Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Ansøgning om patent på »optager, navnlig til optagning af kartofler og andre, navnlig underjordiske planteprodukter som sellerier, gulerødder, blomster- som spiseløg, etc...« blev afslået af Patentdirektoratet p.g.a. manglende opfindelseshøjde. Afgørelsen blev indbragt for Patentankenævnet, som bestemte, at ansøgningen kunne tilbagesendes til direktoratet til fortsat behandling, idet ansøgningen vedrørte en opfindelse, som måtte antages at adskille sig væsentligt fra kendt teknik.

Den fulde tekst

Ansøgning om patent tilbagesendt til Patentdirektoratet til fortsat behandling i overensstemmelse med klagers principale påstand.

År 1988, den 7. oktober afsagde patentankenævnet (Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, P.F. Jensen, Asger Nielsen, Terndrup Pedersen)

følgende

k e n d e l s e

i sagen j.nr. P. 43/86:

Klage fra

Jens Peter Kvistgård,

Holstebro,

v/Patentingeniør K. Skøtt-Jensen

over

patentdirektoratets afgørelse af 2. oktober 1986 af patentansøgning nr. 1260/84.

Den 29. februar 1984 indleverede klageren en ansøgning om patent på »optager, navnlig til optagning af kartofler og andre, navnlig underjordiske planteprodukter som sellerier, gulerødder, blomster- som spiseløg, etc..

Kravene lød således:

»1. Optagere, navnlig kartoffeloptagere, men også optagere til optagning af andre, navnlig underjordiske, planteprodukter som sellerier, gulerødder, blomster- som spiseløg etc., hvor optageren er af den art, som omfatter fortrinsvis et i jorden under planteproduktets niveau ført skær og en bag ved skæret anbragt transportør til opadføring af de af skæret optagne planteprodukter, k e n d e t e g n e t ved, at der mellem skærets (1, 2, 3, 4) bagkant og transportøren (9) er anbragt et antal, i det mindste en, hovedsagelig med glat overflade udformet føringsvalse(r) (5, 6, 7, 8).

2. Kartoffeloptager ifølge krav 1, k e n d e t e g n e t ved, at føringsvalserne (5, 6, 7, 8) er anbragt drejelig omkring hovedsagelig horisontalt holdte akser.

3. Kartoffeloptager ifølge krav 1 eller 2 k e n d e t e g n e t ved, at føringsvalserne (5, 6, 7, 8), når der er mere end en, er anbragt ret tæt og parallelt op mod hinanden.

4. Kartoffeloptager ifølge krav 1, 2 eller 3 k e n d e t e g n e t ved, at føringsvalserne (5, 6, 7, 8) er drevet af et drivorgan (25) herunder via en udveksling (24) fra et eller flere kørehjul (16), og fortrinsvis drevet med en sådan føringsvalse-periferihastighed, at den forreste valse (5) roterer med en periferihastighed, der er lidt hurtigere end kartoffeloptagerens øjeblikkelige kørehastighed, og at den sidste af føringsvalserne (8) har den relativt højeste periferihastighed, idet eventuelle mellemliggende føringsvalser (6, 7) har en stedse højere periferihastighed i forhold til den foran anbragte føringsvalse (5 respektivt 6).

5. Kartoffeloptager ifølge krav 1, 2, 3 eller 4 k e n d e t e g n e t ved, at føringsvalserne (5, 6, 7, 8) alle har samme yderdiameter.

6. Kartoffeloptager ifølge krav 1, 2, 3, 4 eller 5 k e n d e t e g n e t ved, at føringsvalsernes (5, 6, 7, 8) længde er en sådan, at de (5, 6, 7, 8) strækker sig fra side til side indvendigt i optageren svarende til bredden af den jordstrimmel, som bearbejdes.

7. Kartoffeloptager ifølge krav 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 k e n d e t e g n e t ved, at der over i det mindste en del af føringsvalserne (5, 6, 7, 8) er anbragt en med fremstående og fortrinsvis eftergivelige pigge (33) udrustet transportør (30), hvor denne transportørs (30) mod føringsvalserne (5, 6, 7, 8) vendende underside er udnyttet som medførings-transportør for det optagne.

8. Kartoffeloptager ifølge krav 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 k e n d e t e g n e t ved, at den yderligere transportørs (30) ophæng er udformet indstilleligt, så afstanden til føringsvalserne (5, 6, 7, 8) er indstillelig.

9. Kartoffeloptager ifølge krav 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 k e n d e t e g n e t ved, at transportørens (9) arbejdsflade efter føringsvalserne (5, 6, 7, 8) i forhold til transportoversiden over disse (5, 6, 7, 8) befinder sig anbragt relativt lavere, respektivt at denne afstandsforskel er udformet indstillelig.«

Direktoratet udtalte i skrivelse af 2. oktober 1984:

»Kravene skønnes at omhandle to indbyrdes uafhængige opfindelser idet krav 1-6 angår en række parallelle, bærende føringsvalser anbragt umiddelbart efter optageskærene i en rodfrugtoptager og drivorganer for en differentieret periferihastighed af disse medens krav 7-9 angår en særskilt medbringertransportør, hvis virkemåde er uafhængig af føringvalserne og disses forskellige hastigheder.

Ansøgningen må begrænses til alene at angå den ene af disse opfindelser, idet de dele af ansøgningen med bilag, der ikke vedrører denne opfindelse, må udgå.

Dersom det udskilte ønskes gjort til genstand for en særskilt ansøgning med bibeholdelse af nærværende ansøgnings indleveringsdag må den indsendes hertil inden udløbet af den i handelsministeriets bekendtgørelse § 22 angivne frist.

Indholdet af krav 7-9 skønnes dog på grund af, hvad der kendes fra tysk patentskrift nr. 830.259 umiddelbart ikke at rumme noget patenterbart.

Fra eksempelvis engelsk patentskrift nr. 676.239 og norsk patentskrift nr. 6.909 kendes rodfrugtoptagere af den omhandlede art og i hovedsagen indrettet som angivet i krav 1-3, idet optageren ifølge opfindelsen kun ses at adskille sig fra de nævnte optagere ved angivelsen af, at føringsvalserne hovedsageligt er glatte, medens de kendte føringsvalser er opbygget med periferielt anbragte ristestænger, som skønnes ikke at udsætte rodfrugterne for en mindre skånsom behandling end den, der finder sted ved optageren ifølge opfindelsen, hvor rodfrugterne jo overføres til ristestænger i den efterfølgende transportør. Krav 1-3 ses derfor ikke at indeholde noget patenterbart.

Fra den i ovennævnte tyske patentskrift nr. 830.259 omhandlede optager er det kendt, at rækken af føringsvalser drives fra maskinens hoveddrev, og altså i relation til optagerens kørehastighed, med føringsvalse-periferihastigheder, der øges fra den første til den sidste valse.

Det forhold, at den voksende periferihastighed ifølge opfindelsen er opnået ved indbyrdes udveksling af valser med samme diameter, skønnes umiddelbart nærliggende, og af føringsvalserne strækker sig over hele optagerens arbejdsbredde er ganske selvfølgeligt.

Krav 4-6 ses derfor ikke at ramme noget selvstændigt patenterbart.«

Klageren fremsendte herefter med skrivelse af 28. marts 1985 patentkrav svarende til de den 29. februar 1984 indleverede men med tilføjelse af følgende nye krav som krav nr. 10:

»Fremgangsmåde til optagning af kartofler, men også optagning af andre, navnlig underjordiske, planteprodukter som sellerier, gulerødder, blomster- som spiseløg etc., ved hvilken fremgangsmåde optagelsen fortrinsvis finder sted ved hjælp af et i jorden under planteproduktets niveau ført skær, idet der efter skæret følger en transportør til opadføring af de af skæret optagne planteprodukter, k e n d e t e g n e t ved, at der som mellembehandlingstrin mellem optagelsen med fortrinsvis et skær og opadføringen ved hjælp af transportøren benyttes en passeren af planteproduktet henover et antal, i det mindste en, hovedsagelig med glat overflade udformet føringsvalse(r), der er anbragt mellem skærets bagkant og transportøren.«

Hertil anførte direktoratet i skrivelse af 29. november 1985 følgende:

»Der ses ikke i Deres skrivelse af d. 28. mar 1985 at være givet en fyldestgørende forklaring på en opfinderisk samhørighed af det i kravene angivne.

Krav 1-6, 9 og 10 angår en transportør i form af en række føringsvalser til skånsom modtagelse og behandling af rodfrugter, medens krav 7 og 8 angår en anden transportør til bistand for den i krav 1's indledende del opadførende transportør (9), hvilken anden transportør ikke ses at samvirke med de i krav 1-3 angivne foranstaltninger til opnåelse af den skånsomme behandling.

Krav 7 og 8 må derfor som tidligere forlangt udgå.

Indholdet af krav 1-3, 9 og krav 10, som kun angiver en selvfølgeig fremgangsmåde ved anvendelse af optageren, skønnes vedblivende i hovedsagen kendt fra de tidligere fremdragne engelsk patentskrift nr. 676.239 og norsk patentskrift nr. 6.909, nærmere begrundet i betænkning herfra af d. 2 okt 1984. Det bemærkes, at det ikke som af Dem anført, ved optageren ifølge det engelske patentskriftnr. 676.239 er nødvendigt at frasortere kartoflerne manuelt, se side 2, linie 124-130.

Krav 4-6 ses af de tidligere angivne grunde ikke at rumme noget selvstændigt patenterbart.«

Efter at klageren havde tilbagevist direktoratets argumentation, afslog direktoratet ansøgningen ved skrivelse af 2. oktober 1986 med følgende begrundelse:

»De tidligere krav 7 og 8, som angår en uafhængig opfindelse, er trods gentaget forlangende opretholdt uforandret som nye krav 6, 7 og 8, uden at der i Deres skrivelser af den 28 mar 1985 og den 18 maj 1986 på fyldestgørende måde er påvist en eventuel opfinderisk sammenhørighed med det i de øvrige krav indeholdte. Indholdet af krav 1 og 2 er som tidligere påpeget i det væsentlige kendt fra engelsk patentskrift nr. 676.239 og norsk patentskrift nr. 6.909. Det forhold, at optagerens transportvalser er glatte, medens valserne ved den kendte teknik er indrettet som ristevalser, kan ikke anses som værende af betydning for en skånsom behandling af rodfrugterne, som under den videre transport føres på en ristetransportør og først der frigøres fra vedhæftede jord, i modsætning til det af Dem i skrivelse af den 28 mar 1985 nævnte fordelagtige i, at få fjernet jorden så hurtigt som muligt.

Den med Deres skrivelse af den 28 maj 1986 fulgte rapport fra Statens jordbrugstekniske Forsøg giver intet bidrag til antagelse af en mere skånsom behandling af rodfrugterne med optageren ifølge opfindelsen end med de kendte optagere med ristevalser, idet sammenligningsgrundlaget ikke fremgår.

Vedrørende kravene 3-5 og krav 9 henvises til det i skrivelserne herfra af den 2 okt 1984 og den 29 nov 1985 anførte.

Det i kravene 1-5 og 9 omhandlede udskiller sig således ikke væsentligt fra, hvad der var kendt før ansøgningens indleveringsdag.«

Denne afgørelse har klageren med skrivelse af 28. november 1986 indbragt for ankenævnet med påstand om, at ansøgnigen tages op til fortsat behandling,

-principalt på grundlag af kravene af 28. marts 1985

-subsidiært på grundlag af nedenstående i ankeskrivelsen anførte alternative mere præciserede patentkrav:

»1. Optager, navnlig kartoffeloptager, men også optager til optagning af andre, navnlig underjordiske, planteprodukter som sellerier, gulerødder, blomster- som spiseløg, etc., hvor optageren er af den art, som omfatter fortrinsvis et i jorden under planteproduktets niveau ført skær og en bag ved skæret anbragt transportør til opadføring af de af skæret optagne planteprodukter, k e n d e t e g n e t ved, at der mellem skærets (1, 2, 3, 4) bagkant og transportøren (9) er anbragt et antal, i det mindste een, hovedsagelig med glat overflade udformet føringsvalse(r) (5, 6, 7, 8), de er anbragt drejelig omkring hovedsagelig horisontalt holdte akser, at føringsvalserne (5, 6, 7, 8), når der er mere end een, er anbragt ret tæt og parallelt op mod hinanden, og at mindst en af føringsvalserne (5, 6, 7, 8) er drevet af et drivorgan (24).

2. Optager ifølge krav 1 k e n d e t e g n e t ved, at føringsvalserne alle har samme yderdiameter.

3. Optager ifølge krav 1 eller 2 k e n d e t e g n e t ved, at gearkassen (24) har to drivindgange, som respektivt er forbundet til en drivmotor (25) og til et friktionshjul (21), der er friktionsforbundet til et af optagerens kørehjul (16) og samtidigt gensidigt samvirker via gearkassen (24) til samvirkende drev fra gearkassens (24) udgang, hvorved reaktionen fra drivmotoren (25) via gearkassen til indgangen koblet til friktionshjulet (21) under en vis periferihastighed for optagerens kørehjul (16) under medhjælp af indvirkningen fra en fjederkraft (26) sænker, respektivt til en vis grad løsner, friktionskoblingen mellem friktionshjulet (21) og optagerens kørehjul (16), således at drivmotoren (25) hovedsagelig afgiver drivenergien fra gearkassen (24), og når optagerens kørehjuls (16) periferihastighed er højere end den nævnte periferihastighed for optagerens kørehjul (16), friktionshjulet (21) som følge af dets rotation afgiver den større eller samlede drivenergi fra gearkassen (24), idet i dette tilfælde friktionshjulet (21) udøver reaktionsindvirkning på drivmotoren (25) via den foreliggende gearkasse (24),

4. Optager ifølge krav 1, 2 eller 3 k e n d e t e g n e t ved, at forreste drevne føringsvalse (5, 6, 7, 8) er drevet med en periferihastighed, der er højere i forhold til optagerens bevægelseshastighed, og at efterfølgende drevne føringsvalse(r) (6, 7, 8) er drevet med navnlig kun lidt gradvis højere periferihastighed.

5. Optager ifølge krav 1, 2, 3 eller 4 k e n d e t e g n e t ved, at føringsvalserne (5, 6, 7, 8) har en sådan længde, at der strækker sig føringsvalser (5, 6, 7, 8) fra side til side indvendigt i optageren svarende til bredden af den jordstrimmel, som bearbejdes, og hvilken bredde er bestemt af skærets (1, 2, 3, 4) bredde og/eller afstanden, der foreligger mellem skærehjul (14).

6. Optager ifølge krav 1, 2, 3, 4 eller 5 k e n d e t e g n e t ved, at der over i det mindste en del af føringsvalserne (5, 6, 7, 8) er anbragt en med fremstående og fortrinsvis eftergivelige pigge (33) udrustet transportør (30), hvor denne transportørs (30) mod føringsvalserne (5, 6, 7, 8) vendende underside er udnyttet som medførings-transportør for det optagne.

7. Optager ifølge krav 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 k e n d e t e g n e t ved, at den yderligere transportørs (30) ophæng er udformet indstilleligt, således at afstanden mellem den yderligere transportør (30) og føringsvalserne (5, 6, 7, 8) er indstillelig.

8. Optager ifølge krav 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 k e n d e t e g n e t ved, at transportørens (9) arbejdsflade efter føringsvalserne (5, 6, 7, 8) i forhold til transportoversiden over disse (5, 6, 7, 8) befinder sig anbragt relativt lavere, respektivt at niveauforskellen mellem transportørens (9) arbejdsflade og føringsvalsernes (5, 6, 7, 8) transportoverside over disse er udformet indstillelig.

9. Fremgangsmåde til optagning af kartofler, men også optagning af andre, navnlig underjordiske, planteprodukter som sellerier, gulerødder, blomster- som spiesløg, etc., ved hvilken fremgangsmåde optagelsen fortrinsvis finder sted ved hjælp af et i jorden under planteproduktets niveau ført skær, idet der efter skæret følger en transportør til opadføring af de af skæret optagne planteprodukter, k e n d e t e g n e t ved, at der som mellembehandlingstrin mellem optagelsen med fortrinsvis et skær og videreføring ved hjælp af transportøren benyttes en passeren af planteproduktet hen over et antal i det mindste een, hovedsagelig med glat overflade udformet føringsvalse(r), der er anbragt drejelig omkring hovedsagelig horisontalt holdte akser, at føringsvalserne, når der er mere end een, og at mindst een af føringsvalserne er drevet af et drivorgan.«

Ankenævnet har behandlet sagen i sit møde den 9. august 1988.

Klageren gav personligt møde sammen med civilingeniør Mogens Blichfeldt, som gentog og uddybede den skriftlige klagebegrundelse. Det blev herunder oplyst, at der i Finland er udstedt patent på grundlag af patentkrav, som i høj grad svarer til nærværende sags principale krav.

Ankenævnet skal udtale:

Idet nævnet finder at måtte tage afstand fra, at ansøgningen vedrører en opfindelse, der ikke adskiller sig væsentligt fra kendt teknik, og idet de tidligere krav 7 og 8 findes at angå hensigtsmæssige udførelsesformer for opfindelsen ifølge krav 1 og derfor kan opretholdes,

bestemmes:

Sagen tilbagesendes til direktoratet til fortsat behandling på grundlag af klagerens patentkrav af 28. marts 1985.

 

 Grønning-Nielsen.    Hans Chr. Thomsen.    P.F. Jensen. 

       Asger Nielsen.     P. Terndrup Pedersen. 

Officielle noter

Ingen