Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet udtalte i en sag om adoption af stedbarn, at barnets alder - 30 år - efter omstændighederne ikke burde hindre adoption. Der havde været opfostring i ca. 20 år.

Den fulde tekst

Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet over 18 år.


Statsamtet forelagde en sag om adoption af et 30-årigt stedbarn, der havde været opfostret hos ansøger i ca. 10 år, før han fyldte 18 år, og 9 år efter det fyldte 18. år.

Stedbarnet var lige fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet, skulle giftes for anden gang, havde ingen børn og boede ikke mere hos ansøger, men holdt fortsat til i hjemmet. Der var ingen særlig begrundelse for den sene ansøgning.

Civilretsdirektoratet fandt, at adoption kunne tillades under hensyn til den lange opfostringsperiode.

Officielle noter

Der henvises til Skarrildhusberetningen 1990 s. 48 ff.