Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Bidragsberettigedes bidrag blev nedsat med tilbagevirkende kraft, idet bidragsberrettigede havde fået udbetalt 151.000 kr. i fratrædelsesgodtgørelse.

Den fulde tekst

Ægtefællebidrag. Fratrædelsesgodtgørelse og betydningen heraf for bidragsfastsættelse.


Bidragsberettigede var blevet opsagt fra sin stilling og var overgået til dagpenge. I forbindelse med opsigelsen havde bidragsberettigede fået udbetalt 151.000 kr.

Statsamtet afslog at nedsætte ægtefællebidraget, idet man ikke fandt grundlag for at medregne fratrædelsesgodtgørelsen ved bidragsbegregningen. Bidragspligtige klagede herefter til Civilretsdirektoratet.

Under behandlingen i direktoratet oplyste bidragsberettigede, at godtgørelsen svarede til 1 års løn. Civilretsdirektoratet fandt ikke grund til at holde godtgørelsen ude ved bidragsbegregningen, og man ændrede derfor statsamtets afgørelse med tilbagevirkende kraft p.g.a. åbenbar urigtighed.

Civilretsdirektoratet stadfæstede dog afgørelsen for fremtiden under hensyn til, at H kun modtog dagpenge.

Officielle noter

Ingen