Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

En leverandør af jagtgeværer standsede levering til en købmand i en provinsby med begrundelsen, at antagelsen af købmanden som forhandler var sket ved en fejltagelse, da salget af de pågældende geværer skete gennem specialforretninger med polititilladelse til forhandling af geværer. Monopoltilsynet meddelte leverandøren leveringspålæg, idet købmanden gennem flere år havde haft specialafdeling med jagtartikler samt polititilladelse til forhandling af geværer. De af leverandøren påberåbte sikkerhedshensyn måtte antages at være taget af politimesteren, inden tilladelse til forhandling blev givet, og kunne derfor ikke anses som en saglig begrundelse.

Den fulde tekst

Leveringsstandsning - kvalifikationskrav - forretningsstandard (* 1)


En købmand i en provinsby klagede over, at han ikke længere kunne få leveret jagtgeværer af russisk fabrikat.

Klageren oplyste, at han gennem en længere årrække har haft en specialafdeling for jagt- og fiskeartikler, og at han har polititilladelse til forhandling af jagtgeværer. Han får leveret jagtgeværer fra flere leverandører, og salget af de russiske geværer udgjorde i 1976 skønsmæssigt 12-13 pct. af hans samlede salg af jagtgeværer.

Forretningen modtog stadig en del forespørgsler om de russiske geværer, og klageren fandt det urimeligt, at han som følge af leveringsstandsningen ikke længere var i stand til at forsyne sine kunder med disse geværer.

Om begrundelsen for leveringsstandsningen oplyste leverandøren, som er eneimportør af de pågældende geværer, at salget heraf sker gennem specialforretninger samt enkelte isenkræmmere med specialafdeling. Før antagelse af en ny forhandler undersøges dennes økonomiske forhold og tilknytning til branchen med henblik på bedømmelse af de faglige kvalifikationer. Endvidere kontrolleres, om forhandleren har polititilladelse til forhandling af geværer.

En sådan undersøgelse var ved en fejltagelse ikke foretaget ved antagelsen af klageren som forhandler. Da det konstateredes, at der var tale om en blandet landhandel, standsedes leveringen, idet leverandøren ikke anså forretningens opbevaringsforhold for betryggende og indehaverens faglige kvalifikationer for tilstrækkelige til at meddele den fornødne kundeinformation. Sikkerhedshensyn måtte derfor føre til leveringsstandsning. Der var ikke aflagt besøg i forretningen til nærmere undersøgelse af disse forhold.

Det var tilsynets opfattelse, at leveringsstandsningen medførte den i monopollovens § 11, stk. 1, nævnte urimelige indskrænkning i klagerens frie erhvervsudøvelse.

Der blev herved lagt vægt på, at leverandøren med en betydelig markedsandel og eneforhandling af visse geværer måtte anses for at udøve en væsentlig indflydelse på omsætningsforholdene for jagtgeværer her i landet og således var omfattet af monopollovens § 2, stk. 1.

Endvidere blev der lagt vægt på, at de af leverandøren påberåbte sikkerhedshensyn næppe kunne anses for at være en saglig begrundelse for leveringsstandsningen. Sådanne hensyn må antages at være taget af politimesteren, før denne meddeler den ifølge lovgivningen fornødne tilladelse til forhandling af geværer, og det forekommer ikke rimeligt, at en leverandør fastlægger videregående krav til sikkerhed end foreskrevet i lovgivningen. Hertil kom, at det af leverandøren anførte sikkerhedshensyn ikke var tilgodeset ved leveringsstandsningen, idet klageren stadig kunne få leverancer af jagtgeværer fra andre leverandører.

Endelig blev der henvist til, at klageren havde haft et ikke ubetydeligt salg af de pågældende geværer og derfor måtte antages at have en væsentlig og rimelig erhvervsmæssig interesse i at kunne fortsætte forhandlingen heraf.

Da forhandlinger med leverandøren med henblik på at bringe leveringsstandsningen til ophør endte uden resultat, meddeltes der i medfør af monopollovens § 12, stk. 3, leverandøren pålæg om omgående at genoptage levering af russiske jagtgeværer til købmanden.

Leverandøren har meddelt at have genoptaget levering.

Redaktionel note
  • (* 2) Afgørelsen vedrører §§ 11, stk. 1, og 12, stk. 3, i monopolloven, der blev ophævet 1/1-1990.
  • (* 1) Monopoltilsynets Årsberetning 1977, s. 107-108