Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Advokaters renteindtægter fra klientkonti er ligesom salærindtægter skattepligtige i henhold til personskattelovens § 3, stk. 1, som personlig indkomst.

Den fulde tekst

Personskattelovens § 3 (renteindtægter - klientkonto)


Skattedepartementet blev spurgt om, hvorledes renteindtægter, som advokater indvinder fra klientkonti, skal behandles i henhold til personskatteloven.

Advokater, som oppebærer penge for trediemands regning, skal føre en fælleskonto i deres bogholderi, som viser størrelsen af advokatens samlede tilsvar af betroede midler (klienttilsvarskonto). Beløbet, som klienttilsvarskontoen udviser, skal indestå på en særlig konto i bank, sparekasse eller postgiro (klientkonto). Klientkontoen oprettes i advokatens navn, og det er kun vedkommende advokat, som kan råde over indeståendet på kontoen.

Det fremgår af »Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler«, godkendt i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 286 af 22. juni 1983, at en advokat har pligt til at afgive indvundne renter af klientkontoen til rette klienter efter visse nærmere regler. Det fremgår af reglerne, at der er gjort en række undtagelser fra pligten til at afgive indvundne renter for så vidt angår mindre beløb, og for så vidt angår beløb, der indestår i kortere tid.

Gennem Justitsministeriet blev det klarlagt, at midler på klientkonti civilretligt tilhører klienterne.

Efter personskattelovens § 3, stk. 1, omfatter personlig indkomst alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst.

På det grundlag var det Skattedepartementets opfattelse, at de renter, som en advokat indvinder på klientkontoen, er skattepligtige i henhold til personskattelovens § 3, stk. 1, som personlig indkomst, på linie med salærindtægter.

Officielle noter

Ingen