Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Orientering om betydningen af kulturskifte ved udenlandske familieadoptioner.

Den fulde tekst

Udenlandske familieadoptioner.


Af Skarrildhusrapporten 1987, side 91-92, Skarrildhusrapporten 1991, side 56-59, og cirkulærskrivelse A2/1987 om behandling af udenlandske familieadoptioner fremgår, at statsamtet ved behandling af ansøgninger om familieadoptioner på et tidligt tidspunkt skal foretage en foreløbig vurdering af, om adoptionen må antages at være til gavn for barnet.

Når der er tale om et udenlandsk barn, kan dette i høj grad afhænge af, om fordelene ved adoptionen vil være så store, at de kan opveje de ulemper for barnet, som overgangen fra et måske fjernt hjemland til danske forhold giver anledning til. Dette afgøres ud fra en samlet vurdering af barnets forhold, herunder dets alder, hvilken tilknytning det har til ansøgerne og Danmark og til sine forældre og øvrige familie i hjemlandet, hvor stor forskel der er på forholdene i de to lande, samt hvilke muligheder barnet har for at blive i sit hjemland.

Det vil blandt andet få betydning for afgørelsen, om barnet bor eller kan bo hos sine forældre eller har jævnlig kontakt med sine eventuelle søskende i hjemlandet, idet adoptionen i sådanne situationer ofte ikke vil kunne tillades. Derimod vil det forhold, at barnet allerede opholder sig eller tidligere har opholdt sig hos ansøgerne, eller at det på anden måde har tilknytning til Danmark, tale for adoption.

Er barnet under 3 år, vil ulemperne ved at skifte fra et land i almindelighed ikke blive tillagt nogen særlig vægt ved afgørelsen. Det gælder, selvom barnet kommer fra et land, der set fra et dansk synspunkt forekommer meget fremmedartet. Er barnet ældre end ca. 3 år, må betydningen af kulturskiftet indgå i grundlaget for afgørelsen, men som hovedregel vil kulturskiftet alene ikke kunne begrunde afslag, sålænge barnet er under ca. 6 år. Afgørelsen er imidlertid helt konkret og afhænger bl.a. af, om kulturskiftet er betydeligt.

Er barnet omkring 6 år eller ældre, og har barnet hidtil i det væsentlige opholdt sig i sit hjemland, vil barnets tilknytning til hjemlandet normalt være så stor, at der skal foreligge ganske særlige forhold, for at fordelene ved adoption kan opveje ulemperne ved at blive flyttet til Danmark. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at den høje levestandard i Danmark kun har begrænset betydning ved afgørelsen.

Det må samtidig bemærkes, at det er en forudsætning for adoptionen, at det sker med henblik på opfostring, eller at opfostring har fundet sted. Hvis barnet er fyldt 18 år og ikke har været opfostret hos ansøgerne, vil en adoption derfor ikke kunne forventes gennemført. Dette gælder, uanset om barnet ikke længere har kontakt med sine forældre i hjemlandet. Forudsætter adoptionen samtidig et betydeligt kulturskifte, vil den imidlertid i praksis som udgangspunkt efter det ovenfor anførte være udelukket allerede fra en væsentlig yngre alder, idet fordelene for barnet i almindelighed ikke vil kunne opveje ulemperne.

Endelig skal det tilføjes, at det forhold, at adoption eventuelt er barnets eneste mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark, naturligvis ikke kan føre til, at adoption tillades.

Officielle noter

Ingen