Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

En ejendom blev af ejeren anvendt såvel til erhverv som til egen beboelse. Kun den del af ejendommens overskud, der vedrørte boligdelen, kunne henføres til kapitalindkomst i henhold til personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6.

Den fulde tekst

Ejendomsoverskud - blandet anvendelse - kapitalindkomst.(* 1)

A klagede over den for 1987 foretagne skatteberegning vedrørende fordeling af ejendomsoverskud på personlig indkomst og kapitalindkomst.

Klageren ejede en ejendom, som anvendtes såvel erhvervsmæssigt som til egen beboelse. De stedlige skattemyndigheder havde henført overskuddet vedrørende den erhvervsmssigt anvendte del af ejendommen til klagerens personlige indkomst, medens alene overskuddet vedrørende den til egen beboelse anvendte del af ejendommen var henført til klagerens kapitalindkomst. Dette var sket i medfør af bestemmelsen i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6, der vedrører »overskud eller underskud af en- eller tofamilieshuse m.v., fritidshuse, ejerlejligheder, grunde o.lign., jf. ligningslovens § 15 A«.

De stedlige skattemyndigheder havde som begrundelse for den påklagede skatteberegning henvist til, at personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6, henviser til ligningslovens § 15 A i sin helhed, herunder § 15 A, stk. 5, hvor der henvises til samme lovs § 15 F, som fandt anvendelse på den i sagen omhandlede ejendom. Endvidere havde skattemyndighederne henvist til, at al indkomst, der ikke i personskattelovens § 4 udtrykkelig er henført til kapitalindkomst, må anses for personlig indkomst, jf. samme lovs § 3, stk. 1.

Klagerens revisor påstod lagt til grund ved skatteberegningen, at overskuddet af den pågældende ejendom i sin helhed måtte anses for kapitalindkomst. Efter revisorens opfattelse gav personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6, i sig selv intet belæg for at foretage en opdeling som sket i henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst. Man kunne endvidere ikke gennem en flerleddet analogi via ligningslovens § 15 A til § 15 F komme til den slutning, at den nævnte bestemmelse i personskatteloven skulle hjemle en opdeling af overskuddet. Revisoren fandt derfor, at formuleringen af punkt 11 a, nr. 4, i cirkulære nr. 22 af 9. december 1986 var for vidtgående i forhold til, hvad der var dækning for i de pågældende lovbestemmelser.

Landsskatteretten var enig med de stedlige skattemyndigheder i, at alene den del af ejendommens overskud, som vedrørte klagerens egen beboelse, kunne anses for kapitalindkomst i medfør af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6. Retten fandt, at den i den nævnte bestemmelse indeholdte henvisning til ligningslovens § 15 A måtte opfattes som en præcisering af, at det alene var overskud eller underskud af bolig i egen ejendom, der var kapitalindkomst. Den påklagede skatteberegning blev herefter stadfæstet.

LV 1989, C 4.2.1.

Redaktionel note
  • (* 1) Afgørelsen er offentliggjort i Skat 1990, nr. 12, side 977.