Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Afslag på godkendelse som adoptant på grund af manglende dokumentation for, at samlivskravet var opfyldt.

Den fulde tekst

Adoption. Godkendelse som adoptant. Dokumentation for samlivskravet.


Adoptionsnævnet stadfæstede en af samrådet truffet afgørelse, hvorefter der blev meddelt afslag på godkendelse som adoptanter på grund af manglende dokumentation for 3 års samliv. Der var fremlagt erklæringer fra 3 af ansøgernes venner, hvoraf det fremgik, at ansøgerne havde boet sammen i 3-4 år, men de havde ifølge oplysninger fra folkeregisteret kun været tilmeldt den samme folkeregisteradresse i ca. 1 1/2 år. Herefter var den fremlagte dokumentation ikke tilstrækkelig, og der var ikke grundlag for at dispensere for kravet.

Officielle noter

Ingen