Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Kurator eller en midlertidig bobestyrer havde efter Skattedepartementets praksis adgang til indholdet af fallentens selvangivelse under overholdelse af tavshedsbestemmelsen i staffeloven § 264 b.

Den fulde tekst

Kuratorers og midlertidige bobestyrers adgang til at få udleveret fallanters selvangivelser. (* 1)


En kurator i et konkursbo påklagede til Skattedepartementet en afgørelse af 28. juni 1988 fra Ballerup kommune, hvori kommunen under henvisning til Forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 6, nægtede at udlevere fallentens selvangivelse for årene 1986 og 1987.

Skattedepartementet meddelte kurator i afgørelse af 31. august 1988, at tavshedsbestemmelserne i statsskattelovens § 44 og kildeskattelovens § 87 ifølge praksis ikke anses for at være til hinder for at materialet udleveres.

Departementet har herved lagt vægt på, at tilstedeværelsen af selvangivelsesmaterialet er nødvendigt for konkursbehandlingen, som det ifølge konkurslovens § 115 påhviler kurator at varetage uden ugrundet ophold. Endvidere vil bostyret ved skifterettens hjælp kunne fremtvinge selvangivelserne - og departementet har på dette grundlag ikke anset bostyret som »uvedkommende« i relation til de skatteretlige tavshedsregler.

Departementet henledte kurators opmærksomhed på tavshedsbestemmelsen i straffelovens § 264 b.

Det tilføjes, at en af skifteretten udpeget midlertidig bobestyrer efter departementets praksis ligeledes vil kunne få udleveret fallentens selvangivelsesmateriale under forbehold af straffelovens § 264 b.

Officielle noter

(* 1) Afgørelsen er offentliggjort i SKAT 1989, nr. 6, side 484.