Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

En skatteyder, født i 1923, fik i 1987 tilkendt førtidspension, men denne kom ikke til udbetaling, da han modtog tjenestemandspension.

Skatteyderen blev ikke anset for berettiget til forhøjet personfradrag efter personskattelovens § 10, stk. 2, idet han dels ikke opfyldte aldersbetingelsen for at opnå folkepension, og dels ikke modtog noget beløb af den tilkendte førtidspension.

Den fulde tekst

Personfradrag - førtidspensionist - tjenestemandspension. (* 1)

A klagede for indkomståret 1987 over, at han ikke var anset berettiget til forhøjet personfradrag for enlige pensionister, jf. personskattelovens § 10, stk. 2, men alene var anset berettiget til almindeligt personfradrag i medfør af samme lovs § 10, stk. 1.

Det fremgik af sagens oplysninger, at klageren i august 1987 med virkning fra den 1. juni 1986 blev tilkendt almindelig førtidspension efter § 14, stk. 3, nr. 1, i lov om social pension. Det var endvidere oplyst, at førtidspensionen ikke kom til udbetaling under hensyn til, at klageren modtog tjenestemandspension.

De stedlige skattemyndigheder havde som begrundelse for den påklagede skatteberegning henvist til, at klageren dels ikke opfyldte aldersbetingelsen efter lov om social pension for at modtage folkepension, jf. personskattelovens § 10, stk. 2, 1. pkt., dels ikke modtog eller fik forskud på førtidspension, jf. lovens § 10, stk. 2, 3. pkt.

Klagerens repræsentant påstod skatteberegningen ændret således, at klageren blev indrømmet forhøjet personfradrag i medfør af personskattelovens § 10, stk. 2, 2. og 3. pkt. Han henviste til en af Statsskattedirektoratet truffen afgørelse, hvorefter personer, der modtager førtidsbeløb i medfør af § 13, stk. 1, nr. 3, i lov om social pension, anses for at modtage førtidspension og dermed berettiget til det forhøjede personfradrag. Repræsentanten gjorde gældende, at klageren ligeledes måtte anses for berettiget til sådant personfradrag i kraft af, at klageren havde fået tilkendt førtidspension, som alene bortfaldt på grund af anden indkomst. Endvidere henviste klagerens repræsentant til, at klageren ved forskudsregistreringen havde fået indrømmet forhøjet personfradrag, og at berettigelsen heraf først blev anfægtet af den kommunale skatteforvaltning i forbindelse med ligningen for indkomståret 1987 i oktober 1988.

Landsskatteretten fandt ikke, at klageren kunne anses for berettiget til forhøjet personfradrag i medfør af bestemmelserne i personskattelovens § 10, stk. 2, idet klageren, der var født i 1923, ikke ved udgangen af indkomståret 1987 opfyldte aldersbetingelsen efter lov om social pension for at modtage folkepension, ligesom han ikke i det nævnte indkomstår havde modtaget noget beløb af den ham tilkendte førtidspension. Retten fandt endvidere ikke, at den omstændighed, at klageren ved forskudsregistreringen havde fået tillagt forhøjet personfradrag, kunne afskære den kommunale skatteforvaltning fra at efterprøve berettigelsen heraf i forbindelse med ligningen i oktober 1988. Den påklagede skatteberegning blev herefter stadfæstet.

LV 1990, E 2.4.

Redaktionel note
  • (* 1) Afgørelsen er offentliggjort i t&s nyt 1991, nr. 21, side 1224.