Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Skatteberegning efter personskattelovens § 19, stk. 5, 2. pkt. for helårssamlevende ægtefæller.

Den fulde tekst

Personskattelovens § 19 (formueskatteloft og ægtefæller)


Skatteberegning efter personskattelovens § 19, stk. 5, 2. pkt. for helårssamlevende ægtefæller.

I bilag 3 i Skattedepartementets cirkulære af 13. september 1988 om ændringer i ligningsloven, personskatteloven, virksomhedsskatteloven og investeringsfondsloven er vist et eksempel på nedslagsberegning ifølge formueskatteloftet. Eksemplet viser brugen af reglen i personskattelovens § 19, stk. 5, 2. pkt., hvor ægtefællernes samlede skattepligtige indkomst er mindre end skatteloftsindkomsten og træder i stedet for denne i nedslagsberegningen.

Eksemplet lægger til grund, at nedslag gives, når de almindeligt beregnede indkomst- og formueskatter overstiger 78% af ægtefællernes samlede skattepligtige indkomst.

Skattedepartementet har nu truffet afgørelse om, at denne fortolkning ikke kan opretholdes. Udtrykket »indkomst- og formueskatter« i personskattelovens § 19, stk. 5, 2. pkt., må under henvisning til bemærkningerne til lovbestemmelsen anses at henvise til personskattelovens § 19, stk. 5, 1. pkt., der anvender udtrykket.

Den ændrede fortolkning betyder således, at nedslaget skal beregnes på grundlag af indkomst- og formueskatten beregnet efter skatteloftsreglen i § 19, stk. 4 . Hos den ægtefælle, der har den største personlige indkomst, indgår i det beregnede skattebeløb skat efter personskattelovens § 8, dvs. 6 pct. af den personlige indkomst med tillæg af ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst med et bundfradrag . De beregnede indkomstskattebeløb nedsættes med skatteværdien af et personfradrag.

Den ændrede fortolkning har virkning fra og med indkomståret 1988 og får følgende betydning for eksemplet i bilag 3, der gengives nedenunder.

Eksempel 3: Eksempel på nedslagsberegning ifølge formueskatteloftet. (Aalborg kommune 1988). (Den beregningsmæssige biperson har negativ beregningsmæssig personlig indkomst og positiv overskydende kapitalindkomst. Endvidere viser dette eksempel brugen af reglen i § 19, stk. 5, hvor ægtefællernes samlede skattepligtige indkomst er mindre end skatteloftsindkomsten og træder i stedet for denne nedslagsberegning).

 

                      Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

                        kr.     kr. 

 Indkomstopgørelse 

 Personlig indkomst               200.000  - 185.000 

 Kapitalindkomst                225.000   225.000 

 Fradragsberettigede udgifter          30.000    11.000 

 Skattepligtig indkomst             395.000    29.000 

 Overskydende kapitalindkomst          182.500   182.500 

 Beregningsmæssig personlig indkomst      380.000      0 

 (BPI før § 13, stk. 4)            (382.500)   (-2.500) 

 Beregningsmæssig kapitalindkomst        42.500    42.500 

 Skattepligtig formue             7.000.000  7.000.000 

 Indkomsten til skatteloftet 

 udgøres i dette tilfælde af 

 ægtefællernes samlede 

 skattepligtige indkomst, da 

 dette beløb er mindre end Æ1's 

 skattepligtige indkomst med 

 tillæg af Æ2's kapitalindkomst  395.000          29.000 

 Skatteloftsindkomst              424.000 

 Skatteberegning 

 Almindelig indkomstskat af skattepligtig indkomst: 

 Stat 22,0 pct          86.900,00         6.380,00 

 Kommune 20,7 pct        81.765,00         6.003,00 

 Amt 9,3 pct           36.735,00         2.697,00 

 Kirke 0,8 pct          3.160,00          232,00 

 Ialt almindelig indkomstskat: 208.560,00         15.312,00 

 12 pct.'s-skat. 

 Æ1: af beregningsmæssig 

   personlig indkomst: 12 pct. 

   af (380.000 - 208.000)   20.640,00 

 Æ2: af personlig indkomst: 

   12 pct. af (-185.000 - 208.000)              0,00 

 Æ2: af overskydende 

   kapitalindkomst: 

   Der ses bort fra den del 

   af positiv overskydende 

   kapitalindkomst, der 

   modsvares af negativ 

   personlig indkomst nedsat 

   efter personskattelovens 

   § 24, jf. personskatte- 

   lovens § 23, stk. 4, 

   nr. 2),b). Summen af 

   beløbene er negativ, og 

   der beregnes ikke 12 pct.s- 

   skat af Æ2's overskydende 

   kapitalindkomst 

 Ialt 12 pct.'s-skat:      20.640,00           0,00 

 6 pct.'s-skat: 

 Af beregningsmæssig personlig 

 indkomst plus positiv 

 beregningsmæssig 

 nettokapitalindkomst: 

 Æ1: 6 pct. af 

   (380.000+42.500-227.900)1) 11.676,00 

 Æ2: 6 pct. af 

   (0+42.500-135.200)                     0,00 

   1)Incl. overført bundfradrag 

 Nedslag for skråt skatteloft: 

 Æ1: 2 pct. af (380.000-208.000) -3.440,00 

 Æ2: 2 pct. af 0                        0,00 

 Skatteværdi af personfradrag: 

   Stat: 22,0 pct. af 28.200  -6.204,00        -6.204,00 

   Kommune: 20,7 pct. af 22.100 -4.574,70        -4.574,70 

   Amt: 9,3 pct. af 22.100   -2.055,30        -2.055,30 

   Kirke: 0,8 pct. af 22.100   -176,80         -176,80 

 Ialt skatteværdi af 

 personfradrag:         -13.010,80        -13.010,80 

 Samlet indkomstskat før 

 formueskatteloft:        24.425,20         2.301,20 

 Samlet indkomstskat før 

 formueskatteloft ekskl. 

 kirkeskat:           221.442,00         2.246,00 

 Heraf statsindkomstskat:    109.572,00          176,00 

 Formueskat: 

 2,2 pct. af 

 (14.000.000 - 1.329.900)    139.371,10        139.371,10 

 Skatteloftsberegning: 

 Skatteloftsindkomst             424.000,00 

 Hovedpersonens: 

 Beregningsmæssige 

 personlige indkomst             380.000,00 

 Beregningsmæssige 

 kapitalindkomst               42.500,00 

 Beregningsmæssige fradrag          30.000,00 

 Bipersonens: 

 Beregningsmæssige 

 kapitalindkomst               42.500,00 

 Overskydende kapitalindkomst 

 (jf. § 23, stk. 7, nr. 2)             0,00 

 Grundlag for 12 pct.'s-skat         380.000,00 

 Grundlag for 6 pct.'s-skat         465.000,00 

 Almindelig indkomstskat af 

 skatteloftsindkomst             220.480,00 

 12 pct.'s-skat                20.640,00 

 6 pct.'s-skat (beregnet 

 med et bundfradrag)             19.788,00 

 Nedslag for skråt skatteloft         -3.440,00 

 Skatteværdi af et 

 personfradrag (ekskl. kirke)        -12.834,00 

 Samlet indkomstskat til 

 skatteloft                 244.634,00 

 Ægtefællernes formueskat          278.742,20 

 Samlet skat til skatteloft         523.376,20 

 Nedslagsberegning: 

 Skattebeløb til 

 skatteloftsberegning            523.376,20 

 78 pct. skatteloft 

 (78 pct. af 424.000)            330.720,00 

 Forskelsbeløb                192.656,20 

 Nedslag i formueskatten 

 (max. 60 pct. af 278.742,20 kr.)      167.245,32 

 Nedslag i statsindkomstskatten        25.410,88 

 Samlet nedslag               192.656,20 

 Opgørelse af ægtefællernes 

 Slutskat: 

 Samlet indkomstskat før nedslag 224.425,20        2.301,20 

 Nedslag i statsindkomstskat   -25.234,88         -176,00 

 (Uudnyttet nedslag hos den ene 

 ægtefælle overføres til mod- 

 regning i den anden ægtefælles 

 statsindkomstskatter) 

 Samlet indkomstskat       199.190,32        2.125,20 

 Formueskat før nedslag      139.371,10       139.371,10 

 Nedslag i formueskat (1:1)    -83.622,66       -83.622,66 

 Samlet formueskat         55.748,44        55.748,44 

Officielle noter

Ingen