Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet meddelte Kirkeministeriet, at en for en dansk repræsentation i udlandet afgivet anerkendelse af faderskab kunne ligestilles med en her i landet truffet afgørelse, såfremt faderen samtidig var gjort bekendt med dansk rets regler om faderskab, herunder regler om arveret, forsørgelsespligt og navneret.

Den fulde tekst

Anerkendelse af faderskab afgivet for dansk repræsentation i udlandet.


Faderen havde over for den danske repræsentation anerkendt faderskabet til et barn, født af dansk statsborger i New Delhi.

Da moderen agtede efter fødslen at bosætte sig i Danmark med barnet, fandtes en sådan tilknytning til Danmark, at faderskabet kunne registreres her ved indførelse i dansk kirkebog.

Officielle noter

Ingen