Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet ændrede en af statsamtet truffet afgørelse, hvor statsamtet havde bestemt, at børnebidraget skulle forfalde halvårsvis forud for begge børn, således at bidraget for det ene barn skulle forfalde månedsvist forud, idet dette barn var 16 1/2 år og havde egenindtægt. For det andet barn var der derimod ikke grundlag for at fravige udgangspunktet i børnelovens § 14, stk. 4 om forfald halvårsvist forud.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Forfaldstidspunkt fortsat månedsvist forud. Bidragspligtige ikke forsømmelig betaler. Barnets alder (16 1/2 år). Barnet har egenindtægt. (Bidraget til et andet barn skulle fortsat betales halvårsvis forud i overensstemmelse med udgangspunktet i børnelovens § 14, stk. 4.)


Manden var ved statsamtets resolution af 13. juni 1990 blevet pålagt at betale normalbidraget til de to børns underhold månedsvist forud, idet spørgsmålet om forældremyndighed dengang ikke var fuldt afklaret. Der havde således været grundlag for at fravige udgangspunktet om halvårsvis forfald i børnelovens § 14, stk. 4. Den 26. juni 1992 ændrede statsamtet resolutionen, sådan at bidraget med virkning fra 1. juli 1992 skulle forfalde halvårsvist forud.

Civilretsdirektoratet ændrede statsamtets afgørelse for så vidt angik det ene barn, idet manden ikke havde været en forsømmelig betaler, og barnet var 16 1/2 år og havde egenindtægt.

Officielle noter

Ingen