Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et ansøgerpar til adoption af udenlandsk barn nr. 2 var blevet samrådsgodkendt. Inden adoptionsbevillingens udfærdigelse blev manden sigtet for et strafbart forhold.

Familieretsdirektoratet fandt at spørgsmålet om, hvorvidt forudsætningerne for godkendelsen var ændret på grund af mandens strafbare forhold henhørte under socialcentret.

Den fulde tekst

Adoption. Generelle retningslinier for godkendelse som adoptant. Straffeattest.


Socialcentret anmodede om en udtalelse om, hvorvidt en adoptionsbevilling kunne forventes givet til et par, der havde hjemtaget deres andet adoptivbarn.

Efter hjemtagelsen af barnet var der blevet indhentet en ny straffeattest for manden, og det fremgik af denne, at han var sigtet for bedrageri overfor arbejdsplads.

Socialcentret var efter drøftelse med en psykologisk konsulent på baggrund af fornyet vurdering af børnenes tilpasning i hjemmet, nået frem til, at det ikke ville være barnets tarv at blive anbragt hos nye adoptivforældre.

Familieretsdirektoratet meddelte, at sagen kunne fremsendes til statsamtet, medmindre socialcentret skønnede, at forudsætningerne for samrådets godkendelse af anbringelsen af barnet hos parret var ændret afgørende.

Officielle noter

Ingen