Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om børnepasningsorlov og lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl.

(Ændringer som følge af førtidspensionsreformen, selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden, børnepasningsorlov til modtagere af ledighedsydelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 19. juli 2000, som ændret ved lov nr. 1246 af 20. december 2000, § 2 i lov nr. 1253 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 277 af 25. april 2001 og lov nr. 278 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet yder bistand ved oprettelse af en ny arbejdsløshedskasse.«

2. I § 41, stk. 1, nr. 3, litra e, ændres »aftjener værnepligt eller« til: »aftjener værnepligt eller er ansat på værnepligtslignende vilkår eller«.

3. § 47 affattes således:

»§ 47. Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 2.940 kr. pr. 1. januar 2001. Beløbet reguleres én gang om året pr. den første mandag i januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.

    Stk. 2. Alle afledte ugesatser for fuldtidsforsikrede beregnes med udgangspunkt i beløbet efter stk. 1, 3. pkt. Herefter foretages afrunding til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5.«

4. I § 51, stk. 1, 1. pkt., udgår »og 5«.

5. I § 51, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »værnepligt« til: »værnepligt eller ansættelse på værnepligtslignende vilkår«.

6. § 51, stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Til et medlem, der i de seneste 3 år umiddelbart før ledighedens indtræden har været fuldtidsforsikret og været i fuld beskæftigelse som lønmodtager eller har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, udbetales dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter § 47. Hvis medlemmet dokumenterer, at dagpenge beregnet efter stk. 1 udgør et højere beløb, er medlemmet dog berettiget til dette. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter nærmere regler efter forhandling med Landsarbejdsrådet.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 5-7.

7. I § 51, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1, 2, 3, 4 eller 5« til: »stk. 1, 2, 3 eller 4«.

8. I § 51, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

9. I § 51, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-5«.

10. I § 56, 1. pkt., ændres »værnepligt« til: »værnepligt eller har været ansat på værnepligtslignende vilkår«.

11. § 58, stk. 1, nr. 2, litra a, ophæves.

Litra b og c bliver herefter litra a og b.

12. § 70 affattes således:

»§ 70. Dagpengenes størrelse for deltidsforsikrede medlemmer er højst 2/3 af det beløb, der er fastsat efter § 47, stk. 1, 3. pkt. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5.

    Stk. 2. Alle afledte ugesatser for deltidsforsikrede beregnes med udgangspunkt i beløbet efter stk. 1, 2. pkt. Herefter foretages afrunding til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5.«

13. § 74 c, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Et medlem, som modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, bortset fra invaliditetsydelse, eller som er omfattet af reglerne om fleksjob i kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik, kan ikke samtidig modtage efterløn.«

14. I § 74 f, stk. 4, indsættes efter 3. pkt.:

»Hvis virksomheden drives som interessentskab, medregnes alene medlemmets personlige arbejdstid i virksomheden, og indtægten opgøres alene i forhold til medlemmets ideelle andel af virksomheden.«

15. Efter § 74 m indsættes:

»Medlemmer, som har været tilmeldt fleksydelsesordningen

§ 74 n. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Landsarbejdsrådet fastsætte nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel for medlemmer, som har været tilmeldt fleksydelsesordningen efter lov om fleksydelse.«

16. I § 75 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »overgangsydelse,«.

17. § 75 a, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

18. § 75 b, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) som opfylder betingelserne for ret til dagpenge, og«.

19. § 75 b, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Et medlem, som modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, bortset fra invaliditetsydelse, eller som er omfattet af reglerne om fleksjob i kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik, kan ikke samtidig modtage efterløn.«

20. I § 75 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 51, stk. 4 eller 5« til: »§ 51, stk. 4«.

21. I § 75 e, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 51, stk. 5, 1. pkt.« til: »§ 51, stk. 4, 1. pkt.«

22. § 75 l affattes således:

»§ 75 l. Et medlem, som modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, bortset fra invaliditetsydelse, eller som er omfattet af reglerne om fleksjob i kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik, kan ikke samtidig modtage overgangsydelse.«

23. I § 77, stk. 3, nr. 2, udgår »eller på seniorydelse efter lov om seniorydelse«.

24. § 77, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

25. § 77, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Bidrag til efterlønsordningen skal ikke indbetales af følgende grupper:

1) Medlemmer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999.

2) Medlemmer, som er på overgangsydelse.

3) Medlemmer, som er overgået til efterløn eller har fået udstedt et efterlønsbevis.

4) Medlemmer under 30 år.

5) Medlemmer, som ikke ved fortsat medlemskab og betaling af efterlønsbidrag kan opnå ret til efterløn.«

26. I § 77, stk. 7, 2. pkt., udgår »seniorydelsesmodtagere samt«.

27. I § 77, stk. 8, udgår »og tilbagebetaling«.

28. § 77 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et medlem, som har indbetalt efterlønsbidrag, har ret til det indbetalte bidrag, hvis medlemmet inden det fyldte 65. år anmoder herom og skriftligt fravælger muligheden for at modtage efterløn. Det er en betingelse, at bidraget overføres til en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, bortset fra § 2, nr. 1-3, eller, hvis medlemmet ikke er omfattet af en sådan ordning eller der ikke kan indbetales til en sådan ordning, til en bestående eller nyoprettet privattegnet pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Bidraget kan endvidere overføres til tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Hvis medlemmet er fyldt 60 år eller tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange dagpengesatsen, jf. § 47, udbetales beløbet kontant.«

29. I § 79, stk. 1, udgår »§ 77, stk. 8,«.

30. I § 81, stk. 1, nr. 3, udgår », § 77, stk. 8,«.

31. §§ 88-90 affattes således:

»§ 88. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fører tilsyn med de anerkendte arbejdsløshedskasser. Tilsynet omfatter kassernes administration, økonomi, regnskaber og revision samt kassernes medlemmer. Direktøren er endvidere kasserne behjælpelig med oplysning og vejledning.

    Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan som led i tilsynet ændre en arbejdsløshedskasses afgørelser om medlemmernes rettigheder og pligter efter denne lov eller pålægge kassen at træffe afgørelse om disse forhold. Kassens afgørelser kan ændres såvel til gunst som til ugunst for medlemmerne.

    Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler om kassernes administration, økonomi, regnskaber og revision samt om tilsynet efter stk. 1, herunder om arbejdsløshedskassernes pligter og om direktørens adgang til at udstede påbud til arbejdsløshedskasserne om ændring af deres administration.

    Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler om krav til kassernes IT-systemer og til beskrivelserne af kassernes forretningsgange.

    Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte, på hvilken måde og inden for hvilke frister de nødvendige oplysninger til gennemførelse af tilsynet samt til fremskaffelse af oplysninger til statistik og analyse skal gives.

    Stk. 6. Direktøren for Arbejdsdirektoratet afgiver to gange om året rapport om sin tilsynsvirksomhed til Tilsynsrådet, jf. § 92 a.

§ 89. Direktøren for Arbejdsdirektoratet har som led i tilsynet med arbejdsløshedskassernes økonomi, regnskaber og revision ret til at gøre sig bekendt med alle dokumenter og oplysninger m.v., der vedrører disse forhold.

    Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan foretage regnskabs- og kasseeftersyn i kasserne.

    Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet regler om, under hvilke betingelser en kasse kan administreres af eller sammen med en faglig organisation, samt nærmere regler om administrationen.

§ 90. Når forholdene inden for en arbejdsløshedskasses område gør det påkrævet, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet efter forhandling med Landsarbejdsrådet give kassen påbud om at iværksætte særlige foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug af reglerne om dagpenge m.v.«.

32. I § 91, stk. 2, udgår », et arbejdsformidlingskontor«.

33. I § 92 a, stk. 1, ændres »§ 88, stk. 7« til: »§ 88, stk. 6«.

34. I § 92 a, stk. 2, sidste pkt., ændres »FR-Fællesrepræsentationen (Hovedorganisation for Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger i Danmark)« til: »Ledernes Hovedorganisation«.

35. Efter § 93 indsættes:

»§ 94. Direktøren for Arbejdsdirektoratet, direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen og personalet i Arbejdsdirektoratet, i Arbejdsmarkedsstyrelsen og ved arbejdsformidlingskontorerne må ikke være ansat i eller have lønnet hverv i en anerkendt arbejdsløshedskasse.«

36. I § 96 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Direktøren for Arbejdsdirektoratet afgiver hvert år beretning til arbejdsministeren om arbejdsløshedskassernes virksomhed. Beretningen offentliggøres på den måde, som ministeren foreskriver.«

37. I § 99, stk. 1, 2. pkt., udgår »1. pkt.,«.

38. I § 99, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Klagen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet, der vurderer sagen på ny. Fastholder direktøren sin afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til Arbejdsministeriet, og klageren underrettes samtidig herom.«

§ 2

I lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, ændres »eller modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik« til: »eller modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

2. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik« til: »eller modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

3. I § 12 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Orlovsydelsen til personer, der modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, svarer til den ledighedsydelse, som pågældende er berettiget til, dog maksimalt 60 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

Stk. 8-10 bliver herefter stk. 9-11.

4. I § 12, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »regler om orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere« til: »regler om orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

5. I § 16, stk. 9, indsættes som 2. pkt.:

»Kommunernes udgifter til orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik refunderes med 35 pct. af staten.«

6. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »der modtager kontanthjælp« til: »der modtager ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

7. I § 19, stk. 2, ændres »§ 12, stk. 9« til: »§ 12, stk. 10«.

§ 3

I lov nr. 1015 af 3. december 1996 om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl., som ændret ved lov nr. 50 af 27. januar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres », modtagere af overgangsydelse, jf. kapitel 11 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og modtagere af seniorydelse, jf. lov om seniorydelse,« til: »og modtagere af overgangsydelse, jf. kapitel 11 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.

2. I § 1, stk. 3, og § 2, stk. 2, ændres »efterløn, overgangsydelse eller seniorydelse« til: »efterløn eller overgangsydelse«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

§ 5

Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter nærmere regler om, at arbejdsløshedskasserne inden udgangen af 2002 skal undersøge, om de medlemmer, som betaler efterlønsbidrag, ved fortsat medlemskab og betaling af efterlønsbidrag kan opnå ret til efterløn. Hvis kassen konstaterer, at der er betalt efterlønsbidrag, uden at medlemmet ved fortsat medlemskab og betaling af efterlønsbidrag vil kunne opnå ret til efterløn, betales bidraget tilbage kontant. Beløbet opgøres og udbetales efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovens § 77 a, stk. 5, 7, 8 og 9. Ved tilbagebetalingen finder § 49 A, stk. 2, i pensionsbeskatningsloven tilsvarende anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ove Hygum