Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet antog, at en i udlandet gyldigt gennemført adoption - for den ene af ægtefællerne, som var domicileret i det pågældende land på adoptionstidspunktet - kunne anerkendes som gyldig efter dansk ret med den virkning, at den anden ægtefælle kunne gennemføre en stedbarnsadoption efter danske regler.

Den fulde tekst

Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk adoption.


Statsamtet forelagde en sag, hvor hustruen, der var græsk statsborger, havde adopteret et barn i Grækenland, og hvor manden, der var dansk statsborger, ansøgte om at adoptere dette barn efter reglerne om stedbarnsadoption.

Hustruen var som diplomat udsendt af den græske udenrigstjeneste til Danmark. Hun adopterede barnet under et forårs- og sommerophold i Grækenland.

Civilretsdirektoratet fandt, at hustruen var domicileret i Grækenland på tidspunktet for adoptionen og gyldigt havde adopteret der, og at manden som følge deraf kunne adoptere barnet efter reglerne om stedbarnsadoption, såfremt betingelserne iøvrigt var opfyldt.

Det bemærkes, at der iøvrigt må gælde en formodning mod, at en udlænding, der er gift med en dansker, kan bevare sit udenlandske domicil.

Imidlertid kan det i særlige tilfælde antages, at samadoptionsprincippet i den danske adoptionslov må vige for det forhold, at ægtefællerne kan have domicil i hvert sit land, og at det i det pågældende land er muligt at adoptere for den ene af ægtefællerne.

Officielle noter

Ingen