Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Statsamtet havde ladet et børnebidrag bortfalde p.g.a. barnets egenindtægt.

Civilretsdirektoratet ophævede statsamtets afgørelse, fordi statsamtet ikke havde lagt tilstrækkelig vægt på barnets faktiske indkomst, men kun på hvad barnet kunne have tjent, hvis han havde fået den overenskomstmæssige mindsteløn.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Barnets faktiske egenindtægt og ikke den overenskomstmæssige løn, han kunne have oppebåret.


Bidragsberettigede klagede over statsamtets afgørelse, hvorefter børnebidraget bortfaldt p.g.a. barnets egenindtægt. Barnet var i lære som bygningsmaler hos bidragsberettigede og skulle ifølge uddannelsesaftalen modtage mindstebetalingen herfor. Barnet modtog imidlertid væsentlig mindre, 750 kr. hver 14. dag.

Civilretsdirektoratet ophævede derfor statsamtets afgørelse om bortfald af bidraget, idet barnet ikke fandtes at have indtægter i et sådant omfang, at han var i stand til at forsørge sig selv.

Civilretsdirektoratet lagde herved vægt på barnets faktiske

indtægt og ikke på den indtægt, han kunne have fået, hvis han fået overenskomstmæssig løn.

Officielle noter

Ingen