Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Bestemmelserne i forvaltningsloven anset til hinder for, at skattemyndighederne giver oplysninger til et troessamfund om dets medlemmernes økonomiske forhold. Det Mosaiske Troessamfund har ifølge en gammel praksis kunnet få økonomiske oplysninger hos skattemyndighederne om troessamfundets medlemmer til brug for beregningen af troessamfundets ligningsbidrag.

Den fulde tekst

Tavshedspligt - aktindsigt. (* 1)


To kommuner meddelte imidlertid i 1987, at udleveringen af oplysningerne efter deres opfattelse måtte anses for uberettigede i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

Det Mosaiske Troessamfund anmodede om, at den hidtidige praksis blev opretholdt.

På baggrund af bl.a. en indhentet udtalelse fra Indenrigsministeriet udtalte Skattedepartementet, at efter bestemmelsen i forvaltningslovens § 28, stk. 3, kan »andre fortrolige oplysninger« videregives til »anden forvaltningsmyndighed«, når oplysningen har væsentlig betydning for den pågældende forvaltningsmyndighed. De af troessamfundet udbedte oplysninger er omfattet af kriteriet »andre fortrolige oplysninger«.

Departementet må imidlertid være betænkelig ved at betragte troessamfundet som en forvaltningsmyndighed i lovens forstand.

Departementet finder dernæst ikke at kunne betragte forordningen af 29. marts 1814 om Det Mosaiske Troessarnfund i København som tilstrækkelig hjemmel for udlevering af oplysningerne. Departementet har herved lagt vægt på, at den i forordningen beskrevne ligningsmåde (art. 14) adskiller sig ganske væsentligt fra den nugældende. Departementet er derfor af den opfattelse, at troessamfundet ikke med hjemmel i forvaltningslovens § 28 har krav på at få udleveret de pågældende oplysninger.

Skattedepartementet finder heller ikke, at øvrige bestemmelser i forvaltningsloven hjemler ret for troessamfundet til at få udleveret de pågældende oplysninger.

Spørgsmålet om aktindsigt må derfor afgøres efter reglerne i offentlighedsloven sammenholdt med skattemyndighedernes særlige tavshedspligtsregler i statsskatteloven og kildeskatteloven.

Skattedepartementet finder, at de særlige tavshedspligtsregler er til hinder for udlevering af de pågældende oplysninger om medlemmernes skattemæssige forhold uden konkret samtykke fra de pågældende til udleveringen. Et sådant samtykke bør foreligge skriftligt.

Skattedepartementet mener således, at selve medlemsskabet af troessamfundet ikke er tilstrækkeligt til at tillade udlevering af oplysningerne.

Officielle noter

(* 1) Afgørelsen er offentliggjort i SKAT 1988, nr. 6, side 349.