Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

En assurandør A, der pr. 1. september 1986 startede som assurandør for forsikringsselskabet F blev ikke anset som selvstændig erhvervsdrivende i relation til virksomhedsskatteloven.

Den fulde tekst

Bindende forhåndsbesked. Assurandør drev ikke selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. (* 1)

Ligningsrådet blev anmodet om forhåndsbesked om følgende:

Kan assurandør A vælge at overgå til beskatning efter virksomhedsordningen for 1987?

Omstændighederne var følgende:

Assurandør A startede pr. 1. september 1986 som assurandør for forsikringsselskabet F. Indtægterne herved var for første halvdel af 1987 ca. 235.000 kr., heraf fast tilskud/løn 40.806 kr. og provision 199.159 kr.

For indkomståret 1987 forventede A indtægter på 450-500.000 kr., og driftsudgifter som assurandør på i alt ca. 100.000 kr., heraf biludgifter 65.000 kr., kontorbidrag 13.500 kr., annonceudgifter 10.000 kr., reklameudgifter 5.000 kr., og repræsentation 3.000 kr. Kontorbidraget vedrørte et fælles kontor for 10 assurandører under F.

A arbejder for F i henhold til selskabets generelle overenskomst for assurandører. Han måtte forsikringsmæssigt herefter udelukkende arbejde for F og var underlagt selskabets instruktion. Efter 2 år indtrådte han i pensionsordningen i Dansk Funktionærforbund. Funktionær- og ferielovens bestemmelser var i øvrigt gældende.

Ligningsrådet svarede, at A ikke drev selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til personskattelovens § 3, stk. 2 og virksomhedsskattelovens § 1. Der var herved - ud over ansættelsesforholdets karakter - henset til, at han ikke afholdt driftsomkostninger, der efter deres art og omfang ligger væsentligt udover, hvad der er sædvanligt i lønmodtagerforhold.

Kommentar:

Den tidligere offentliggjorte afgørelse i 370431-2652 kan ikke mere anses som udtryk for Statsskattedirektoratets praksis på området.

LV 1987, L.1.1.1.

Redaktionel note
  • (* 1) Afgørelsen er offentliggjort i SKAT, 1988, nr. 5 s. 322.