, der ikke havde plejetilladelse.

Ifølge folkeregistrets registreringer blev barnet pr. 29. december 1987 tilmeldt på faderens bopæl, og barnet havde ved en samtale i Københavns Overpræsidium den 11. maj 1987 oplyst, at han boede hos faderen.

Civilretsdirektoratet lagde ved afgørelsen vægt på disse forhold og fandt det således rettest, særligt ud fra moderens oplysning om, at barnet ikke havde boet hos hende siden 21. juli 1987, at moderen pålagdes at betale bidrag til barnets underhold fra denne dato og indtil videre, idet det bemærkedes, at fastsættelse af bidrag i øvrigt kun når særlige omstændigheder taler derfor, kan ske for en tid, der ligger mere end et år forud for fremsættelsen af ansøgningen om bidrag.

Officielle noter

Ingen