Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Ingen

Den fulde tekst

Aftale om børnebidrag. Betingelserne for at tilsidesætte § 17-aftale. Bristede forudsætninger. Camoufleret ægtefællebidrag.


Faderen og moderen indgik i forbindelse med separation i 1984 aftale om forhøjet børnebidrag, normalbidraget med tillæg af 100 %, i stedet for betaling af hustrubidrag.

Ved vilkårsforhandling i forbindelse med skilsmisse i oktober 1985 aftalte forældrene, at faderen fra november 1985 og indtil børnenes fyldte 18. år skulle betale normalbidraget med tillæg af 75 % til de 2 børns underhold, at bidragene kun skulle kunne ændres i medfør af børnelovens § 17 og således, at de forhøjede børnebidrag trådte i stedet for hustrubidrag.

Faderen og moderens månedlige bruttoindtægter udgjorde på aftaletidspunktet henholdsvis ca. 16.000 kr. og ca. 11.000 kr.

Faderen ønskede senere bidragsaftalen ændret, hvilket statsamtet afslog i juni 1987.

Faderen klagede.

På tidspunktet for Civilretsdirektoratets afgørelse havde faderen en årlig indkomst på ca. 217.0 kr. og moderen havde en årlig indkomst på ca. 106.000 kr. og forventede en årlig indkomst på ca. 100.000 kr.

Moderen oplyste til sagen, at hun i november 1985 havde indgået ægteskab på ny.

Civilretsdirektoratet lagde ved afgørelsen til grund, at aftalen om forhøjet børnebidrag blev indgået i stedet for betaling af hustrubidrag, og at betingelserne for at ændre aftalen om børnebidragene var opfyldt, idet forudsætningen om, at moderen ville have haft krav på børnebidrag, var bristet som følge af hendes indgåelse af ægteskab på ny, jf. herved ægteskabslovens § 51, hvorefter et hustrubidrag bortfalder, når moderen har indgået nyt ægteskab.

Civilretsdirektoratet nedsatte herefter i overensstemmelse med de vejledende retningslinier bidraget til normalbidraget med tillæg af 25 % til hvert barns underhold med virkning fra statsamtets afgørelse.

Afgørelsen blev tillagt tilbagevirkende kraft fra den første forfaldsdag efter det tidspunkt, hvor statsamtets afgørelse om nedsættelse kunne have foreligget, idet statsamtets afgørelse ansås at hvile på et urigtigt grundlag, da der ikke var taget hensyn til, at moderen havde indgået nyt ægteskab.

Officielle noter

Ingen