Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

B, der var ansat som byggesagkyndig i kreditforening K modtog for sit hverv et årligt grundbeløb samt honorar og kørselsgodtgørelse, ligesom han var berettiget til ferie og feriepenge samt sygedagpenge i henhold till lovgivningen herom. For ansættelsesforholdet gjaldt i øvrigt funktionærlovens bestemmelser. B udøvede sit erhverv fra kreditforeningens lejemål, men ansatte selv sine funktionærer. B blev ikke anset for at drive selvstændig virksomhed.

Den fulde tekst

Bindende forhåndsbesked. Byggesagkyndig for kreditforening drev ikke selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. (* 1)

Ligningsrådet blev anmodet om forhåndsbesked om følgende:

Kan byggesagkyndig B anvende reglerne i virksomhedsskatteloven på indkomst hidrørende fra hans virksomhed som byggesagkyndig for kreditforening K.

Omstændighederne var:

B's arbejde som byggesagkyndig i K skete efter en kontrakt, hvorefter han skulle følge de instrukser og retningslinier, som blev givet af K. B havde ret til at drive egen virksomhed og/eller have anden ansættelse, og/eller varetage andet hverv, når dette kunne ske samtidig med, at hvervet som byggesagkyndig blev udført på tilfredsstillende måde. Der måtte ikke udføres hverv for et andet realkreditinstitut.

B modtog for sit hverv som byggesagkyndig et årligt grundbeløb samt honorar og kørselsgodtgørelse, og han var berettiget til ferie og feriepenge samt sygedagpenge i henhold til lovgivningen herom. For ansættelsesforholdet gjaldt i øvrigt funktionærlovens bestemmelser.

B formidlede ca. 2000 låneansøgninger i såvel privat som erhvervsmæssigt byggeri med henblik på opnåelse af lån i K. Pr. 1. juli 1987 flyttede B fra eget kontor til K's lejemål, hvorved udgifter ti1 egen husleje og varme m.v. bortfaldt. Han ansatte selv sine funktionærer.

B's udgifter til løn til 1 heltidsansat og 1 deltidsansat skønnes at blive 228.000 kr. i 1987. K refunderer B en del af denne udgift. Denne refusion er ikke endeligt fastsat.

Herudover påregnes reklame og administrationsudgifter på 80.000 kr. og udgifter til kontorfælleskab med 14.000 kr

Ligningsrådet svarede, at B ikke drev selvstændig virksomhed i relation til personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. Rådet lagde afgørende vægt på ansættelsesforholdets karakter.

LV 1987, L.1.1.1.

Redaktionel note
  • (* 1) Afgørelsen er offentliggjort i SKAT 1988, nr. 5, s. 300.