Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Statsamtet havde bestemt, at et børnebidrag fortsat skulle erlægges halvårsvist.

Civilretsdirektoratet ændrede statsamtets afgørelse, idet bidragspligtiges protest mod kvartalsvist forfald, der var begrundet i, at den halvårlige betaling indgik i hans budget, ikke mod bidragsberettigedes begrundede ønske kunne begrunde, at bidraget ikke skulle forfalde kvartalsvist forud.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Forfaldstidspunkt. Halvårsvist eller kvartalsvist forfald.


Statsamtet havde fastsat halvårsvis betaling af et børnebidrag. Bidragsberettigede ansøgte senere om at få bidraget udbetalt kvartalsvist, idet hun fandt det svært at administrere bidraget, og idet hun foretrak, at udbetaling af bidraget fandt sted samtidig med udbetaling af børnechecken fra staten.

Bidragspligtige protesterede under henvisning til, at den halvårlige betaling indgik i hans budget.

Civilretsdirektoratet ændrede til kvartalsvis betaling i medfør af børnelovens § 16, da bidragspligtiges indsigelse ikke kunne begrunde afslag på den begrundede ansøgning.

Officielle noter

Ingen