Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

Rederi-Interessentskabet S's drift af et timechartret skib kunne ikke betragtes som bierhver i relation til personskattelovens § 4, stk.

1, nr. 10. Resultatet af driften var således personlig indkomst.

Den fulde tekst

Indtægt ved skibsvirksomhed var personlig virksomhed, jf. personskattelovens § 3, stk. 1, idet der ikke var tale om bierhverv. Bindende forhåndsbesked. (* 1)

Ligningsrådet blev anmodet om forhåndsbesked om følgende:

Er resultatet af Rederi-Interessentskabet S's drift af et time-chartret skib »resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed« og dermed personlig indkomst for de enkelte interessenter?

Sagens omstændigheder var:

Skibsreder A driver virksomhed indenfor shippingbranchen. Endvidere deltager han i forskellige skibsinteressentskaber, og driver virksomhed som korrespnderende reder. Han er interessent i rederiinteressentskabet S, der ejer skibet M/S S. Interessenskabet ejer ikke andre skibe. Interessentskabet påtænker nu at sælge skibet. Et led i handlen vil være, at interessentskabet time-chartrer skibet, af de nye ejere, i en periode på 3 år.

Ligningsrådet svarede, at deltagelse i rederiinteressentskabet S efter salg af rederiets eneste skib ikke kan betragtes som bierhverv i relation til personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, da begrebet »skibsvirksomhed« alene omfatter tilfælde, hvor den skattepligtige ejer et skib, der indgår i virksomheden, jf. cirkulære til personskatteloven af 9. december 1986, pkt. 13.

Resultatet af Rederi-interessentskabets drift vil således være personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, skt. 1.

Redaktionel note
  • (* 1) Afgørelsen er offentliggjort i SKAT 1988/2 side 96.