Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om
delpension

(Ændringer i reglerne om efterløn og delpension som følge af ændringer i
pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 19. juli 2000, som ændret ved lov nr. 1246 af 20. december 2000 og ved § 2 i lov nr. 1253 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 74 a, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 74 i, stk. 3 og 4« til: »§ 74 i, stk. 3, 4, 7 og 8«.

2. I § 74 i, stk. 1, ændres »stk. 2-9« til: »stk. 2-11«.

3. I § 74 i, stk. 2, ændres »stk. 3-9« til: »stk. 3-11«.

4. § 74 i, stk. 4, 6. pkt., affattes således:

»Reglerne om angivelse af identiteten af personer efter kildeskattelovens § 57, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2 og 3, og §§ 85 og 86, finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt.«

5. I § 74 i, stk. 6, ændres »stk. 7 og 8« til: »stk. 9 og 10«.

6. I § 74 i indsættes efter stk. 6 som nye stykker:

»Stk. 7. Et medlem, der overgår til efterløn, før betingelserne for begrænset pensionsmodregning i stk. 9 er opfyldt, og som efter det fyldte 60. år indbetaler på en pensionsordning omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 5. Arbejdsløshedskassen har pligt til at foretage omberegningen efter stk. 5 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen.

Stk. 8. Ved indbetaling på en § 15 A-pensionsordning efter det fyldte 60. år har pensionsinstitutter m.v., jf. stk. 4, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til det fyldte 65. år. Principperne i stk. 4 finder tilsvarende anvendelse. Medlemmet har en tilsvarende pligt til over for arbejdsløshedskassen at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.«

Stk. 7-10 bliver herefter til stk. 9-12.

7. I § 74 k, stk. 5, ændres »§ 74 i, stk. 7« til: »§ 74 i, stk. 9«.

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 2000, som ændret bl.a. ved lov nr. 1282 af 20. december 2000 og senest ved lov nr. 1294 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. § 15 A, stk. 5, 4. pkt., ophæves.

§ 3

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres »§ 4 a, stk. 7« til: »§ 4 a, stk. 9«.

2. § 4 a, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»For personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, foretages der nedsættelse af delpensionen på grund af opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra b-e.«

3. I § 4 a, stk. 2, ændres »kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 3 og 4« til: »kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2 og 3«.

4. I § 4 a, stk. 4, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 8«, og »jf. dog stk. 5« ændres til: »jf. dog stk. 7«.

5. I § 4 a indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. En person, der overgår til delpension som 60- eller 61- årig, og som efter det fyldte 60. år indbetaler på en pensionsordning efter § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage nedsættelse af delpensionen efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen.

Stk. 6. Ved indbetaling på en § 15 A-pensionsordning efter det fyldte 60. år har pensionsinstitutter m.v. pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til det fyldte 65. år. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer, der modtager delpension, har en tilsvarende pligt over for kommunalbestyrelsen til at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.«

Stk. 5-10 bliver herefter stk. 7-12.

6. I § 4 a, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »jf. stk. 4 og 5« til: »jf. stk. 4, 5 og 7«.

7. I § 4 a, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »efter stk. 4-6« til: »efter stk. 4, 5, 7 og 8«.

8. I § 4 a, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

9. I § 4 a, stk. 10, der bliver stk. 12, ændres »§ 74 i, stk. 10« til: »§ 74 i, stk. 12«.

10. I § 13 ændres »§ 4 a, stk. 3, eller § 12, stk. 1« til: »§ 4 a, stk. 3, § 4 a, stk. 6, eller § 12, stk. 1«.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 25. april 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ove Hygum