Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet ændrede en af statsamtet truffet afgørelse, hvor statsamtet havde forhøjet et hustrubidrag fra 2.500 kr.

månedlig til 4.000 kr. månedlig uanset, at hustruen i næsten 7 år ikke havde ansøgt om ændring af bidraget.

Den fulde tekst

Ægtefællebidrag/hustrubidrag. Passivitet med at søge bidraget forhøjet/ændret. Indrettelsessynspunkter.


Statsamtet forhøjede et hustrubidrag fra 2.500 kr. til 4.000 kr. i en situation, hvor parterne var separerede i 1984 og skilt i 1986 på vilkår, at der skulle være bidragspligt i 8 år fra skilsmissen.

Bidraget havde siden separationen været 2.500 kr. månedlig, og skønt statsamtet havde gjort hustruen opmærksom på, at hun kunne søge bidraget forhøjet, ansøgte hun ikke om forhøjelse af bidrag før den 2. maj 1991, hvor manden ophørte med at betale bidrag.

Manden ansøgte om, at hustrubidraget bortfaldt.

Civilretsdirektoratet nedsatte bidraget til 2.500 kr. månedlig under henvisning til en passivitetsbetragtning og et indrettelsessynspunkt.

Officielle noter

Der henvises til Skarrildhusberetningen for 1991 side 19-23.