Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Anvendelsesområde og definitioner
  Kapitel 2Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, samt tilhørende armatur og andet tilbehør der anvendes til transporten, jf. §2, nr. 1 og 5
  Kapitel 3Visse trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. §2, nr. 2, og §29, stk.1.
  Kapitel 4Aerosoldåser (engangsbeholdere)
  Kapitel 5Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater
  Kapitel 6Armatur og tilbehør
  Kapitel 7Øvrige bestemmelser
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr1)

 

I medfør af § 35, § 46, § 47, § 60, § 74, § 75 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de i § 2 nævnte beholdere, tanke og armatur, som flyttes eller transporteres med indhold til anvendelse på skiftende brugssteder eller til tømnings- eller opbevaringssted.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 1999/36/EF om transportabelt trykbærende udstyr, med senere ændringer, inden for arbejdsmiljølovens område. Direktivets bilag er med nødvendige redaktionelle ændringer medtaget som bilag 1-7. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om transportabelt trykbærende udstyr, der ikke er omfattet af direktivet.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter:

1) Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af

a) stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, jf. Rådets direktiver 94/55 og 96/49, med senere ændringer, der er gennemført i Danmark ved lovgivningen om vejtransport af farligt gods og lovgivningen om jernbanevirksomhed, jf. kapitel 2, eller

b) stoffer anført i bilag 6, jf. kapitel 2.

2) Visse trykbærende tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. kapitel 3.

3) Aerosoldåser (engangsbeholdere), jf. kapitel 4.

4) Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, jf. kapitel 5.

5) Armatur og andet tilbehør, der anvendes til transporten, jf. kapitel 6.

§ 3. Undtagelser fra bekendtgørelsen:

1) Transportabelt trykbærende udstyr der udelukkende anvendes til transport af farligt gods mellem fællesskabet og tredjelande i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og artikel 7 i direktiv 94/55/EF eller artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 2, i direktiv 96/49/EF.

2) Beholdere og tanke der anvendes til transport af gasser nævnt i ADR-konventionen 1999, randnummer 2201a, eller ADR-konventionen 2001, underafsnit 1.1.3.2 og kapitel 3.3. For kapitel 3.3 drejer det sig om de gasser, der i bestemmelsen er nævnt som undtagelser i konventionssammenhæng.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved

1) beholdere: flasker, rør (tubes), fade, kryogenbeholdere og flaskebatterier,

2) tanke: faste tanke, aftagelige tanke samt tankcontainere til transport, og

3) armatur og andet tilbehør: ventiler, rør og fittings m.m., der anvendes til transporten.

    Stk. 2. De nævnte beholdere og tanke er defineret i bilag 8.

Kapitel 2

Trykbærende beholdere og tanke der anvendes til transport af stoffer i klasse 2 efter ADR/RID-konventionerne, samt tilhørende armatur og andet tilbehør der anvendes til transporten, jf. § 2, nr. 1 og 5

Markedsføring og ibrugtagning

§ 5. Beholdere, tanke og tilhørende armatur m.v. må kun markedsføres eller tages i brug, såfremt udstyret ved korrekt installering og vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen sikkerheds- eller sundhedsrisiko, og såfremt udstyret opfylder de relevante krav i denne bekendtgørelse.

    Stk. 2. Beholdere, tanke og tilhørende armatur m.v. skal opfylde de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne, jf. dog § 6, stk. 3.

Overensstemmelsesvurdering med henblik på markedsføring i Fællesskabet af nyt udstyr

§ 6. Nye beholdere og tankes overensstemmelse med ADR/RID-konventionerne fastlægges af et bemyndiget organ og godtgøres udelukkende ved hjælp af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilag 4, del I, og bilag 5.

    Stk. 2. Tilhørende armatur m.v., der har direkte indflydelse på sikkerheden i forbindelse med transportabelt trykbærende udstyr, navnlig sikkerhedsarmatur, påfyldnings- og tømningsarmatur og flaskearmatur skal underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der stiller mindst lige så høje krav som proceduren for beholderen eller tanken, som det er anbragt på. Dette armatur og det øvrige tilbehør, der anvendes til transporten, kan underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der adskiller sig fra proceduren for beholderne og tankene.

    Stk. 3. Hvis ADR/RID-konventionerne ikke indeholder detaljerede tekniske bestemmelser for tilhørende armatur m.v., som er omhandlet i stk. 2, skal dette armatur og dette tilbehør opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr og i medfør af nævnte bekendtgørelse underkastes en overensstemmelsesvurderingsprocedure for kategori II, III eller IV, som fastsat i § 8 i nævnte bekendtgørelse, alt efter om det pågældende udstyr hører til kategori 1, 2 eller 3, som fastsat i bilag 5.

Fornyet overensstemmelsesvurdering af ibrugtaget udstyr

§ 7. Ved en fornyet overensstemmelsesvurdering af ibrugtaget udstyr vurderes det efter anmodning fra ejeren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant efterfølgende, om udstyr, der ikke er mærket efter § 8, er i overensstemmelse med de relevante krav i ADR/RID-konventionerne.

    Stk. 2. Overensstemmelsen godtgøres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag 4, del II.

    Stk. 3. Hvis udstyret er seriefremstillet, kan den fornyede overensstemmelsesvurdering af beholdere og dertil hørende armatur og andet tilbehør udføres af et godkendt organ. Den fornyede typeoverensstemmelsesvurdering skal være udført af et bemyndiget organ.

Mærkning

§ 8. Med forbehold af kravene til mærkning af beholdere og tanke i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal beholdere og tanke, som opfylder bestemmelserne i § 5, stk. 1, og § 6, forsynes med et mærke, der anbringes i overensstemmelse med bilag 4, del I. Mærkets udformning er beskrevet i bilag 7. Dette mærke anbringes således, at det ikke kan fjernes og er synligt, og ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af beholdere og tanke. I tilfælde af en fornyet vurdering ledsages mærket af identifikationsnummeret på det pågældende bemyndigede (eller godkendte) organ.

    Stk. 2. Tilhørende nyt armatur m.v., der har direkte indflydelse på sikkerheden, skal forsynes enten med mærkningen efter bilag 7 eller CE-mærkningen efter bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Disse mærkninger skal ikke nødvendigvis ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der har foretaget overensstemmelsesvurderingen af armatur og andet tilbehør, som anvendes til transporten. Det øvrige armatur og det øvrige tilbehør er ikke underkastet særlige krav til mærkning.

    Stk. 3. Med forbehold af kravene til mærkning af beholdere og tanke efter direktiv 94/55/EF og 96/49/EF skal udstyr, der er nævnt i § 2, nr. 1 og 5, med henblik på periodiske undersøgelser bære identifikationsnummeret på det organ, der har foretaget de periodiske undersøgelser af udstyret, for at angive at udstyret fortsat kan anvendes.

    Stk. 4. Ved både overensstemmelsesvurdering og fornyet overensstemmelsesvurdering samt ved periodiske undersøgelser anbringes det bemyndigede eller det godkendte organs identifikationsnummer på dettes ansvar, af organet selv, af fabrikanten, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller af ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller af indehaveren. Identifikationsnummeret anbringes således, at det er synligt og ikke kan fjernes.

    Stk. 5. Udstyret må ikke forsynes med mærkning, som kan medføre, at betydningen eller den grafiske udformning af det mærke, der foreskrives i bekendtgørelsen, kan misforstås. Al anden mærkning kan anbringes på udstyr, forudsat det ikke gør mærkningen efter bilag 7 mindre tydelig og vanskeligere at læse.

Periodiske undersøgelser

§ 9. Udstyr skal være undersøgt periodisk i overensstemmelse med nærværende bestemmelse.

    Stk. 2. Periodisk undersøgelse af beholdere og tilhørende armatur m.v., der anvendes til transporten, udføres af et bemyndiget eller et godkendt organ efter proceduren i bilag 4, del III.

    Stk. 3. Den periodiske undersøgelse af tanke og tilhørende armatur m.v., der anvendes til transporten, udføres af et bemyndiget organ efter proceduren i bilag 4, del III, modul 1. Dog kan tæthedsprøvning af nævnte udstyr udføres af et godkendt organ.

    Stk. 4. De periodiske undersøgelser skal udføres efter de retningslinier, der fremgår af ADR/RID-konventionerne. Der skal dog ikke udføres tæthedsprøvning af udstyr, der ikke er omfattet af ADR/RID-konventionerne.

Ombygning og væsentlig reparation

§ 10. Ibrugtaget udstyr med mærkning efter § 8, der ombygges eller underkastes væsentlig reparation skal gennemgå fornyet overensstemmelsesvurdering inden udstyret tages i brug igen.

    Stk. 2. Overensstemmelsen godtgøres af et bemyndiget organ i overensstemmelse med proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag 4, del II.

§ 11. Ombygning eller væsentlig reparation af udstyr, der ikke er mærket efter § 8, skal foregå i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne.

    Stk. 2. Efter ombygning eller væsentlig reparation af de trykbærende dele på udstyret skal det inden brug være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af overensstemmelse med ADR/RID-konventionerne.

    Stk. 3. Kontrollen efter stk. 2 gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene.

    Stk. 4. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget ombygningen eller reparationen, opfylder kravene i § 12.

§ 12. Ombygning eller væsentlig reparation skal foretages efter en procedure, der sikrer overensstemmelsen med anerkendte standarder eller tekniske regler. Virksomheden skal råde over den teknologi, der er nødvendig herfor, og skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personer, der er fagligt kvalificeret hertil.

Særligt om visse ibrugtagne flasker

§ 13. Ibrugtagne gasflasker, der er forsynet med overensstemmelseserklæring som fastsat i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, kan periodisk undersøges og mærkes efter §§ 8 og 9. Det i § 8, stk. 3, nævnte identifikationsnummer skal ved den første periodiske undersøgelse, der foretages i overensstemmelse med bekendtgørelsen, anbringes efter det i bilag 7 omhandlede mærke.

Fyldning m.v.

§ 14. Virksomheder m.v., der foretager fyldning af beholdere og tanke (fyldestationer) skal råde over den nødvendige teknologi, således at fyldningen kan ske på forsvarlig måde, og påfyldte gasser eller blandinger heraf har den forudsatte renhed eller sammensætning. Virksomheden skal sørge for, at arbejdet ledes og udføres af personale, der er fagligt kvalificeret hertil.

    Stk. 2. Fyldestationer til fyldning af beholdere skal kontrolleres med højst 12 måneders mellemrum til konstatering af, om fyldestationen opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav til fyldestationer og fyldning, medmindre fyldestationen har indført et af Arbejdstilsynet anerkendt kvalitetsstyringssystem. Kontrollen skal gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet.

    Stk. 3. Kontrol af beholdere og tanke før fyldning samt fyldning skal ske efter anerkendte standarder eller tekniske regler.

    Stk. 4. Fyldningen skal foretages efter en procedure, der sikrer, at den højst tilladelige fyldning ikke overskrides, jf. ADR-konventionen 1999, randnumrene 2219, 2250, 211 251 og 212 251 eller ADR-konventionen 2001, underafsnit 4.1.4.1, P 200 og P 203 samt underafsnit 4.3.3.2.

    Stk. 5. Fyldningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i fyldningsproceduren og de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Instruktionerne skal foreligge skriftligt, på dansk, let tilgængeligt for betjeningspersonalet.

    Stk. 6. Ved arbejde med fyldning må kun beskæftiges personer, der er fyldt 18 år.

§ 15. Ved fyldning af tanke skal der, for hver fyldning, ske en notering af

1) dato for fyldning,

2) fabrikantens navn og tankens fabrikationsår og -nummer, og

3) den højst tilladelige fyldning samt den faktisk foretagne fyldning.

    Stk. 2. Noteringen skal ske i en protokol.

    Stk. 3. Protokollen skal opbevares i mindst 1 år og skal på forlangende forevises Arbejdstilsynet.

    Stk. 4. Protokollen kan, efter tilladelse fra direktøren for Arbejdstilsynet, erstattes af registre, såfremt disse på lige så betryggende måde registrerer og giver adgang til de i stk. 1 nævnte oplysninger.

§ 16. Den, der første gang fylder en beholder eller en tank, skal sikre sig, at den er egnet til den pågældende gas, og mærke den som fastsat i § 8.

    Stk. 2. En beholder eller tank må kun fyldes med de gasser, som den i følge sin mærkning er beregnet for.

    Stk. 3. En beholder eller tank, der ønskes anvendt til en gas i en anden gasgruppe, end den er beregnet for, må kun mærkes med ny gasbetegnelse under medvirken af et bemyndiget organ.

§ 17. Fyldningsgraden eller fyldningstrykket for sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste gasser må ikke overskride de i ADR-konventionen anførte værdier, jf. § 14, stk. 4.

§ 18. Hvis der påfyldes gasser, som er tilbøjelige til kemiske omdannelser eller reaktioner, der kan have indflydelse på beholderens sikkerhed, skal der være truffet de nødvendige foranstaltninger til at forhindre dem.

§ 19. En beholder eller en tank må kun fyldes eller tømmes,

1) hvis den er forskriftsmæssig mærket, jf. § 8,

2) hvis prøvningsfristen ikke er overskredet, jf. § 9,

3) hvis den er forskriftsmæssig udstyret med armatur, jf. kapitel 6, og

4) hvis den i øvrigt findes i forsvarlig stand, herunder ikke viser tegn på overlast, revner eller anden svækkelse.

    Stk. 2. Efter fyldning skal beholderens eller tankens armatur kontrolleres for tæthed.

Opbevaring og brug i øvrigt

§ 20. Beholdere og tanke skal opbevares på forsvarlig måde, således at de er til mindst mulig fare for omgivelserne, ikke udsættes for beskadigelse eller anden overlast og let kan fjernes i tilfælde af brand. De skal om fornødent være sikret mod uvedkommendes adgang. For så vidt angår oplag omfattet af anden lovgivning henvises hertil.

§ 21. Under opbevaring må beholdere og tanke ikke udsættes for anden opvarmning, end de er beregnet for.

    Stk. 2. Beholdere og tanke med fordråbet indhold skal beskyttes mod opvarmning, således at temperaturen i beholderen ikke kan overskride 65º C.

§ 22. Håndtering og anden transport af beholdere og tanke skal ske på en måde, så de ikke lider overlast. I det omfang der i anden lovgivning findes regler for transport af beholdere henvises hertil.

§ 23. Under tømning og anden brug skal beholdere og tanke være forsvarligt placeret under hensyn til de omgivende forhold og være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning.

    Stk. 2. Såfremt en beholders eller en tanks placering i et arbejdslokale kan betyde en fare i forbindelse med arbejdsprocesser eller andre forhold i lokalet, kan Arbejdstilsynet forlange, at den placeres uden for arbejdslokalet, eventuelt i det fri på betryggende måde.

    Stk. 3. Hvis der på en virksomhed anvendes større mængder af en gas, således at der anvendes flere beholdere samtidig, kan Arbejdstilsynet forlange, at der oprettes et fordelingssystem med en samlet placering af beholderne.

    Stk. 4. Beholdere eller tanke, der tilkobles et fordelingssystem med flere aftapningssteder, skal placeres i et særskilt lokale eller i det fri, og opstillingen skal ske efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk.

§ 24. Tømning og anden brug af beholdere og tanke skal ske på forsvarlig måde og i øvrigt i overensstemmelse med den anvisning, leverandøren af det pågældende medium har givet. Tømningen må ikke fremskyndes med åben ild eller anden opvarmning, der kan forårsage farlig trykstigning.

    Stk. 2. Omfyldning fra en beholder til en anden beholder må ikke finde sted. Dog kan bruger omfylde egne beholdere, der er omfattet § 2, nr. 1, og som opfylder kravene i § 16, stk. 1 og 2, § 17 og § 19, hvis indholdet består af sammentrykkede, stabile gasser, f.eks. nitrogen og argon, eller atmosfærisk luft. Det skal sikres, at trykket i beholderen ikke kan overstige det tryk, den ifølge sin mærkning er beregnet for.

§ 25. Brugeren skal sørge for, at de ansatte har modtaget den nødvendige oplæring i brugen.

    Stk. 2. Instruktion i drift, pasning og vedligeholdelse skal i nødvendigt omfang foreligge skriftligt på dansk og let tilgængeligt for de ansatte.

§ 26. Under anvendelsen skal brugeren med passende mellemrum påse, at beholderen eller tanken med armatur og tilbehør er i forsvarlig stand.

    Stk. 2. Brugeren skal herunder påse, at acetylenbeholdere er udstyret med en tilbageslagssikring monteret på regulatoren.

§ 27. Hvis en beholder eller en tank viser tegn på farlige skader, reaktioner eller farlige mangler, skal den straks på forsvarlig måde tages ud af brug og gøres farefri.

§ 28. Enhver sprængning eller andet alvorligt uheld med en beholder eller en tank skal straks anmeldes til Arbejdstilsynet, og der skal efter dets nærmere bestemmelse foretages en undersøgelse af beholderen eller tanken.

Kapitel 3

Visse trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, jf. § 2, nr. 2, og § 29, stk. 1.

§ 29. Dette kapitel omfatter trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som

1) er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk, eller

2) ikke er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et tryk større end 0,5 bar overtryk.

    Stk. 2. Beholdere og tanke, der er omfattet af ADR/RID-konventionerne, skal opfylde de relevante bestemmelser i nævnte konventioner. Beholderne og tankene skal periodisk undersøges som anført i ADR/RID-konventionerne. Undersøgelsen gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede og godkendte organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner for de områder, der er nævnt i § 9. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene.

    Stk. 3. Beholdere og tanke, der ikke er omfattet af nævnte konventioner skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. dog overgangsbestemmelsen i § 54, stk. 2. Beholderne og tankene skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler som anført i ADR/RID-konventionerne. Undersøgelserne skal gennemføres hvert 6. år. Tankcontainere skal dog undersøges hvert 5. år. Beholdere, hvor produktet af tømmetryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar x liter, skal dog ikke periodisk undersøges. Undersøgelserne gennemføres af prøvningsinstitutioner, udpeget m.v. efter tilsvarende regler som anført i stk. 2.

    Stk. 4. Ved fyldning og tømning af beholdere og tanke skal det sikres, at trykket ikke kan overstige det tryk, beholderen eller tanken ifølge sin mærkning er beregnet for.

    Stk. 5. For så vidt angår påfyldning samt opbevaring og brug i øvrigt finder reglerne anført i § 14, stk. 5 og 6, samt §§ 18 28 tilsvarende anvendelse i det omfang, de er relevante.

§ 30. Ombygning eller væsentlig reparation af beholdere og tanke skal foregå i overensstemmelse med anerkendte standarder og tekniske regler.

    Stk. 2. Planerne for ombygning eller væsentlig reparation skal forelægges direktøren for Arbejdstilsynet til godkendelse, medmindre ombygningen eller reparationen foregår i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne.

    Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af planer skal være bilagt 3 eksemplarer af tegninger over konstruktionen med styrkeberegninger, angivelse af materialevalg, fremstillingsmåde og det anvendelsesområde, som konstruktionen er beregnet for. I givet fald tilbagesendes det ene sæt tegninger i stemplet stand.

    Stk. 4. Direktøren kan kræve alle sådanne yderligere oplysninger, som er nødvendige for behandling og vurdering af planerne.

§ 31. Godkendelsen kan gøres betinget af vilkår, som er begrundet i en beholders eller tanks særlige konstruktion, fremstilling eller anvendelsesformål. Der kan herunder fastsættes begrænsninger for brugen og særlige krav til periodiske undersøgelser og mærkning.

    Stk. 2. En konstruktionsgodkendelse kan tilbagekaldes, hvis det er påkrævet af sikkerhedshensyn.

§ 32. Efter ombygning eller væsentlig reparation af de trykbærende dele skal beholderne og tankene inden brug have gennemgået følgende kontrol:

1) Beholderne og tankene skal være besigtiget indvendigt og udvendigt og underkastet undersøgelser og eventuelle prøvninger, der er nødvendige til kontrol af, at de er udført i overensstemmelse med konstruktionsgodkendelsen og de anvendte fremstillingsregler.

2) Beholderne og tankene skal være trykprøvet med et prøvningstryk på 1,3 gange det højest tilladelige fyldnings- eller tømningstryk.

    Stk. 2. Ved kontrollen skal det være dokumenteret, at virksomheden, der har foretaget ombygningen eller reparationen, opfylder tilsvarende krav som anført i § 12.

§ 33. Kontrollen efter § 32 skal gennemføres af en prøvningsinstitution udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene.

§ 34. Når en beholder eller tank findes i overensstemmelse med de godkendte planer og de foreskrevne regler, stempler kontrollanten beholderen eller tanken med bomærke samt måned og årstal.

    Stk. 2. Hvis beholderen eller tanken består af flere dele, skal deres samhørighed kunne fastslås, og bomærket skal istemples de enkelte dele.

    Stk. 3. Hvis beholderens eller tankens mærkning er foretaget på en mærkeplade, der er nittet eller svejst på beholderen eller tanken, skal bomærket tillige istemples pladens nagler eller svejsesømme.

Kapitel 4

Aerosoldåser (engangsbeholdere)

§ 35. Aerosoldåser skal markedsføres, indrettes, konstrueres, mærkes, fyldes, afprøves m.v. i overensstemmelse med bekendtgørelse om aerosoler.

    Stk. 2. For så vidt angår opbevaring og brug finder reglerne anført i § 20, § 21, stk. 1, § 22, § 27 og § 28 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater

§ 36. Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. dog overgangsbestemmelsen i § 54, stk. 2.

    Stk. 2. Nævnte udstyr skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler, som anført i ADR/RID-konventionerne. Periodisk undersøgelse skal foretages hvert 5. år. For bærbare CO2 -ildslukkere dog hvert 10. år. Trykladede skum- og vandslukkere skal besigtiges indvendig 1 gang om året.

    Stk. 3. Undersøgelserne efter stk. 2 gennemføres af prøvningsinstitutioner, udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet. Bemyndigede og godkendte organer anses som udpegede prøvningsinstitutioner for de områder, der er nævnt i § 9. Kontrollen kan endvidere gennemføres af tilsvarende prøvningsinstitutioner i andre lande inden for Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene. Dog kan DS-mærkede bærbare ildslukkere og mobile ildslukkere op til og med 50 kg fortsat fyldes og periodisk undersøges på værksteder, der er certificeret efter Dansk Standard SBC 246.

    Stk. 4. For nævnte udstyr gælder om påfyldning samt opbevaring og brug i øvrigt tilsvarende regler som anført i §§ 14 28. For ombygning eller væsentlig reparation, godkendelse og kontrol heraf samt procedure m.v. finder reglerne anført i §§ 30 34 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Armatur og tilbehør

§ 37. Kapitel 6 gælder for armatur og tilbehør på beholdere og tanke, der er markedsført inden den 1. juli 2003 uden mærkning efter § 8. For armatur og tilbehør på fade, flaskebatterier og tanke dog inden den 1. juli 2005. § 41, § 42 og § 43, stk. 2 og 3, gælder dog også for udstyr med mærkning efter § 8.

§ 38. Armatur og tilbehør, herunder ventiler, rør og fittings m.m. skal være velegnet til det pågældende formål og være konstrueret efter anerkendte normer, standarder eller andre anerkendte tekniske regler.

    Stk. 2. Dokumentation for konstruktion, fremstilling og afprøvning af armatur og tilbehør skal foreligge i det omfang, direktøren for Arbejdstilsynet bestemmer.

§ 39. Armatur skal være mærket, således at følgende entydigt kan fastslås:

1) fabrikantens navn,

2) normen, standarden eller de tekniske regler, armaturet er fremstillet og afprøvet efter, og

3) gevindets art og størrelse, såfremt armaturet er indrettet for iskruning.

    Stk. 2. Sikkerhedsarmatur skal tillige være mærket, således at afblæsningskapaciteten kan fastslås.

§ 40. Anvendelse af en type armatur og tilbehør, for hvilke der ikke findes anerkendte standarder eller tekniske regler, skal være godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet eller af en tilsvarende myndighed eller institution i et andet land i Det Europæiske Fællesskab eller EØS-medlemslandene.

§ 41. Armatur og tilbehør skal være anbragt og sikret imod overlast under beholderens transport.

§ 42. Alle åbninger for tilslutning af rør og slanger skal udstyres med afspærringsarmatur ved beholderen.

§ 43. Beholdere skal forsynes med armatur til måling af tryk og væskestand med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet.

    Stk. 2. Beholdere med stærkt kølede og fordråbede gasser skal sikres imod, at det maksimalt tilladelige arbejdstryk kan overskrides.

    Stk. 3. Beholdere, der indeholder acetylen, skal forsynes med en tilbageslagssikring monteret på regulatoren.

§ 44. Beholdere til fordråbede gasser, der er giftige, brændbare eller ætsende, skal, med mindre andet bestemmes af direktøren for Arbejdstilsynet, være forsynet med rørbrudsventil på alle tilslutninger, der har en diameter større end 1,5 mm.

Kapitel 7

Øvrige bestemmelser

Vurderinger og kontrol m.v.

§ 45. Direktøren for Arbejdstilsynet udpeger bemyndigede og godkendte organer efter kriterierne i bilag 1, 2 og 3. Arbejdstilsynet anses som bemyndiget organ.

    Stk. 2. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at et udpeget bemyndiget eller godkendt organ eller en anden prøvningsinstitution, der er udpeget til at udføre kontrolopgaver efter bekendtgørelsen, ikke længere opfylder kriterierne for udpegningen, inddrager direktøren for Arbejdstilsynet udpegningen.

    Stk. 3. Organer og andre prøvningsinstitutioner, der er udpeget af direktøren for Arbejdstilsynet, skal give indberetning til Arbejdstilsynet efter retningslinier fastsat af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 46. For de undersøgelser, som Arbejdstilsynet udfører efter denne bekendtgørelse, kan arbejdsministeren fastsætte regler om betaling af gebyr.

Tilsyn, dispensation m.v.

§ 47. Tilsynet med overholdelsen af denne bekendtgørelse føres af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet kan hertil benytte bistand af andre sagkyndige.

§ 48. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, i det omfang det er foreneligt med direktivet,

1) fastsætte nærmere og supplerende regler om påfyldning og brug af beholdere med særligt farligt indhold, og

2) fastsætte regler om kontrolbog for særlige beholdertyper.

§ 49. Trykbeholderudvalget, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, medvirker ved udarbejdelsen af bestemmelser efter § 48.

§ 50. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsen, hvor det på grund af en beholders særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt. Der kan dog kun tillades sådanne afvigelser, som er forenelige med direktivet.

Klageadgang og straf

§ 51. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

    Stk. 2. Klage over en afgørelse, truffet af en anden offentlig myndighed eller privat organisation, jf. § 74 i lov om arbejdsmiljø, kan indbringes for Arbejdstilsynet. Der gælder tilsvarende regler om klagefrist, opsættende virkning af klage og om behandling af klage, der ikke er fremkommet rettidigt, som anført i § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 52. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der:

1) overtræder § 5, § 6, § 7, stk. 2 og 3, § 8, § 9, stk. 1, 2 og 3, § 10, § 11, § 14, § 15, stk. 1, 2 og 3, §§ 16-22, § 23, stk. 1 og 4, §§ 24-28, § 29, stk. 2, 3, 4 og 5, § 30, stk. 1, 2 og 3, § 32, § 35, § 36 og §§ 38-44.

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller

3) tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

    Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 4.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 43 af 25. januar 1999 om trykbeholdere, der transporteres med indhold, jf. dog § 54.

    Stk. 3. Fra samme dato finder bekendtgørelse om visse EF-direktiver om trykbeholdere ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr omfattet af kapitel 2 i nærværende bekendtgørelse.

    Stk. 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fra den 9. maj 2001 udpege bemyndigede og godkendte organer m.v. samt fastsætte regler om betaling af gebyr, jf. §§ 45 og 46.

§ 54. Transportabelt trykbærende udstyr, som defineret i kapitel 2, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, kan markedsføres indtil den 1. juli 2003 samt ibrugtages efter denne dato, medmindre det undergår ombygning eller væsentlig reparation. For fade, flaskebatterier og tanke er datoen dog 1. juli 2005.

    Stk. 2. Transportable trykbærende tanke, som defineret i kapitel 3, der ikke er omfattet af ADR/RID-konventionerne, samt bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater, skal for så vidt angår indretning, herunder markedsføring m.v., opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, jf. § 29, stk. 3, og § 36, stk. 1. Udstyr, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, kan dog markedsføres indtil den 29. maj 2002 samt ibrugtages efter denne dato.

Arbejdstilsynet, den 24. april 2001

Jens Jensen

/T. Lindholm Nielsen


Bilag 1

MINIMUMSKRITERIER, SOM SKAL OPFYLDES
AF DE BEMYNDIGEDE ELLER GODKENDTE ORGANER

1. Et bemyndiget eller et godkendt inspektionsorgan, der indgår i en organisation, som beskæftiger sig med andre opgaver end inspektion, skal kunne identificeres inden for denne organisation.

2. Inspektionsorganet og dets personale må ikke deltage i aktiviteter, der kan betyde konflikt med deres objektive vurderingsevne og deres integritet i forhold til inspektionsopgaverne. Inspektionsorganets personale skal navnlig være uafhængigt af enhver form for forretningsmæssig, økonomisk eller anden pression, som kan påvirke deres vurderinger, især fra personer eller foretagender, som er udenforstående, men som har interesse i inspektionsresultaterne. Det må sikres, at inspektionsorganets personale er upartisk.

3. Inspektionsorganet skal råde over det personale og de faciliteter, som kræves, for at det kan udføre det tekniske og administrative arbejde i forbindelse med inspektions- og kontrolopgaverne forsvarligt. Det skal også have adgang til det udstyr, som kræves, for at kunne udføre særlige kontrolopgaver.

4. Det personale i inspektionsorganet, der skal udføre inspektionsopgaverne, skal have de tilsvarende kvalifikationer, dvs. en solid teknisk og faglig uddannelse og tilfredsstillende kendskab til de krav, de pågældende inspektionsopgaver stiller, samt tilstrækkelig erfaring med dem. For at sikre et højt sikkerhedsniveau skal inspektionsorganet kunne råde over ekspertise inden for transportabelt trykbærende udstyrs sikkerhed. Personalet skal ved hjælp af inspektionsresultaterne kunne vurdere professionelt, om de generelle krav er blevet opfyldt, og aflægge rapport om det. Det skal også kunne udarbejde attester, registre og rapporter, som viser, at inspektionen er blevet udført.

5. Personalet skal desuden have den relevante viden om den teknologi, der benyttes ved fremstilling af det transportable trykbærende udstyr og det dertil hørende tilbehør, som det skal inspicere, og om, hvorledes dette udstyr anvendes, og om de fejl, der kan opstå under brugen af det.

6. Inspektionsorganet og dets personale udfører vurderinger og kontrol med den størst mulige professionelle integritet og tekniske kompetence. Inspektionsorganet sikrer, at de oplysninger, det får under sine inspektionsaktiviteter, omgives af fortrolighed. Patentrettigheder skal beskyttes.

7. Personer, der udfører inspektionsaktiviteter, må ikke direkte aflønnes efter antallet af inspektioner og under ingen omstændigheder efter disse inspektioners resultat.

8. Inspektionsorganet skal have en fyldestgørende ansvarsforsikring, medmindre ansvaret overtages af staten i overensstemmelse med national lov eller af den organisation, organet er en del af.

9. Inspektionsorganet udfører normalt selv de inspektionsopgaver, det indgår kontrakt om. Hvis et inspektionsorgan giver noget af inspektionen i underentreprise, skal det sikre og kunne påvise, at dets underentreprenør er i stand til at udføre den pågældende opgave, og påtage sig det fulde ansvar for underentreprisen.


Bilag 2

SUPPLERENDE KRITERIER,
SOM SKAL OPFYLDES AF DE BEMYNDIGEDE ORGANER

1. Et bemyndiget organ skal være uafhængigt af de involverede parter og således kunne udføre »tredjeparts«-inspektionsopgaver.

Det bemyndigede organ og dets personale, som udfører inspektionsopgaverne, må ikke være hverken konstruktør, fabrikant, leverandør, køber, ejer, indehaver, bruger eller reparatør af det transportable trykbærende udstyr og det dertil hørende tilbehør, som det har til opgave at inspicere, eller befuldmægtiget repræsentant for en af disse. Det må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af det transportable trykbærende udstyr og det dertil hørende tilbehør eller repræsentant for parter, der udfører disse aktiviteter. Det udelukker dog ikke, at det transportable trykbærende udstyrs fabrikant og inspektionsorganet kan udveksle oplysninger.

2. Alle berørte parter skal have adgang til inspektionsorganets tjenester. Der må ikke opstilles urimelige økonomiske eller andre betingelser. Procedurerne for organets opgaver udføres uden forskelsbehandling.


Bilag 3

SUPPLERENDE KRITERIER,
SOM SKAL OPFYLDES AF DE GODKENDTE ORGANER

1. Det godkendte organ skal være en særskilt og identificerbar del af en organisation, der beskæftiger sig med konstruktion, fremstilling, levering, brug eller vedligeholdelse af det udstyr, det inspicerer.

2. Det godkendte organ må ikke være direkte involveret i konstruktion, fremstilling, levering eller brug af det transportable trykbærende udstyr og det dertil hørende tilbehør eller tilsvarende konkurrerende udstyr.

3. Der skal være klar adskillelse mellem inspektionspersonalets opgaver og de opgaver, som udføres af andet personale, og den skal give sig udtryk i organisatoriske kendetegn og i inspektionsorganets rapporteringsmetoder inden for moderorganisationen.


Bilag 4

DEL I

PROCEDURER FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING

Modul A (Intern fabrikationskontrol)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten, eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, der opfylder betingelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at det transportable trykbærende udstyr opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mærkningen på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3, og fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant stiller den til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på inspektion i ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af det transportable trykbærende udstyr i Fællesskabet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen. Dokumentationen skal, i det omfang det er nødvendigt for vurderingen, dække det transportable trykbærende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og omfatte:

en generel beskrivelse af det transportable trykbærende udstyr

konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt af det transportable trykbærende udstyrs funktion

en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i bekendtgørelsen

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser mv.

prøvningsrapporter.

4. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelseserklæringen.

5. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det fremstillede transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 2, og med de relevante krav i bekendtgørelsen.

Modul A1 (Intern fabrikationskontrol med overvågning af den afsluttende verifikation)

Foruden kravene i modul A gælder følgende:

Den afsluttende verifikation overvåges ved uanmeldte besøg af et bemyndiget organ udvalgt af fabrikanten.

Under disse besøg skal det bemyndigede organ:

sikre sig, at fabrikanten virkelig foretager den afsluttende verifikation

på fabrikationsstedet eller lageret udtage prøveeksemplarer af det transportable trykbærende udstyr med henblik på kontrol. Det bemyndigede organ vurderer, hvor meget udstyr der skal udtages til kontrol, samt om det er nødvendigt at foretage eller lade foretage en hel eller delvis afsluttende verifikation af det udtagne udstyr.

Hvis et eller flere eksemplarer af det transportable trykbærende udstyr ikke overholder kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige forholdsregler.

Fabrikanten anbringer på det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer på hvert enkelt transportabelt trykbærende udstyr.

Modul B (EF-typeafprøvning)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for den pågældende produktion, opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

2. Ansøgning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis ansøgningen indgives af denne

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3.

Ansøgeren stiller et prøveeksemplar, som er repræsentativt for den pågældende produktion, og som i det følgende benævnes »type«, til rådighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere prøveeksemplarer, såfremt det er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet.

En type kan omfatte flere forskellige varianter af det transportable trykbærende udstyr, når blot forskellene mellem varianterne ikke berører sikkerhedsniveauet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen. Den skal, i det omfang det er nødvendigt for vurderingen, dække det transportable trykbærende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde:

en generel beskrivelse af typen

konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt af det transportable trykbærende udstyrs funktion

en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i bekendtgørelsen

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser mv.

prøvningsrapporter

oplysninger om de prøvninger, der skal foretages i forbindelse med fabrikationen

4. Det bemyndigede organ

4.1 undersøger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen.

Det bemyndigede organ skal navnlig:

undersøge den tekniske dokumentation for så vidt angår konstruktionen og fremstillingsmåderne

vurdere de anvendte materialer, når de ikke er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen, samt kontrollere den af fabrikanten udstedte attestation

godkende de metoder, der anvendes til endelig sammenføjning af delene, eller kontrollere, at de er blevet godkendt på et tidligere tidspunkt

kontrollere, at det personale, der foretager den endelige sammenføjning af delene og de ikke-destruktive prøvninger, er kvalificeret eller godkendt.

4.2 gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder kravene i bekendtgørelsen

4.3 gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante standarder rent faktisk er anvendt i de tilfælde, hvor fabrikanten har valgt at anvende dem

4.4 aftaler med ansøgeren, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal gennemføres.

5. Konstateres det, at typen opfylder de relevante bestemmelser i denne bekendtgørelse, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten med en gyldighedsperiode på ti år, der kan fornyes, skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersøgelsens resultater og de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Afslår det bemyndigede organ at udstede en EF-typeafprøvningsattest til fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.

6. Ansøgeren underretter det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af det godkendte transportable trykbærende udstyr; dette udstyr skal godkendes på ny, hvis ændringerne kan påvirke overensstemmelsen med kravene i bekendtgørelsen eller de foreskrevne betingelser for dets anvendelse. Denne tillægsgodkendelse gives i form af en tilføjelse til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

7. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de EF-typeafprøvningsattester, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.

Hvert bemyndiget organ skal også meddele de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de EF-typeafprøvningsattester, det har inddraget eller afslået at udstede.

8. De øvrige bemyndigede organer kan få tilstillet kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og/eller tillægsgodkendelserne. Bilagene stilles til de øvrige bemyndigede organers rådighed.

9. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal foruden den tekniske dokumentation opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet i Fællesskabet.

Modul B1 (EF-konstruktionsafprøvning)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved et bemyndiget organ fastslår og attesterer, at det transportable trykbærende udstyrs konstruktion opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

2. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant indgiver anmodning om EF-konstruktionsafprøvning til et enkelt bemyndiget organ.

Anmodningen skal indeholde:

fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis anmodningen indgives af denne

en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3.

Anmodningen kan omfatte flere forskellige varianter af det transportable trykbærende udstyr, når blot forskellene mellem varianterne ikke berører sikkerhedsniveauet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen. Den skal, i det omfang det er nødvendigt for vurderingen, dække dette udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde:

en generel beskrivelse af det pågældende udstyr

konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt af dette udstyrs funktion

en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i bekendtgørelsen

den nødvendige dokumentation for, at konstruktionsløsningerne er dækkende. Denne dokumentation skal omfatte resultaterne af de prøvninger, der er foretaget af fabrikantens dertil udstyrede laboratorium, eller som er udført for dennes regning

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser mv.

oplysninger om kvalifikationer eller godkendelser.

4. Det bemyndigede organ

4.1 undersøger den tekniske dokumentation og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen.

Det bemyndigede organ skal navnlig:

vurdere de anvendte materialer, når disse ikke er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen

godkende de metoder, der anvendes til endelig sammenføjning af delene, eller kontrollere, at de er blevet godkendt på et tidligere tidspunkt

kontrollere, at det personale, der foretager den endelige sammenføjning af delene og de ikke-destruktive prøvninger, er kvalificeret eller godkendt

4.2 gennemfører de nødvendige undersøgelser til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder kravene i bekendtgørelsen

4.3 gennemfører de nødvendige undersøgelser til kontrol af, om bestemmelserne i bekendtgørelsen er blevet overholdt.

5. Når konstruktionen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen, udsteder det bemyndigede organ en EF-konstruktionsafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde ansøgerens navn og adresse, undersøgelsens resultater, betingelserne for attestens gyldighed og de nødvendige oplysninger til identifikation af den godkendte konstruktion.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Afslår det bemyndigede organ at udstede en EF-konstruktionsafprøvningsattest til fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.

6. Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-konstruktionsafprøvningen, om enhver ændring af det godkendte transportable trykbærende udstyr; udstyret skal godkendes på ny, hvis ændringerne kan påvirke overensstemmelsen med kravene eller de foreskrevne betingelser for dets anvendelse. Denne tillægsgodkendelse gives i form af en tilføjelse til den oprindelige EF-konstruktionsafprøvnings-attest.

7. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprøvningsattester, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.

Hvert bemyndiget organ skal også meddele de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprøvningsattester, det har inddraget eller afslået at udstede.

8. De øvrige bemyndigede organer kan, på anmodning, få tilstillet relevante oplysninger om:

udstedelse af EF-konstruktionsafprøvningsattester samt tillægsgodkendelser hertil

inddragelse af EF-konstruktionsafprøvningsattester samt tillægsgodkendelser hertil.

9. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal foruden den i punkt 3 omhandlede tekniske dokumentation opbevare en kopi af EF-konstruktionsafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet i Fællesskabet.

Modul C1 (Typeoverensstemmelse)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant garanterer og erklærer, at det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mærkningen på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det fremstillede transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med de relevante krav i bekendtgørelsen.

3. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr.

Er hverken fabrikanten eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af det transportable trykbærende udstyr i Fællesskabet.

4. Den afsluttende verifikation overvåges ved uanmeldte besøg af et bemyndiget organ udvalgt af fabrikanten.

Under disse besøg skal det bemyndigede organ:

sikre sig, at fabrikanten virkelig foretager den afsluttende verifikation

på fabrikationsstedet eller lageret udtage prøveeksemplarer af det transportable trykbærende udstyr med henblik på kontrol. Det bemyndigede organ vurderer, hvor meget udstyr der skal udtages til kontrol, samt om det er nødvendigt at foretage eller lade foretage en hel eller delvis afsluttende verifikation af udstyret.

Hvis et eller flere eksemplarer at det transportable trykbærende udstyr ikke overholder kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige forholdsregler.

Fabrikanten anbringer på det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer på hvert enkelt transportabelt trykbærende udstyr.

Modul D (Kvalitetssikring af produktionen)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mærkningen på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med p-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede fællesskabskontrol.

2. Fabrikanten anvender for produktion, afsluttende inspektion og prøvninger et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1 Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle oplysninger, der er relevante for det pågældende transportable trykbærende udstyr

dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet

den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2 Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til det transportable trykbærende udstyrs kvalitet

teknikker, fremgangsmåder og de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt i produktionen samt ved kvalitetskontrol og sikring

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, og den hyppighed hvormed dette sker

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer eller godkendelse

hvordan det kontrolleres, at den krævede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3 Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere det pågældende transportable trykbærende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse. Der fastlægges en klageprocedure.

3.4 Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1 Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2 Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, inspektions-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3 Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmæssige kontrolbesøg skal være af en sådan hyppighed, at der foretages en fuldstændig genvurdering over en treårig periode.

4.4 Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Behovet for sådanne supplerende besøg og disses hyppighed afgøres på grundlag af et kontrolbesøgssystem, som det bemyndigede organ forvalter. Der skal i dette kontrolbesøgssystem navnlig tages hensyn til nedenstående faktorer:

udstyrets risikokategori

resultaterne af tidligere kontrolbesøg

behovet for opfølgning af de regulerende indgreb

eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelse af systemet

betydelige ændringer i fremstillingsprocessens organisation, planlægning eller teknik.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. I ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr skal fabrikanten kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

de i punkt 3.3, sidste afsnit, og punkt 3.4, sidste afsnit, samt i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de godkendelser og kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.

Hvert bemyndiget organ skal også meddele de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget eller afslået.

Modul D1 (Kvalitetssikring af produktionen)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 3, garanterer og erklærer, at det pågældende transportable trykbærende udstyr opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mærkningen på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med p-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 5 omhandlede fællesskabskontrol.

2. Fabrikanten udarbejder den nedenfor beskrevne dokumentation.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen. Den skal, i det omfang det er nødvendigt for denne vurdering, omfatte det transportable trykbærende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde:

en generel beskrivelse af det pågældende udstyr

konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt af dette udstyrs funktion

den beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i bekendtgørelsen

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser mv.

prøvningsrapporter.

3. Fabrikanten anvender for produktion, afsluttende inspektion og prøvninger et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 4, og han er underlagt den i punkt 5 omhandlede kontrol.

4. Kvalitetsstyringssystem

4.1 Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle oplysninger, der er relevante for det pågældende transportable trykbærende udstyr

dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

4.2 Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til det transportable trykbærende udstyrs kvalitet

teknikker, fremgangsmåder og de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt i produktionen samt ved kvalitetskontrol og sikring

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, og den hyppighed, hvormed dette sker

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer eller godkendelse

hvordan det kontrolleres, at den krævede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

4.3 Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 4.2.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere det pågældende transportable trykbærende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse. Der fastlægges en klageprocedure.

4.4 Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 4.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

5. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

5.1 Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

5.2 Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, inspektions-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

5.3 Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmæssige kontrolbesøg skal være af en sådan hyppighed, at der foretages en fuldstændig genvurdering over en treårig periode.

5.4 Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Behovet for sådanne supplerende besøg og disses hyppighed afgøres på grundlag af et kontrolbesøgssystem, som det bemyndigede organ forvalter. Der skal i dette kontrolbesøgssystem navnlig tages hensyn til nedenstående faktorer:

udstyrets risikokategori

resultaterne af tidligere kontrolbesøg

behovet for opfølgning af de regulerende indgreb

eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelsen af systemet

betydelige ændringer i fremstillingsprocessens organisation, planlægning eller teknik.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten.

6. I ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr skal fabrikanten kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 2 omhandlede tekniske dokumentation

den i punkt 4.1, andet led, omhandlede dokumentation

de i punkt 4.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

de i punkt 4.3, sidste afsnit, punkt 4.4, sidste afsnit, og punkt 5.3 og 5.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

7. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstatene alle relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprøvningsattester, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.

Hvert bemyndiget organ skal også meddele de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprøvningsattester, det har inddraget eller afslået at udstede.

Modul E (Kvalitetssikring af produkterne)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten, der opfylder betingelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mærkningen på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med p-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender for den afsluttende inspektion af det transportable trykbærende udstyr og prøvningerne et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1 Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle oplysninger, der er relevante for det pågældende transportable trykbærende udstyr

dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet

den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2 Under kvalitetsstyringssystemet undersøges hvert enkelt transportabelt trykbærende udstyr, og der gennemføres de fornødne prøvninger for at sikre, at det transportable trykbærende udstyr opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer-, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal bl.a. indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstrukturer samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til det transportable trykbærende udstyrs kvalitet

de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen

hvordan det kontrolleres, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer eller godkendelse.

3.3 Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere det pågældende transportable trykbærende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4 Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1 Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2 Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere inspektions-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

teknisk dokumentation

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3 Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmæssige kontrolbesøg skal være af en sådan hyppighed, at der foretages en fuldstændig genvurdering over en treårig periode.

4.4 Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Behovet for sådanne supplerende besøg og disses hyppighed afgøres på grundlag af et kontrolbesøgssystem, som det bemyndigede organ forvalter. Der skal i dette kontrolbesøgssystem navnlig tages hensyn til nedenstående faktorer:

udstyrets risikokategori

resultaterne af tidligere kontrolbesøg

behovet for opfølgning af de regulerende indgreb

eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelsen af systemet

betydelige ændringer i fremstillingsprocessens organisation, planlægning eller teknik.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. I ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr skal fabrikanten kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

de i punkt 3.3, sidste afsnit, og punkt 3.4, sidste afsnit, samt i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.

Hvert bemyndiget organ skal også meddele de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget eller afslået.

Modul E1 (Kvalitetssikring af produkterne)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 3, garanterer og erklærer, at det pågældende transportable trykbærende udstyr opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mærkningen på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med p-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 5 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten udarbejder den nedenfor beskrevne tekniske dokumentation.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen. Den skal, i det omfang det er nødvendigt for denne vurdering, omfatte dette udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde:

en generel beskrivelse af det pågældende udstyr

konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt af dette udstyrs funktion

en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde kravene i bekendtgørelsen

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser mv.

prøvningsrapporter.

3. Fabrikanten anvender for den afsluttende inspektion af det trykbærende udstyr og prøvningerne et godkendt kvalitetsstyringssystem, der opflyder kravene i punkt 4, og han er underlagt den i punkt 5 omhandlede kontrol.

4. Kvalitetsstyringssystem

4.1 Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle oplysninger, der er relevante for det pågældende transportable trykbærende udstyr

dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

4.2 Under kvalitetsstyringssystemet undersøges hvert enkelt transportabelt trykbærende udstyr, og der gennemføres fornødne prøvninger for at sikre, at det transportable trykbærende udstyr opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstrukturer samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til det transportable trykbærende udstyrs kvalitet

godkendte metoder til sammenføjning af delene

undersøgelser og prøvninger, der skal udføres efter fremstillingen

hvordan det kontrolleres, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer eller godkendelse.

4.3 Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 4.2.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere det pågældende transportable trykbærende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse. Der fastlægges en klageprocedure.

4.4 Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 4.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

5. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

5.1 Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

5.2 Fabrikanten giver det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, inspektions-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og giver det alle nødvendige oplysninger, herunder:

dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

teknisk dokumentation

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

5.3 Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmæssige kontrolbesøg skal være af en sådan hyppighed, at der foretages en fuldstændig genvurdering over en treårig periode.

5.4 Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Behovet for sådanne supplerende besøg og disses hyppighed afgøres på grundlag af et kontrolbesøgssystem, som det bemyndigede organ forvalter. Der skal i dette kontrolbesøgssystem navnlig tages hensyn til nedenstående faktorer:

udstyrets risikokategori

resultaterne af tidligere kontrolbesøg

behovet for opfølgning af de regulerende indgreb

eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelsen af systemet

betydelige ændringer i fremstillingsprocessens organisation, planlægning eller teknik.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten.

6. I ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr skal fabrikanten kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 2 omhandlede tekniske dokumentation

den i punkt 4.1, andet led, omhandlede dokumentation

de i punkt 4.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

de i punkt 4.3, sidste afsnit, punkt 4.4, sidste afsnit, og punkt 5.3 og 5.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

7. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprøvningsattester, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.

Hvert bemyndiget organ skal også meddele de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprøvningsattester, det har inddraget eller afslået at udstede.

Modul F (Produktverifikation)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant garanterer og erklærer, at det transportable trykbærende udstyr, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt på, er i overensstemmelse med typen som beskrevet:

i EF-typeafprøvningsattesten, eller

i EF-konstruktionsafprøvningsattesten

og opfylder de relevante krav i denne bekendtgørelse.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at det fremstillede transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med typen som beskrevet:

i EF-typeafprøvningsattesten, eller

i EF-konstruktionsafprøvningsattesten

og med de relevante krav i denne bekendtgørelse.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mærkningen på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

3. Det bemyndigede organ foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at verificere, at det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med de relevante krav i denne bekendtgørelse; dette foregår ved kontrol og prøvning af hvert enkelt produkt som beskrevet i punkt 4.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen i ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr.

4. Verifikation ved kontrol og prøvning af alt transportabelt trykbærende udstyr

4.1 Alt transportabelt trykbærende udstyr undersøges enkeltvis, og der foretages fornødne kontroller og prøvninger for at verificere, at udstyret er i overensstemmelse med typen og med de relevante krav i bekendtgørelsen.

Det bemyndigede organ skal navnlig:

kontrollere, at det personale, der foretager den endelige sammenføjning af delene og de ikke-destruktive prøvninger, er kvalificeret eller godkendt

kontrollere den af fabrikanten udstedte attestation

foretage den afsluttende undersøgelse og prøvning eller lade dem foretage samt i givet fald kontrollere sikkerhedsforanstaltningerne.

4.2 Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

4.3 Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal på opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

Modul G (EF-enhedsverifikation)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at det transportable trykbærende udstyr, for hvilket der er udstedt den i punkt 4.1 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mærkningen på dette udstyr og udsteder en overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten anmoder et bemyndiget organ efter eget valg om at foretage enhedsverifikationen.

Anmodningen indeholder:

fabrikantens navn og adresse samt det sted, hvor det transportable trykbærende udstyr befinder sig

en skriftlig erklæring om, at den samme anmodning ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ

en teknisk dokumentation.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere, om det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med de relevante krav i bekendtgørelsen, og at forstå dets konstruktion, fremstilling og funktion.

Den tekniske dokumentation skal indeholde:

en generel beskrivelse af det pågældende udstyr

konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt af dette udstyrs funktion

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser mv.

prøvningsrapporter

relevante elementer i forbindelse med godkendelse af fremstillings- og kontrolprocedurernes standard samt med personalets kvalifikationer eller godkendelse.

4. Det bemyndigede organ undersøger konstruktion og fremstilling af hvert enkelt transportabelt trykbærende udstyr og gennemfører under fabrikationen de fornødne prøvninger for at verificere overensstemmelsen med de relevante krav i denne bekendtgørelse.

4.1 Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på det transportable trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger. Attesten skal opbevares i ti år.

4.2 Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal på opfordring kunne forevise den overensstemmelseserklæring og overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

Det bemyndigede organ skal navnlig:

undersøge den tekniske dokumentation, for så vidt angår konstruktion og fremstillingsmåder

vurdere de anvendte materialer, når de ikke er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen, og kontrollere den attest, materialefabrikanten har udstedt

godkende de metoder, der anvendes til endelig sammenføjning af delene

kontrollere kvalifikationer eller godkendelser

foretage den afsluttende undersøgelse, udføre eller lade udføre prøvningen og i givet fald kontrollere sikkerhedsforanstaltningerne.

Modul H (Fuld kvalitetssikring)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten, der opfylder betingelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at det transportable trykbærende udstyr opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer p-mжrkningen pе alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med p-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for konstruktion og fremstilling samt afsluttende inspektion og prøvninger som anført i punkt 3, og han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1 Fabrikanten indgiver en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

alle relevante oplysninger om det pågældende transportable trykbærende udstyr

dokumentationen vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

3.2 Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at det transportable trykbærende udstyr opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at procedure- og kvalitetsmæssige foranstaltninger, såsom kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre, fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktions- og produktkvalitet

de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt

de teknikker til kontrol og verifikation af konstruktionen samt de fremgangsmåder og systematiske forholdsregler, der vil blive anvendt ved konstruktionen af det transportable trykbærende udstyr

de tilsvarende teknikker, fremgangsmåder og forholdsregler, der systematisk vil blive anvendt i produktionen

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter fremstillingen, med angivelse af den hyppighed, hvormed dette sker

kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer eller godkendelse

metoderne til overvågning af, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet for det transportable trykbærende udstyr er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3 Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere det transportable trykbærende udstyr. Vurderingsprocessen skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse. Der fastlægges en klageprocedure.

3.4 Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1 Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2 Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere konstruktions-, produktions-, inspektions-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og skal give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

kvalitetsregistre i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet, herunder resultater af analyser, beregninger, prøvninger mv.

kvalitetsregistre i henhold til produktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer.

4.3 Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten. De regelmæssige kontrolbesøg skal være af en sådan hyppighed, at der foretages en fuldstændig genvurdering over en treårig periode.

4.4 Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Behovet for sådanne supplerende besøg og disses hyppighed afgøres på grundlag af et kontrolbesøgssystem, som det bemyndigede organ styrer. Der skal i dette kontrolbesøgssystem navnlig tages hensyn til nedenstående faktorer:

udstyrets kategori

resultaterne af tidligere kontrolbesøg

behovet for opfølgning af regulerende indgreb

eventuelt specielle betingelser i forbindelse med godkendelsen af systemet

betydelige ændringer i fremstillingsprocessens organisation, planlægning eller teknik.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget en prøvning, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. I ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af det transportable trykbærende udstyr skal fabrikanten kunne forelægge de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation

de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

de i punkt 3.3, sidste afsnit og punkt 3.4, sidste afsnit, samt punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler medlemsstaterne alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget, og, på anmodning, om dem, det har udstedt.

Hvert bemyndiget organ meddeler ligeledes de øvrige bemyndigede organer alle relevante oplysninger om de godkendelser af kvalitetsstyringssystemer, det har inddraget eller afslået.

Modul H1 (Fuld kvalitetssikring med konstruktionskontrol og særlig kontrol af den afsluttende prøvning)

1. Ud over kravene i modul H gælder følgende:

a) Fabrikanten indgiver en anmodning om konstruktionskontrol til det bemyndigede organ.

b) Anmodningen skal gøre det muligt at forstå det transportable trykbærende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og at vurdere overensstemmelsen med de relevante krav i denne bekendtgørelse.

Den skal omfatte:

konstruktionens tekniske specifikationer, herunder de standarder, der er anvendt

den nødvendige dokumentation for, at disse er dækkende. Denne dokumentation skal omfatte resultaterne af de prøvninger, der er foretaget af fabrikantens dertil udstyrede laboratorium eller for hans regning.

c) Det bemyndigede organ undersøger anmodningen, og hvis konstruktionen opfylder de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen, udsteder det en EF-konstruktionsafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde undersøgelsens resultater, betingelserne for dens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte konstruktion og i givet fald en beskrivelse af det trykbærende transportable udstyr.

d) Ansøgeren skal holde det bemyndigede organ, som har udstedt EF-konstruktionsafprøvningsattesten, underrettet om enhver ændring af den godkendte konstruktion. Ændres den godkendte konstruktion, skal ændringerne også godkendes af det bemyndigede organ, som har udstedt EF-konstruktionsafprøvningsattesten, hvis ændringerne kan påvirke overensstemmelsen med kravene i bekendtgørelsen eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af det transportable trykbærende udstyr. Denne tillægsgodkendelse gives i form af en tilføjelse til EF-konstruktionsafprøvningsattesten.

e) Hvert bemyndiget organ meddeler ligeledes de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om de EF-konstruktionsafprøvningsattester, som det har inddraget eller afslået at udstede.

2. For den afsluttende verifikation gælder en skærpet kontrol i form af uanmeldte kontrolbesøg af det bemyndigede organ. I forbindelse med disse besøg skal det bemyndigede organ foretage kontrol af det transportable trykbærende udstyr.

DEL II

PROCEDURE I FORBINDELSE MED
FORNYET OVERENSSTEMMELSESVURDERING

1. Denne procedure beskriver den metode, der skal anvendes for at sikre, at markedsført transportabelt trykbærende udstyr, som defineret i § 2, nr. 1, opfylder de relevante krav i direktiv 94/55/EF og 96/49/EF som gennemført i dansk lovgivning.

2. Brugeren skal give et bemyndiget organ sådanne oplysninger vedrørende det markedsførte transportable trykbærende udstyr, der gør det muligt at foretage en præcis identifikation (oprindelse, anvendte regler i forbindelse med konstruktion og, for så vidt angår acetylenflasker, også angivelser vedrørende fyldmassen). Han skal, hvor det er relevant, oplyse om foreskrevne restriktioner for anvendelsen, påtegninger vedrørende eventuelle skader eller de reparationer, der er foretaget. Det bemyndigede organ skal kontrollere, at ventiler og andet tilbehør, der har direkte indflydelse på sikkerheden, har et sikkerhedsniveau, som svarer til det, der er fastlagt efter § 6 i denne bekendtgørelse.

3. Det bemyndigede organ skal ligeledes kontrollere, at det markedsførte transportable trykbærende udstyr er mindst lige så sikkert som det transportable trykbærende udstyr, der er omfattet af Rådets direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, som gennemført i dansk lovgivning. Kontrollen skal foretages på grundlag af de dokumenter, der er udarbejdet i henhold til punkt 2 og, hvor det er relevant, på grundlag af supplerende kontrol.

4. Hvis resultaterne af ovennævnte kontrol er tilfredsstillende, skal det transportable trykbærende udstyr underkastes den regelmæssige inspektion, der er omhandlet i bilag 4, del III.

5. Hvad angår seriefremstillede beholdere og dertil hørende ventiler og andet tilbehør, der anvendes til transporten, kan den fornyede vurdering af overensstemmelsen, der tager sigte på individuel kontrol af udstyret, som omhandlet i punkt 3 og 4 ovenfor, foretages af et godkendt organ på betingelse af, at et bemyndiget organ i forvejen har foretaget den fornyede vurdering af typeoverensstemmelsen som omhandlet i punkt 3.

DEL III

PROCEDURER I FORBINDELSE MED PERIODISKE UNDERSØGELSER

Modul 1 (periodiske undersøgelser af produktet)

1. I dette modul beskrives den procedure, hvorefter ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren sikrer, at det transportable trykbærende udstyr, som omfattes af bestemmelserne i punkt 3, stadig opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

2. For at opfylde kravene i punkt 1 skal ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anvendelses- og vedligeholdelsesbetingelserne giver sikkerhed for, at det transportable trykbærende udstyr stadig er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, og især for at sikre:

at transportabelt trykbærende udstyr anvendes i overensstemmelse med sit formål,

at det fyldes i egnede påfyldningscentre,

at der om nødvendigt udføres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, og

at de nødvendige periodiske undersøgelser også udføres.

De foranstaltninger, der gennemføres, skal anføres i dokumenter, og skal af ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren kunne stilles til rådighed for de nationale myndigheder.

3. Inspektionsorganet skal foretage de relevante undersøgelser og prøver for at kontrollere, at det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med de relevante krav i denne bekendtgørelse, ved at undersøge og afprøve hvert produkt.

3.1 Alt transportabelt trykbærende udstyr skal undersøges enkeltvis, og de relevante prøver, som beskrives i bilagene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, som gennemført i dansk lovgivning, skal udføres for at godtgøre, at det opfylder disse direktivers krav.

3.2 Inspektionsorganet skal anbringe sit identifikationsnummer eller lade det anbringe på hvert produkt, der underkastes periodisk undersøgelse, umiddelbart efter undersøgelsestidspunktet og udfærdige en skriftlig attest om periodisk undersøgelse. Denne attest kan vedrøre en serie udstyr (kollektiv attest).

3.3 Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren skal opbevare den attest om periodisk undersøgelse, som kræves i punkt 3.2, foruden de dokumenter, der kræves i punkt 2, mindst indtil den næste periodiske undersøgelse finder sted.

Modul 2 (periodiske undersøgelser ved brug af kvalitetssikring)

1. I dette modul beskrives følgende procedurer:

den procedure, hvorefter ejeren, dennes i Fællesskabets etablerede repræsentant eller indehaveren, som skal opfylde forpligtelserne i punkt 2, sikrer og erklærer, at det transportable trykbærende udstyr stadig opfylder kravene i denne bekendtgørelse. Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren anbringer datoen for den periodiske undersøgelse på alt transportabelt trykbærende udstyr og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Datoen for den periodiske undersøgelse skal ledsages af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der er ansvarligt for tilsynet, således som beskrevet i punkt 4

den procedure, hvorefter det godkendte organ, som skal opfylde betingelserne i punkt 2, sidste afsnit, i forbindelse med periodisk undersøgelse af tanke foretaget af det godkendte organ, attesterer, at det transportable trykbærende udstyr stadig opfylder kravene i denne bekendtgørelse. Det godkendte organ skal anbringe datoen for den periodiske undersøgelse på alt transportabelt trykbærende udstyr og udstede en skriftlig attest om periodisk undersøgelse. Datoen for den periodiske undersøgelse skal ledsages af identifikationsnummeret på det godkendte organ.

2. Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anvendelses- og vedligeholdelsesbetingelserne giver sikkerhed for, at det transportable trykbærende udstyr stadig er i overensstemmelse med denne bekendtgørelses krav, og især for at sikre:

at transportabelt trykbærende udstyr anvendes i overensstemmelse med sit formål,

at det fyldes i egnede påfyldningscentre,

at der om nødvendigt udføres vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, og

at de nødvendige periodiske undersøgelser også udføres.

De foranstaltninger, der gennemføres, skal anføres i dokumenter, og skal af ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren kunne stilles til rådighed for de nationale myndigheder.

Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant eller indehaveren sørger for, at der stilles kvalificeret personale og nødvendige faciliteter som omhandlet i punkt 3-6 i bilag I til rådighed med henblik på de periodiske undersøgelser, der skal udføres.

Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ skal benytte et godkendt kvalitetsstyringssystem til de periodiske undersøgelser og afprøvning af udstyret, som beskrives i punkt 3, og være underkastet det tilsyn, der beskrives i punkt 4.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1 Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ skal indgive en ansøgning om vurdering af det kvalitetsstyringssystem, der benyttes i forbindelse med det transportable trykbærende udstyr, til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

alle relevante oplysninger om det transportable trykbærende udstyr, der underkastes periodiske undersøgelser

dokumentation for kvalitetsstyringssystemet.

3.2 Under kvalitetsstyringssystemet skal alt transportabelt trykbærende udstyr undersøges, og de relevante prøver udføres for at sikre, at det er i overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 94/55/EF og 96/49/EF, som gennemført i dansk lovgivning. Alle forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten benytter, skal dokumenteres systematisk og velordnet i form af skriftlige forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal muliggøre ensartet fortolkning af kvalitetsprogrammer, planer, vejledninger og oversigter.

Den skal især indeholde fyldestgørende beskrivelse af følgende:

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser, når det gælder det transportable trykbærende udstyrs kvalitet

de undersøgelser og prøver, der skal udføres i forbindelse med de periodiske undersøgelser

de metoder, hvormed det overvåges, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt

kvalitetsoversigterne, herunder inspektionsrapporter, afprøvningsdata, kalibreringsdata og rapporter om det pågældende personales kvalifikationer eller godkendelse.

3.3 Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for at afgøre, om det opfylder kravene i punkt 3.2.

Vurderingsholdet skal omfatte mindst ét medlem, som har erfaring med vurdering af det pågældende transportable trykbærende udstyr. Vurderingsproceduren skal omfatte et inspektionsbesøg hos ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ.

Afgørelsen skal meddeles ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ. Meddelelsen skal indeholde inspektionens konklusioner og begrundelsen for afgørelsen.

3.4 Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ skal forpligte sig til at opfylde de forpligtelser, det godkendte kvalitetsstyringssystem medfører, og til at sikre, at det forbliver tilfredsstillende og effektivt.

Ejeren, dennes i Fællesskabets etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ skal underrette det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om planlagte ændringer af det.

Det bemyndigede organ skal vurdere de foreslåede ændringer og afgøre, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder kravene i punkt 3.2, eller om en omvurdering er påkrævet.

Det meddeler sin afgørelse til ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ. Meddelelsen skal indeholde inspektionens konklusioner og begrundelsen for afgørelsen.

4. Tilsyn under det bemyndigede organs ansvar

4.1 Tilsynets formål er at sikre, at ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ opfylder de forpligtelser, det godkendte kvalitetsstyringssystem fører med sig.

4.2 Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ skal give det bemyndigede organ adgang til at foretage inspektion på inspektions-, afprøvnings- og oplagringsstedet og give det alle nødvendige oplysninger, det gælder især:

dokumentationen for kvalitetsstyringssystemet

den tekniske dokumentation

kvalitetsoversigterne, herunder inspektionsrapporter, afprøvningsdata og rapporter vedrørende det pågældende personales kvalifikationer osv.

4.3 Det bemyndigede organ skal foretage regelmæssige eftersyn for at sikre, at ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ opretholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og give ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ en rapport herom.

4.4 Det bemyndigede organ kan desuden aflægge uanmeldte besøg hos ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ. Under sådanne besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøver for at godtgøre, om kvalitetsstyringssystemet fungerer korrekt. Det bemyndigede organ giver ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ en rapport om besøget og en prøvningsrapport, hvis der er foretaget prøver.

5. Ejeren, dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, indehaveren eller det godkendte organ skal i et tidsrum på ti år efter tidspunktet for den seneste periodiske undersøgelse af det transportable trykbærende udstyr kunne stille følgende til rådighed for de nationale myndigheder:

den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omtalte dokumentation

de i punkt 3.4, andet afsnit, omtalte ændringer

de i punkt 3.3, sidste afsnit, og punkt 3.4, sidste afsnit, samt punkt 4.3 og 4.4 omtalte afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.


Bilag 5

DE TIL OVERENSSTEMMELSESVURDERINGEN BENYTTEDE MODULER

Følgende tabel viser, hvilke af overensstemmelsesvurderingens moduler der i overensstemmelse med bilag 4, del I, skal anvendes på det i § 2, nr. 1, definerede transportable trykbærende udstyr.

Kategorier af transportabelt trykbærende udstyr

Moduler

1. Beholdere, hvor produktet af prøvningstryk og volumen er højst 30 MPa x liter (300 bar x liter).

2. Beholdere, hvor produktet af prøvningstryk og volumen er over 30 og højst 150 MPa x liter (300 henholdsvis 1 500 bar x liter).

3. Beholdere, hvor produktet af prøvningstryk og volumen er over 150 MPa x liter (1 500 bar x liter), samt tanke.

A1, D1 eller E1

 

 

H, B kombineret med E, B kombineret med C1, B1 kombineret med F eller B1 kombineret med D

G, H1, B kombineret med D eller B kombineret med F

Bemærkning 1. Det transportable trykbærende udstyr skal underkastes en af de procedurer for overensstemmelsesvurdering efter fabrikantens valg, der gælder for den kategori, hvori det er klassificeret. Hvad angår beholdere og dertil hørende ventiler og andet tilbehør, der anvendes til transporten, kan fabrikanten også vælge at anvende en af de procedurer, der gælder for de højere kategorier.

Bemærkning 2. Inden for rammerne af kvalitetssikringsprocedurerne udtager det bemyndigede organ i forbindelse med et uanmeldt besøg et prøveeksemplar af udstyret på fabrikationsstedet eller lageret for at foretage eller lade foretage en verifikation af, at det er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse. Med henblik herpå skal fabrikanten underrette det bemyndigede organ om den påtænkte produktionsplan. Det bemyndigede organ skal gennemføre mindst to besøg i løbet af det første produktionsår. Hyppigheden af efterfølgende besøg fastlægges af det bemyndigede organ på grundlag af kriterierne i punkt 4.4 i det relevante modul i bilag 4, del I.


Bilag 6

LISTE OVER ANDRE FARLIGE STOFFER, JF. § 2, NR. 1, LITRA b

FN-nummer

Klasser

ADR/RID-tal

Farlige stoffer

1051

6.1

1

stabiliseret hydrogencyanid

1052

8

6

vandfri hydrogenfluorid

1790

8

6

flussyre


Bilag 7

OVERENSSTEMMELSESMÆRKE

AB1056_1.GIF Size: (256 X 258)

Overensstemmelsesmærket har følgende udformning:

Hvis mærket formindskes eller forstørres, skal ovenstående tegnings proportioner overholdes.

Mærkets forskellige bestanddele skal stort set have samme lodrette mål, som ikke må være under 5 mm.

Småt udstyr kan undtages fra dette mindstemål.


Bilag 8

DEFINITIONER

I denne bekendtgørelse forstås ved

1) »Flasker«: Trykbeholdere med et rumindhold, der ikke overstiger 150 liter.

2) »Rør« (»Tubes«): Sømløse trykbeholdere med et rumindhold, der overstiger 150 liter og ikke er over 5000 liter.

3) »Fade«: Svejste trykbeholdere med et rumindhold, der overstiger 150 liter og ikke er over 1000 liter.

4) »Kryogenbeholdere«: Varmeisolerede trykbeholdere for nedkølede, fordråbede gasser med et rumindhold på ikke over 1000 liter.

5) »Flaskebatterier«: Flasker, der er forbundet indbyrdes ved hjælp af samlerør, og som holdes godt fast sammen (rammer).

6) »Fast tank«: Tank med et rumindhold på mere end 1000 liter, der er sammenbygget med et køretøj (tankvogn), eller som udgør en del af køretøjets karrosseri.

7) »Aftagelig tank«: Tank med et rumindhold på mere end 450 liter, bortset fra faste tanke og tankcontainere, der normalt kun kan håndteres i tom tilstand.

8) »Tankcontainer«: Tank med et rumindhold på mere end 450 liter, der er konstrueret til at flytte og håndtere med indhold.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 1999/36/EF, EF-Tidende 1999, L 138, s. 20, som berigtiget i EF-Tidende 1999, L 250, s. 14, og som ændret ved Kommissionens direktiv nr. 2001/2/EF, EF-Tidende 2001, L 5, s. 4, og ved Kommissionens beslutning nr. 2001/107/EF, EF-Tidende 2001, L 39, s. 43, inden for arbejdsmiljølovens område. Bekendtgørelsens øvrige regler er tidligere notificeret efter direktiv 98/34/EF.