Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet fandt ikke, at Nordisk Ægteskabskonvention kunne anvendes analogt ved barn født uden for ægteskab, når bidragspligtige bor i Norge og bidragsberettigede bor i Danmark.

Den fulde tekst

Inddrivelse af bidrag m.v. Den Nordiske Ægteskabskonvention Artikel 8, stk. 2. Barn født uden for ægteskab.


Statsamtet forelagde en sag om international kompetence i en situation, hvor faderskabet var fastslået i Danmark og faderen efterfølgende flyttede til Norge. Moderen og barnet blev boende i Danmark. Der var tidligere udfærdiget en dansk resolution.

Civilretsdirektoratet udtalte, at statsamtet var kompetent til at behandle sagen i medfør af § 12 i bekendtgørelse nr. 650 af 18. september 1990 om behandling af faderskabssager m.v.

Officielle noter

Den Nordiske Ægteskabskonvention art. 8, stk. 2, kunne ikke anvendes analogt for børn født uden for ægteskab, når en af parterne bor i Norge og den anden i Danmark.