Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer og lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v.

(Ændring af timegrænse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 20. juli 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, ændres »mindst 15 timer« til: »mere end 8 timer«.

§ 2

I lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 14. december 1993, foretages følgende ændring:

1. I § 1, litra a og c, ændres »mindst 15 timer« til: »mere end 8 timer«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ove Hygum