Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet lod, særligt under henvisning til mandens økonomiske forhold, et ægtefællebidrag bortfalde med virkning fra førstkommende forfaldsdag.

Civilretsdirektoratet anerkendte mandens fradrag for underskud på landbrug, da dette ikke fuldt ud kunne betragtes som bierhverv.

Manden oppebar lønindtægter ved kommunalpolitisk arbejde og drev samtidig landbrug.

Den fulde tekst

Ægtefællebidrag. Selvstændige erhvervsdrivende. Landbrug. Nedskrivninger. Renteudgifter. Bidragspligtiges lave indkomst. Regnskaber.

Manden klagede over, at statsamtet havde bestemt, at han skulle betale 3.500 kr. månedligt i bidrag til hustruens underhold.

Det fremgik af sagen, at manden var landbrugsuddannet og havde drevet landbrug siden 1962 med sin faders hjælp, men var efter dennes død i 1988 flyttet ind på gården og havde overtaget det fulde ansvar for hele driften.

Manden havde endvidere oplyst, at de renteudgifter, der fremgik af hans regnskaber, alle kunne henregnes til driften af andbrugsvirksomheden.

Man lagde til grund, at manden ifølge årsopgørelser for 1986, 1987 og 1988 havde haft en A-indkomst på henholdsvis ca. 173.000 kr., ca. 194.000 kr. og ca. 204.000 kr. og en B-indkomst på ca. 500 kr. årligt. Det fremgik endvidere, at manden i samme periode havde haft et resultat af virksomheden før renter på henholdsvis ca. 92.700 kr., ca. 37.300 kr. og ca. - 8.300 kr. og renteudgifter i perioden på henholdsvis ca. 173.800 kr., ca. 126.400 kr. og 136.200 kr., hvilke negative resultater var blevet godkendt som fradragsberettigede af kommunens skatteforvaltning.

Hustruen havde ifølge regnskaber for 1986 - 1988 et overskud efter renter på henholdsvis ca. 22.000 kr., ca. 26.500 kr. og ca. 45.500 kr. og en samlet renteindtægt på ca. 4.000 kr. årligt.

Under henvisning til oplysningerne om mandens økonomiske forhold fandt Civilretsdirektoratet, at manden ikke for tiden havde evne til at betale bidrag til hustruens underhold, og man lod derfor bidraget bortfalde med virkning fra den førstkommende forfaldsdag.

Officielle noter

Ingen