Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

Da sigtedes fraskilte hustru, der havde foræl dremyndigheden over deres 10-årige datter, ville emigrere til Østrig, søgte datteren tilflugt hos sigtede, der beholdt hende i 8 dage og senere ved dom fik forældremyndigheden. Tiltalefrafald meddelt.(* 2)

Den fulde tekst

Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - men talt normal - straffelovens § 215(* 1)


Sigtedes fraskilte hustru, der havde forældre

myndigheden over en 10-årig datter, ville flytte til Østrig, hvilket datteren blev ulykkelig over, og hun søgte tilflugt hos sigtede. Han beholdt datteren hos sig i 8 dage og fik efterfølgende ved dom tillagt forældremyndigheden. Sagen mod ham for overtrædelse af § 215 blev afgjort med tiltalefrafald.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Anklagemyndighedens Års

beretning 1987, side 138.

Redaktionel note
  • (* 2) Området for tiltalefrafald i andre sager (gruppe 6) om overtrædelse af straffelovens § 215 og henvisning til yderligere afgørelser findes i Anklagemyndighedens Årsberetning 1987, side 138, 1986, side 19-21 og 1977, side 114 (Området i almindelighed).