Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Den 25. januar 1988 fremsendte ansøgers fuldmægtig, et dansk patentbureau, en ansøgning om videreførsel af en international patentansøgning til direktoratet. Ansøgningen var fejlagtigt ikke vedlagt ansøgningsafgift, hvilket først blev opdaget efter den i PTL's § 31, stk. 1 fastsatte frist for videreførsel, som udløb den 29. januar 1988.

Patentbureauet begærede den 25. april 1988 genoprettelse i henhold til PTL's § 72. Til støtte for anmodningen blev det bl.a. oplyst, at fejlen var begået af en betroet bogholder, der havde været ansat i firmaet i 14 år og i flere år selvstændigt og fejlfrit havde styret firmaets praksis med hensyn til nye ansøgninger. Ved ekspeditionen af nye ansøgninger til indlevering var det således praksis, at sagerne altid passerede bogholderen, som i henhold til en særlig instruks skulle sørge for, at alle »røde sager« blev ledsaget af en afgiftsbetaling. Systemet overvågedes af patentbureauets indehaver.

Fejlekspeditionen den pågældende dag var sket uden ydre anledning, og man havde overvejet, hvorvidt hændelsen burde give anledning til en ændret praksis. Men da der hverken før eller siden var sket fejltagelser fandt man, at den hidtidige fulgte praksis burde opretholdes.

Patentdirektoratet konkluderede, at der var tale om en menneskelig fejl som man med det beskrevne system ikke kunne have undgået.

Begæringen om genoprettelse blev på denne baggrund imødekommet.

Den fulde tekst

Begæring om genoprettelse imødekommet under hensyntagen til, at der var tale om en menneskelig fejl, som man ikke havde kunnet gardere sig imod.

Under henvisning til Deres skrivelse af 25 apr 1988 skal direktoratet meddele, at Deres begæring om genoprettelse af pct-ansøgning nr. 341/88 er mødekommet.

Genoprettelsen vil blive bekendtgjort i Dansk Patenttidende den 3. april 1989.

Direktoratet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på patentlovens § 74, stk. 2. I medfør af denne bestemmelse kan den, som efter et patents bortfald er bekendtgjort, men inden bekendtgørelse om genoprettelse i Dansk Patenttidende har fundet sted og som i god tro har påbegyndt erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen her i landet eller har truffet væsentlige foranstaltninger hertil, fortsætte udnyttelsen ved bibeholdelse af dennes almindelige karakter.

Med venlig hilsen

Annette Bach

Sekretær

Officielle noter

Ingen