Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

A, der var avisdistributør for morgenavisen M, drev selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsskattelovens forstand. Ligningsrådet lagde navnlig vægt på, at der anvendtes lønnet medhjælp i betydeligt omfang

Den fulde tekst

Bindende forhåndsbesked. En avisdistributør med 20 ansatte blev anset for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. (* 1)

Ligningsrådet blev anmodet om forhåndsbesked om følgende:

Kan A anvende virksomhedsskatteordningen, lov nr. 144 af 19. marts 1986, på sin indkomst som avisdistributør for morgenavisen M.

De nærmere omstændigheder var følgende:

A drev virksomhed med avisdistribution. Dels sørgede han for udkørsel af en lokal avis L til uddelere af denne avis efter kilometerbetaling, dels forestod han fra juni 1986 omdelingen af morgenavisen M i X-købing, med deraf følgende kontorarbejde og telefonvagt.

A havde for tiden ansat 20 bude til avisomdelingen, og han havde 2 varevogne til brug for arbejdet. Han antog selv budene, og han afgjorde selv hvor mange, der skulle ansættes. Han varetog selv kontorarbejdet, lønudbetaling m.v., kundekartotek og telefonpasning.

Vederlaget blev udbetalt somet fast månedligt grundbeløb samt et beløb pr. avis, som godtgørelse for hjælpebude, feriepenge til disse og yderligere honorar til A. Herudover betales 12,5 % af foregående års honorar til dækning af udgift til ferieafløser. Udgifter til afløsning ved sygdom skulle afholdes af A. Telefon o gkontorartikler blev betalt af M.

Ligningsrådet fandt efter en samlet bedømmelse, at A drev selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsskattelovens forstand med avisdistribution. Der var herved navnlig henset til, at der anvendtes lønnet medhjælp i betydeligt omfang.

Redaktionel note
  • (* 1) Afgørelsen er offentliggjort: SKAT 1988/5 side 299