Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Spørgsmål om, hvorvidt schweizisk separationsdom kan danne grundlag for skilsmisse i Danmark.

Ikke lagt vægt på, at de schweiziske regler afveg fra det tidsmæssige krav i ægteskabslovens § 31.

Den fulde tekst

Udenlandsk separation som grundlag for skilsmisse i Danmark i medfør af ægteskabslovens § 31.

Statsamtet forelagde spørgsmålet for Civilretsdirektoratet om, hvorvidt ægtefællernes ansøgning om skilsmisse her i Danmark kunne behandles på grundlag af en schweizisk separationsdom, jf. ægteskabslovens § 31.

Civilretsdirektoratet undersøgte, hvorvidt den schweiziske domstol havde været kompetent til at træffe afgørelse om separation, hvorvidt separationsdommen var retskraftig, hvorvidt ægtefællerne kunne skilles her i landet, jf. opløsningsbekendtgørelsens § 12, samt om ægtefællerne på baggrund af separationsdommen ville have kunnet blive skilt i Schweiz. Endvidere var tidskravet i ægteskabslovens § 31 opfyldt og - uanset sådanne eventuelt herfra afvigende tidskrav i schweizisk ret - kunne den schweiziske separationsdom, idet ovennævnte kriterier var opfyldt, danne grundlag for skilsmisse i Danmark i medfør af ægteskabslovens § 31.