Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Afslag på bevilling til skilsmisse i medfør af ægteskabslovens § 37 (nu § 33) under hensyn til, at manden og hustruen opretholdt samlivet.

Den fulde tekst

Spørgsmål om afkald på retten til skilsmisse efter ægteskabslovens § 33.

Manden og hustruen havde under mægling- og vilkårsforhandlingerne i statsamtet den 18. december 1986 i forbindelse med skilsmisse på grund af utroskab oplyst, at de ville fortsætte samlivet indtil sommerferien 1987, men at hustruen ikke havde tilgivet manden utroskaben, og at samlivet opretholdtes af praktiske grunde og af hensyn til børnene.

Den 19. januar 1987 meddelte statsamtet i medfør af ægteskabslovens § 42, stk. 3, afslag på at udfærdige skilsmissebevilling, idet hustruen fandtes at have frafaldet sin ret til skilsmisse ved at fortsætte samlivet med manden, jf. ægteskabslovens § 37, stk. 1, 2. pkt. (nu § 33, stk. 1, 2. pkt.)

Den 26. februar 1987 anmodede hustruen og manden om genoptagelse og oplyste, at samlivet nu ville blive ophævet. Den 3. marts 1987 meddelte statsamtet på ny afslag, idet der henvistes til, at hustruen, efter at hun var blevet bekendt med utroskaben, havde fortsat samlivet med manden.

./. Under Civilretsdirektoratets behandling af sagen oplyste folkeregisteret den 5. maj 1987, at manden og hustruen fortsat var tilmeldt samme adresse.

Civilretsdirektoratet stadfæstede statsamtets afgørelser samt begrundelserne for disse.