Senere ændringer til afgørelsen
Resume

De forenede bryggerier A/S nedlagde indsigelse mod registrering af varemærket »Hof-Cat« for kl. 31: dyrefoder. Indsiger påstod, at mærket var forveksleligt med varemærket »Hof« og at ordet »Hof« yderligere er særlig stærkt indarbejdet for varearten »øl«. Udtalt, at ordet »Hof« var et særlig stærkt indarbejdet varemærke som måtte anses for omfattet af undtagelsesbestemmelsen, varemærkelovens § 6, stk. 2 a, men at ligheden mellem de to mærker var væsentlig formindsket af det engelske ord »cat«. I betragtning af disse forhold ansås der ikke at være fare for utilbørlig udnyttelse af mærket »Hof« ved brugen af varemærket »Hof-cat«.

Den fulde tekst

Spørgsmål om et ansøgt varemærke for dyrefoder udgjorde en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, der var knyttet til et andet stærkt indarbejdet varemærke registreret for øl.

A 76 621

4. april 77

Under dags dato har man herfra tilskrevet firmaet Hofman-Bang & Boutard, København, således:

»I medfør af bestemmelsen i varemærkelovens § 20 har De med skrivelse af 12. august 1976 på vegne De forenede Bryggerier A/S, København, nedlagt indsigelse mod registreringen af det under J.A. 1976 nr. 621 for klasse 31: dyrefoder anmeldte varemærke, bestående af betegnelsen »Hof-Cat«.

Til støtte for indsigelsen gøres det gældende, at betegnelsen »Hof-Cat« er forvekslelig med mærket »Hof«, der er indeholdt i en række af indsigernes danske varemærkeregistreringer, således reg.nr. 375-1953 »Guldhof« og reg.nr. 1138-1958 »H.O.F.«, og at ordet »Hof« ydeligere er særlig stærkt indarbejdet for varearten »øl«, således at mærket har krav på beskyttelse i henhold til bestemmelsen i varemærkelovens § 6 stk. 2 a. Det anføres, at ordet »Hof« er det i varemærkemæssig henseende bærende element i det anmeldte mærke, idet ordet »Cat« i denne forbindelse alene angiver varens beskaffenhed og anvendelse, samt at ordet »Hof« forekommer som et selvstændigt element i det anmeldte mærke, idet det er adskilt fra ordet »Cat« ved en bindestreg, således at det må forventes af fæstne sig med særlig tydelighed i handlendes og forbrugeres bevidsthed. Det anmeldte mærke vil derfor drage fordel af den goodwill, der er forbundet med indsigermærket. For så vidt angår vareartslighed anføres, at dyrefoder er indeholdt i varefortegnelsen til de nævnte registreringer af mærket »Guldhof« og »H.O.F.«, men at i medfør af bestemmelsen i varemærkelovens § 6 stk. 2 a kan mærket anses for forveksleligt også for varer af anden art. For såvidt angår det forhold, at anmelderne tidligere under nr. 2994-1971 har registreret mærket »Hof-Dog« bemærkes, at det må antages, at direktoratets afgørelse i sagen »Hof-Dog« har været påvirket af, at dette mærke har en vis lighed med angivelsen »Hot-Dog«. Dette er ikke tilfældet i den foreliggende sag.

Anmelderne har med skrivelse af 30. august 1976 imødegået indsigelsen og oplyst, at ordet »Hof« er anvendt, da det udgør en bestanddel af navnet på ejeren af aktiekapitalen. Samtidig bestrides, at ansøgerne utilbørligt udnytter indsigermærkets goodwill.

Efter at De med skrivelse af 28. januar 1977 har fastholdt indsigelsen og henstillet, at der nu træffes afgørelse i sagen, har anmelderne med skrivelse af 28.februar 1977, hvoraf kopi vedlægges, fastholdt anmeldelsen under henvisnig til, at der er så stor forskel på øl og hunde- og kattefoder, at kollision er udelukket, også når henses til varemærkelovens § 6 stk. 2 a.

I skrivelse af 17. marts 1977 har De henstillet, at direktoratet enten frafalder modholdet af mærkerne »Hof-Dog« og »Hof-Cat« i sagen J.A. 1977 nr. 345 eller afslår nærværende anmeldelse af hensyn til indsigernes indarbejdede varemærke »Hof«.

Sagen er herefter optaget til afgørelse.

Der er for direktoraet ikke tvivl om, at ordet »Hof« er et særlig stærkt indarbejdet varemærke som er så velkendt, at en andens brug af ordet »Hof« vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets værdi. I det foreliggende tilfælde består det anmeldte mærke ikke af ordet »Hof«, men af sammensætningen »Hof-Cat«, hvor »Cat« vel kan angive varens anvendelse, men hvor der samtidig spilles på det forhold, at sammensætningen med »Hof« ofte i talesprog eller spøgende anvendes, om hvad man særligt foretrækker, om yndlings-, (se ordbog over det danske sprog VIII spalte 343). Sammensætningen »Hof-Cat«, selv med det engelske ord »cat« må bedømmes i sin helhed, hvorved ligheden med varemærket »Hof« væsentlig formindskes. Når disse forhold tages i betragtning, skønnes der ikke at være fare for, at betegnelsen »Hof-Cat« anvendt som varemærke for dyrefoder utilbørligt udnytter den værdi (goodwill), som tilkommer indsigernes varemærke »Hof«. Indsigelsen kan derfor ikke tages til følge, og mærket vil blive registreret.

Med skrivelse af dags dato i sagen J.A. 1977 nr. 345 har man frafaldet de tidligere fremdragne mærker: »Hof-Dog« reg. 1971 nr. 2994 og »Hof-Cat« J.A. 1976 nr. 621.'

Hvilket herved meddeles, idet kopi af indsigernes skrivelse af 17. marts 1977 vedlægges.

P.D.V.

registrator

Officielle noter

Ingen