Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

En sygehjælper tilkoblede fejlagtigt en flaske med sondemad til patientens blodbane, hvorved patienten døde.

Uhensigtsmæssig ophængning af flaskerne og patienten ville alligevel være død inden for et kortere tidsrum af sin sygdom. Tiltalefrafald meddelt.(* 2)

Den fulde tekst

Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - hospitalspersonales fejl - straffelovens § 241(* 1)


En 67-årig mand, der var blevet opereret en

måned tidligere, men hvis kredsløb ikke fungerede, blev holdt i live ved kunstig ernæring. En sygehjælper tilkoblede fejlagtigt slangen fra flasken med sondemad til en sonde ind i patientens blodbane i stedet for rigtigt at tilkoble den til en sonde til patientens tyndtarm. Dette medførte, at patienten få timer efter afgik ved døden. Ved sengen var opstillet et stativ med fire kroge, hvoraf de tre blev brugt, den ene til tilførsel af saltvand, den anden til opsugning af tarmsafter og den tredie til sondemad. Fejlen blev opdaget af sigtede, der straks slog alarm. Sigtede blev af hospitalet anset som en dygtig og omhyggelig sygehjælper.

Retslægerådet, der bemærkede, at det måtte ventes, at patienten under alle omstændigheder ville være død indenfor et kortere tidsrum, anførte, at man fandt det uhensigtsmæssigt, at man havde ophængt de forskellige væsker i samme stativ, og at slangerne var ens. Dette havde ført til, at sygehuset straks havde indført en anden ordning. Sundhedsstyrelsen var af den opfattelse, at sygehjælperen havde gjort sig skyldig i uagtsomt manddrab, men fremhævede, at der forelå formildende omstændigheder. Foruden flaskeophænget henvistes til, at patienten den pågældende morgen havde været meget urolig og samtidig var blevet behandlet af en fysioterapeut, hvad der havde vanskeliggjort sygehjælperens arbejde, og at hun hurtigt havde truffet de nødvendige foranstaltninger i forsøg på at afhjælpe fejlen. Tiltalefrafald for overtrædelse af straffelovens § 241 blev meddelt.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Anklagemyndighedens

Årsberetning 1977, side 113-114.

Redaktionel note
  • (* 2) Området for tiltalefrafald i andre sager (gruppe 6) om hospitalspersonales fejl er nærmere beskrevet i Anklagemyndighedens Årsberetning 1977, side 113.