Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

Alarmsystem i en bank, bestående af pengefølere, rumovervågning m.v., medtages ikke ved vurderingen, da anlægget er til brug for bankvirksomheden og ikke erhverv i almindelighed, jf.

vurderingslovens § 9.

Skattemæssigt behandles anlægget som inventar, jf. afskrivningsloven afsnit I.

Den fulde tekst

Ejendomsvurdering- Alarmanlæg (* 1)

Der blev forespurgt, hvorledes et alarmanlæg i en bank opbygget af fire dele, pengefølere, rumovervågning, overfaldsalarmknapper og bokssikring, skal behandles vurderingsmæssigt og afskrivningsmæssigt.

Pengefølerne er placeret i et særskilt rum i pengeskufferne ved kasserne. Seddelbundtet i dette rum udleveres først ved røveri, og så snart det fjernes aktiveres alarmen.

Rumovervågning er opsat i særligt vigtige rum i banken, f.eks. boksrum, og er kun tilsluttet, når der ikke er personale i banken. Så snart en person opholder sig i et rum, hvor overvågningen er tilsluttet, udløses alarmen.

Overfaldsknappen er monteret ved kasserne og aktiveres af kassereren.

Bokssikringen består af følere, der ophænges på boksdørerne, og som ved berøring af dørerne udløser alarmen.

Efter Statsskattedirektoratets opfattelse måtte alarmsystemet, der er anbragt i en af banken ejet bygning, vurderingsmæssigt og afskrivningsmæssigt i sin helhed betragtes som inventar, idet det måtte anses for indlagt til brug for den særlige erhvervsrirksomhed, der drives i bygningen, og ikke til brug for bygningens anvendelse til erhverv i almindelighed.

Redaktionel note
  • (* 1) Afgørelsen er offentliggjort i SKAT 1990/2 side 143.