Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Indsigelse imod meddelelse af patent på en svingbøjlelås til et køretøj, især et tohjulet køretøj afvist af Patentdirektoratet.

Ingen af de af indsiger fremdragne patentskrifter viste en svingbøjlelås med de i ansøgningen angivne karakteristika, der bevirker, at svingbøjlelåsen er sikret imod svingning i kørestillingen, d.v.s. fastholdt i kørestillingen ved brug af svingbøjlens drejelighed omkring dens egen længdeakse. Ankenævnet stadfæstede Direktoratets afgørelse.

Den fulde tekst

Indsigelse overfor meddelelse af patent på svingbøjlelås til cykel afvist.

År 1994, den 3. august afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Holm, Laubst,

Terndrup Pedersen)

følgende

 

              KENDELSE 

 i sagen j.nr. P 48/91:  Klage fra 

              Basta Låsefabrik A/S, 

              Korsør, 

              v/Patentbureau 

              Larsen & Birkeholm A/S, 

              Skandinavisk Patentbureau, 

              Taastrup 

                   over 

              Patentdirektoratets afgørelse 

              af 4 juli 1991 af patent ansøgning 

              nr.0582/81 fra 

              August Winkhaus GmbH & Co. KS., 

              Tyskland, 

              v/Firmaet Chas. Hude. 

Den 11. januar 1988 fremlagdes under nr. 151862 en den 11. februar 1981 indleveret ansøgning om patent på en svingbøjlelås til et køretøj, især et tohjulet køretøj.

De fremlagte krav lød således:

»1. Svingbøjlelås til et køretøj, især et to-hjulet køretøj, og med en svingbøjle (20, 120), der er svingeligt lejret om en svingakse (18) på en steldel (12a, 112a) ved siden af et med en gennembrydning forsynet hjul (10), nemlig mellem en spærrestilling, i hvilken den trænger ind i gennem brydningen og er spærret imod at svinge eventuelt ved samvirke med et på en overfor liggende steldel (12b) anbragt spærreleje (17, 117), og en kørestilling, i hvilken den er ude af indgreb med hjulet (10) og sikret mod svingning, idet svingbøjlen (20, 120) eller en forlængelse (56) af denne på svingaksesiden er drejeligt lejret i et svingnav (16, 116) om en på svingaksen (18) vinkelret drejningsakse (22), og svingnavet (16, 116) er svingligt lejret om svingaksen (18) i et til stellet (12a) befæstet, med en på tværs af svingaksen (18) liggende svinglejeplade (14a, 114a) udført svingleje (14, 114a), og idet svingningssikringen i det mindste i kørestillingen opnås ved indgreb af et i navområdet tilvejebragt sikringselement (72, 172) i et sikringselementoptagende organ (66, 166) i svinglejet (14, 114), hvilket indgreb kan iværksættes henholdsvis ophæves ved drejning af svingbøjlen (20, 120) eller dens forlængelse (56) om sin længdeakse ind i henholdsvis ud fra en drejesikringsstilling, kendetegnet ved, at sikringselementet (72, 172) står frem fra svingnavet (16, 166) er anbragt på svinglejepladen (14a, 14a), og at drejningsaksen (22) forløber tilnærmelsesvis diametralt gennem svingnavet (16, 116).

2. Svingbøjlelås ifølge krav 1, kendetegnet ved, at svingnavet (16, 116) har et i det mindste tilnærmelsesvis cirkulært omrids om svingaksen (18), og fortrinsvis i det mindste tilnærmelsesvis svarer til svinglejepladens (14a, 114a) diameter.

3. Svingbøjlelås ifølge krav 2, kendetegnet ved, at den fra svinglejepladen (14a, 114a) bortliggende endeflade af svingnavet (16, 116) forløber bueformet om drejningsaksen (22).

4. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 3, kendetegnet ved, at svingnavet (16, 116) er lejret på svingleje- pladen (14a, 114a) anbragt svingtap (14c, 114c), som indgriber i en central, blind svingboring (16a, 116a) i svingnavet (16, 116).

5. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 4, kendetegnet ved, at svingbøjlen (20, 120) eller dens forlængelse (56) er forspændt om drejningsaksen (2) i retning af sikringsdrejningselement (60).

6. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 5, kendetegnet ved, at spærringen af svingnavet (16, 116) i spærrestillingen opnås ved indgreb af et ved svingbøjledrejningen bevægeligt spærreelement (72, 84, 82, 172) i et spærreelementoptagende organ (70, 17a, 17b, 117a, 117b), som er anbragt ved svinglejet (14, 114) og/eller spærrelejet (17, 117), der er anbragt på et ved hjulets (10) gennembrydning overfor svinglejet (14, 114) liggende sted, idet svingbøjlen (20, 120) er spærret i en til indgreb af spærreelementet (72, 82, 84, 172) i det spærreelemnetoptagende organ (66, 17b, 17c, 117b, 117c) svarende spærredrejestilling (fig. 8, fig. 4) ved hjælp af en drejningsspærring (42) og først efter udløsning af denne drejningsspærring (42) er drejeligt fra det spærreelementoptagende organ (70, 17b, 17c, 117b, 117c) til en udløsningsdrejestilling (fig. 3 og punkteret i fig. 8) eventuelt imod virkningen af drejeforspændingselementet (60).

7. Svingbøjlelås ifølge krav 6, kendetegnet ved, at sikringsdrejestillingen (fig. 7) af svingbøjlen (20, 120) svarer til spærredrejestillingen (fuldt optrukken i fig. 8), og at svingbøjlen (20, 120) også i sikringsdrejestillingen (fig. 7) er spærret af drejningsspærringen (42).

8. Svingbøjlelås ifølge krav 6 eller 7, kendetegnet ved, at drejningsspærringen er dannet af en i svingnavet (16, 116) lejret lås, navnlig en cylinderlås (42) med drejningsaksen (22) parallel cylinderakse.

9. Svingbøjlelås ifølge krav 8, kendetegnet ved, at cylinderlåshuset er optaget svingnavet (16, 116), og at svingbøjlen (20, 120) er indbyrdes udrejeligt forbundet med cylinderkernen (56), idet et eventuelt foreliggende drejeforspændingselement (60) er dannet af en inden i svingnavet (16, 116) anbragt skruetorsionsfjeder, som med den ene ende er understøttet mod svingnavet (16, 116) og med den anden ende mod cylinderkernen (56).

10. Svingbøjlelås ifølge krav 8 eller 9, kendetegnet ved, at nøglen (54, 154) til låsecylinderen (42) er udtagelig i spærredrejestillingen (fig. 4) under låsning af låsecylinderen (42) og enten udtagelig eller ikke udtagelig i sikringsdrejestillingen (fig. 7).

11. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 10, kendetegnet ved, at svinglejepladen (14a, 114b), der følger svingnavet (16, 116) på i det mindste en del af dets omkredsflade, og på hvis kant det sikringselementoptagende organ (66) og eventuelt et spærreelementoptagende organ (70) er udformet.

12. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 11, kendetegnet ved, at sikringselementet eller spærreelementet (72, 172) ved navsiden er dannet ved en udfræsning (64) i svingbøjlen (20, 120).

13. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 11, kendetegnet ved, at sikringselementet (172) og eventuelt et spærreelement ved navsiden er dannet af et fremspring på svingbøjlen (120).

14. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 13, kendetegnet ved, at svingnavet (16, 116) ved hjælp af et svingespændeelement (24) er spændt i retning mod en svingeslutstilling (vist stiplet i fig. 1).

15. Svingbøjlelås ifølge krav 14, kendetegnet ved, at svingnavet (16, 116) er spændt i retning mod kørestillingen (vist i fig. 1).

16. Svingbøjlelås ifølge krav 14 eller 15, kendetegnet ved, at svingspændeelementet (24) er anbragt skjult mellem svinglejepladen (14a) og svingnavet (16).

17. Svingbøjlelås ifølge krav 16, kendetegnet ved, at svingspændeelementet (24) er dannet af en i en bueformet kanal (16c) om svingaksen (18) optaget spændefjeder, navnlig en skruetrækfjeder (24), som ved den ene ende indgriber med svinglejepladen (14a) og ved den anden ende med svingnavet (16).

18. Svingbøjlelås ifølge krav 17, kendetegnet ved, at den bueformede kanal (16c) omgiver svingboringen (16a) og fortrinsvis er begrænset af en ringforlængelse (16b) af svingnavet (16).

19. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 14 til 18, kendetegnet ved, at svingspændeelementet (24) er monteret under forspænding mellem svinglejepladen (14a) og svingnavet (16).

20. Svingbøjlelås ifølge krav 19, kendetegnet ved, at svingspændeelementet (24) med den ene ende indgriber med en løs forankringsdel (32), som er indrettet til sammen med svingspændeelementet (24) at kunne formonteres på svingnavet (16) eller svinglejet (14) og ved sammenbygning af svingnavet (16) og svinglejet (14) efter meddelelse af en forspænding træder formmæssigt i indgreb med svinglejet (14) eller svingnavet (16).

21. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 20, kendetegnet ved, at svingbøjlen (20) efter drejning fra spærredrejestillingen (vist fuldt optrukken i fig. 8) til den frie drejestilling (vist punkteret i fig. 8) og svingning af svingnavet (16) fra spærrestillingen (vist fuldt optrukken i fig. 1) mod virkningen af drejeforspændingselementet (60) fastholdes i den frie drejestilling (vist punkteret i fig.8) på den følgende svingningsvej indtil kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) ved hjælp af en forud for det sikringselementoptagende organ (66) gående støttebane (68) med tilnærmelsesvis kontinuerligt forløb, på en sådan måde, at den først ved opnåelse af kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) springer ind i sikringsdrejestillingen under samtidig indføring af sikringselementet (72) i det sikringselementoptagende organ (66), idet indgrebet af sikringselementet (72) i det sikringselementoptagende organ (66) under virkningen af drejespændeelementet (60) eventuelt yderligere understøtter svingbøjlens (20) nærmelse til kørestillingen (vist stiplet i fig. 1).

22. Svingbøjlelås ifølge krav 21, kendetegnet ved, at støttebanen (68) er udformet på svinglejepladen (161a), navnlig på dennes sidevæg, og er rettet i retning af svingaksen.

23. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 20, kendetegnet ved, at svingbøjlen (120) efter udløsning af spærreelementet (182, 184) fra det spærreelementoptagende organ (117b, 117c) under svingnavets (116) svingningsvej fra spærrestillingen (vist optrukken i fig. 1) til kørestillingen (vist stiplet i fig. !) er tilbagestilleligt ved hjælp af drejeforspændingselementet (60) til sikringsstillingen (fig. 10), og at der på svinglejet (114) er anbragt et sikringselementanslag (190), mod hvilket sikringselementet (172) på svingbøjlens (120) svingningsvej rammer før opnåelse af kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) i en anslagsstilling, i hvilket svingbøjlen (120) endnu indgriber i gennembrydningen i hjulet.

24. Svingbøjlelås ifølge krav 23, kendetegnet ved, at sikringselementanslaget (190) er udformet på svinglejepladen (114a), især på dennes sidevæg (114b).

25. Svingbøjlelås ifølge krav 23 eller 24, kendetegnet ved, at der på svingbøjlens (120) svingningsvej mellem anslagsstillingen og kørestillingen ikke er en yderligere stabil stilling mulig, idet sikringselementet (172) ved indgreb med det sikringselementoptagende organ (166) eller sikringselementanslaget (190) under virkning af drejeforspændingselementet (60) fra enhver mellemstilling enten søger at dreje svingbøjlen (120) til kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) eller til anslagsstillingen, i hvilken der indgriber i hjulet.

26. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 25, kendetegnet ved, at spærrelejets (17, 117) indgangsslids (17a, 17b, 117a, 117b) set i retning af den i spærrestillingen (optrukken i fig. 1) værende svingbøjle (20, 120) er i to trin med et første, nærmest svingnavet (16, 116) beliggende og bredere slidstrin (17a, 117A), som optager det fulde bøjletværsnit, og et sig dertil sluttende, fjernest fra svingnavet beliggende, andet slidstrin (17b, 117b), som kun tillader passage af en affladet svingbøjleende (84, 184), som bærer en spærrerhage (82, 182).

27. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 26, kendetegnet ved, et svinglejet (14, 114) med spærrelejet (17, 117) forbindende montageforbindelsesorgan, som eventuelt begrænset forskydeligt fastholder de to lejer (14, 17, 114, 117) i deres funktionsbetingede indbyrdes stilling.

28. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 26, kendetegnet ved, at svinglejet (214) og spærrelejet (217) på i og for sig kendt måde er anbragt på en U-bøjle til befæstelse på en hjulgaffel på en sådan måde, at U-bøjlen omslutter hjulfælgen og med sine U-ben (290a, 290b) i det væsentlige er rettet imod hjulaksen.

29. Svingbøjlelås ifølge krav 28, kendetegnet ved, at U-bøjlen på i og for sig kendt måde er indrettet til løsnelig fastgørelse til hjulgaflen.

30. Svingbøjlelås ifølge krav 28 eller 29, kendetegnet ved, at svinglejet (214) og/eller spærrelejet (217) er fremstillet i et stykke med U-bøjlen, f.eks. af tempergods.

31. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 28 til 30, kendetegnet ved, at U-bøjlen (290) og eventuelt dele af svinglejet (214) og/eller spærrelejet (217) er omstøbt med plastmateriale.«

Klageren nedlagde ved skrivelse af 17. marts 1988 indsigelse mod udstedelse af patent under henvisning til, at det i patentkravene omhandlede ikke adskiller sig væsentligt fra, hvad der er kendt fra den af klageren i 1974 fremstillede svingbøjlelås til et tohjulet køretøj.

Klageren har bl.a. anført:

»....Vi skal i det følgende redegøre for, at der på det pågældende tekniske område kendes teknik, der er af samme art, som angives i den ovennævnte indledning til hovedkravet, og hvilken kendte teknik foregriber de midler, der omhandles i den kendetegnende del af ansøgningens hovedkrav.

Redegørelsen baseres på følgende dokumentation:

1) Dansk patentansøgning nr. 1865/74, indleveret den 4. april 1974, offentliggjort den 4. oktober 1975 og ansøgt af Basta Låsefabrik A/S,

2) Dansk patentansøgning nr. 4820/74, indleveret den 13. sep- tember 1974, offentliggjort den 13. marts 1975 og ligeledes ansøgt af Basta Låsefabrik A/S,

3) Offentliggørelse i tidsskriftet »Motor«. side 74, offent- liggjort den 10. oktober 1975 og visende en motorcykellås fra det danske firma »Basta«.

4) Fotografier mærket 1 til 4, hvilke fotografier i detaljer viser den i tidsskriftet »Motor« afbildede motorcykellås.

Fra tegningen i de to ovennævnte danske patentansøgninger kan det klart erkendes, at disse angår en svingbøjlelås til et køretøj, såsom et køretøj forsynet med et hjul med egere eller i det mindste en gennembrydning i hjulet til optagelse af en svingbøjle, der kan svinges om en første svingakse. Svingbøjlen kan samtidigt drejes om dens længdeakse, så svingbøjlens frie ende efter en svingning om nævnte første svingakse kan optages på låst måde i et spærreleje ved drejning om længdeaksen. Det fremgår også af ansøgningernes tegning, at svingbøjlens længdeakse krydser svingaksen.....

....Det fremgår således af fotografierne 1-4, at den af Basta Låsefabrik A/S fremstillede svingbøjlelås udover den i kravets indledning angivne udformning også har de særegenheder, der fremgår af kravets kendetegnende del:

a) at sikringselementet står frem fra svingnavet,

b) at det sikringselementoptagende organ er anbragt på svinglejebjælken, og

c) at drejningsaksen forløber tilnærmelsesvis diametralt gennem svingnavet,

hvorfor det således må konstateres, at den i hovedkravet omhandlede svingbøjlelås ikke adskiller sig væsentligt fra den på fotografierne viste svingbøjlelås, hvor hos det også er svært at se, at de i kravets kendetegnende del omhandlede midler giver en løsning på det for svingbøjlelåsen ifølge ansøgningen opstillede formål, nemlig at tilvejebringe en ud fra et synspunkt angående berøringsvenlighed og et synspunkt angående udseende bedre udformning af den omhandlede svingbøjlelås.

Det ses endvidere af fotografierne 1-4, at de i krav 7-8, 10, 13, 14, 16, 19, 22 og 2-29 omhandlede foran- staltninger er kendt fra den af Basta Låsefabrik A/S fremstillede svingbøjle....'

Med skrivelse af 21. september 1988 indleverede ansøgeren følgende nye krav:

»1. Svingbøjlelås til et køretøj, især et tohjulet køretøj, og med en svingbøjle (20, 120), der er svingeligt lejret om en svingakse (18) på en steldel (12a, 112a) ved siden af et med en gennembrydning forsynet hjul (10), nemlig mellem en spærrestilling, i hvilken den trænger ind i gennembrydningen og er spærret imod at svinge eventuelt ved at samvirke med et på en overfor liggende steldel (12b) anbragt spærreleje (17, 117), og en kørestilling, i hvilken den er ude af indgreb med hjulet (10) og sikret mod svingning, det svingbøjlen (20, 120) eller en forlængelse (56) af denne på svingaksesiden er drejeligt lejret i et svingnav (16, 116) om en på svingaksen (18) vinkelret drejningsakse (22), og svingnavet (16, 116) er svingeligt lejret om svingaksen (18) i et til stellet (12a) befæstet, med en på tværs af svingaksen (18) liggende svinglejeplade (14a, 114a) udført svingleje (14, 114), og idet svingningssik-ringen i det mindste i kørestillingen opnås ved indgreb af et på svingbøjlen (20, 120) tilvejebragt sikringselement (72, 172) i et sikringselementoptagende organ (66, 166) i svinglejet (14, 114), hvilket indgreb kan iværksættes hen- holdsvis ophæves ved drejning af svingbøjlen (20, 120) eller dens forlængelse (56) om sin længdeakse ind i henholdsvis ud fra en drejningssikringsstilling, idet sikringselementet (72, 172) rager frem fra svingnavet (16, 116), og det sikringselementoptagende organ (66, 166) er anbragt på svinglejepladen (14a,114a), kendetegnet ved, at sikringselementet (72, 172) er anbragt i navområdet på svingbøjlen (20, 120) og dennes drejnings akse (22) forløber i alt væsentligt diametralt igennem svingnavet (16, 116), og at svinglejepladen (14a, 114a) er udført med en sidevæg (14b, 114b), der følger svingnavet (16, 116) på i det mindste en del af dets om kredsflade, og på hvis kant det sikringselementoptagende organ (66, 166) og eventuelt et spærreelementoptagende organ (70) er ud formet.

2. Svingbøjlelås ifølge krav 1, kendetegnet ved, at svingnavet (16, 116) har et i det mindste tilnærmelsesvis cirkulært omrids om svingaksen (18), hvilket omrids fortrinsvis i det mindste tilnærmelsesvis svarer til svinglejepladens (14a, 114a) diameter.

3. Svingbøjlelås ifølge krav 2, kendetegnet ved, at den fra svinglejepladen (14a, 114a) bortliggende endeflade af svingnavet (16, 116) forløber bueformet om drejningsaksen (22).

4. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 3, kendetegnet ved, at svingnavet (16, 116) er lejret på svinglejepladen (14a, 114a) ved hjælp af en på svinglejepladen (14a, 114a) anbragt svingtap (14c, 114c), som indgriber i en central, blind svingboring (16a, 116a) i svingnavet (16, 116).

5. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 4, kendetegnet ved, at svingbøjlen (20, 120) eller dens forlængelse (56) er forspændt om drejningsaksen (22) i retning af sikringsdrejestillingen (fig. 7) ved hjælp af et drejeforspændingselement (60).

6. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 5, kendetegnet ved, at spærringen af svingnavet (16, 116) i spærre-stillingen opnås ved indgreb af et ved svingbøjledrejningen bevægeligt spærreelement (72, 84, 82, 172) i et spærreelementoptagende organ (70, 17a, 17b, 117a, 117b), som er anbragt ved svinglejet (14, 114) og/eller spærrelejet (17, 117), der er anbragt på et ved hjulets (10) gennembrydning overfor svinglejet (14, 114) liggende sted, idet svingbøjlen (20, 120) er spærret i en til indgreb af spærreelementet (72, 82, 84, 172) i det spærreelementoptagende organ (66, 17b, 17c, 117b, 117c) svarende spærredrejestilling (fig. 8, fig. 4) ved hjælp af en drejningsspærring (42) og først efter udløsning af denne drejningsspærring (42) er drejeligt fra det spærreelementoptagende organ (70, 17b, 17c, 117b, 117c) til en udløsningsdrejestilling (fig. 3 og punkteret i fig. 8) eventuelt imod virkningen af drejeforspændingselementet (60).

7. Svingbøjlelås ifølge krav 6, kendetegnet , ved, at sikringsdrejestillingen (fig. 7) af svingbøjlen (20, 120) svarer til spærredrejestillingen (fuldt optrukken i fig.8), og at svingbøjlen (20, 120) også i sikringsdrejestillingen (fig. 7) er spærret af drejningsspærringen (42).

8. Svingbøjlelås ifølge krav 6 eller 7, kendetegnet ved, at drejningsspærringen er dannet af en i svingnavet (16, 116) lejret lås, navnlig en cylinderlås (42) med drejningsaksen (22) parallel cylinderakse.

9. Svingbøjlelås ifølge krav 8, kendetegnet ved, at cylinderlåshuset er optaget i svingnavet (16, 116) og at svingbøjlen (20, 120) er indbyrdes udrejeligt forbundet med cylinderkernen (56), idet et eventuelt foreliggende drejefor- spændingselement (60) er dannet af en inden i svingnavet (16, 116) anbragt skruetorsionsfjeder, som med den ene ende er understøttet mod svingnavet (16, 116) og med den anden ende mod cylinderkernen (56).

10. Svingbøjlelås ifølge krav 8 eller 9, kendetegnet ved, at nøglen (54, 154) til låsecylinderen (42) er udtagelig i spærredrejestillingen (fig. 4) under låsning af låsecylinderen (42) og enten udtagelig eller ikke udtagelig i sikringsdrejestillingen (fig. 7).

11. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 10, kende tegnet ved, at sikringselementet eller spærreelementet (72, 172) ved navsiden er dannet ved en udfræsning (64) i svingbøjlen (20, 120).

12. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 10, kendetegnet ved, at sikringselementet (172) og eventuelt et spærreelement ved navsiden er dannet af et fremspring på svingbøjlen (120).

13. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 12, kendetegnet ved, at svingnavet (16, 116) ved hjælp af et svingespændeelement (24) er spændt i retning mod en svingeslutstilling (vist stiplet i fig. 1).

14. Svingbøjlelås ifølge krav 13, kendetegnet ved, at svingnavet (16, 116) er spændt i retning mod kørestillingen (vist stiplet i fig. 1).

15. Svingbøjlelås ifølge krav 13 eller 14, kendetegnet ved, at svingspændeelementet (24) er anbragt skjult mellem svinglejepladen (14a) og svingnavet (16).

16. Svingbøjlelås ifølge krav 15, kendetegnet ved, at svingspændeelementet (24) er dannet af en i en bueformet kanal (16c) om svingaksen (18) optaget spændefjeder, navnlig en skruetrækfjeder (24), som ved den ene ende indgriber med svinglejepladen (14a) og ved den anden ende med svingnavet (16).

17. Svingbøjlelås ifølge krav 16, kendetegnet ved, at den bueformede kanal (16c) omgiver svingboringen (16a) og fortrinsvis er begrænset af en ringforlængelse (16b) af svingnavet (16).

18. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 13 til 17, kendetegnet ved, at svingspændeelementet (24) er monteret under forspænding mellem svinglejepladen (14a) og svingnavet (16).

19. Svingbøjlelås ifølge krav 18, kendetegnet ved, at svingspændeelementet (24) med den ene ende indgriber med en løs forankringsdel (32), som er indrettet til sammen med svingspændeelementet (24) at kunne formonteres på svingnavet (16) eller svinglejet (14) og ved sammenbygning af svingnavet (16) og svinglejet (14) efter meddelelse af en forspænding træder formmæssigt i indgreb med svinglejet (14) eller svingnavet (16).

20. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 19, kendetegnet ved, at svingbøjlen (20) efter drejning fra spærredrejestillingen (vist fuldt optrukken i fig. 8) til den frie drejestilling (vist punkteret i fig. 8) og svingning af svingnavet (16) fra spærrestillingen (vist fuldt optrukken i fig. 1) mod virkningen af drejeforspændingselementet (60) fastholdes i den frie drejestilling (vist punkteret i fig. 8) på den følgende svingningsvej indtil kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) ved hjælp af en forud for det sikringselementoptagende organ (66) gående støttebane (68) med tilnærmelsesvis kontinuerligt forløb, på en sådan måde, at den først ved opnåelse af kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) springer ind i sikringsdrejestillingen under samtidig indføring af sikringselementet (72) i det sikringselementoptagende organ (66), idet indgrebet af sikringselementet (72) i det sikringselementoptagende organ (66) under virkningen af drejespændeelementet (60) eventuelt yderligere understøtter svingbøjlens (20) nærmelse til kørestillingen (vist stiplet i fig. 1).

21. Svingbøjlelås ifølge krav 20, kendetegnet ved, at støttebanen (68) er udformet på svinglejepladen (161a), navnlig på dennes sidevæg, og er rettet i retning af svingaksen.

22. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 19, kendetegnet ved, at svingbøjlen (120) efter udløsning af spærreelementet (182, 184) fra det spærreelementoptagende organ (117b, 117c) under svingnavets (116) svingningsvej fra spærrestillingen (vist optrukken i fig. 1) til kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) er tilbagestilleligt ved hjælp af drejeforspændingselementet (60) til sikringsstillingen (fig. 10), og at der på svinglejet (114) er anbragt et sikringselementanslag (190), mod hvilket sikringselementet (172) på svingbøjlens (120) svingningsvej rammer før opnåelse af kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) i en anslagsstilling, i hvilken svingbøjlen (120) endnu indgriber i gennembrydningen i hjulet.

23. Svingbøjlelås ifølge krav 22, kendetegnet ved, at sikringselementanslaget (190) er udformet på svinglejepladen (114a), især på dennes sidevæg (114b).

24. Svingbøjlelås ifølge krav 22 eller 23, kendetegnet ved, at der på svingbøjlens (120) svingningsvej mellem anslagsstillingen og kørestillingen ikke er en yderligere stabil stilling mulig, idet sikringselementet (172) ved indgreb med det sikringselementoptagende organ (166) eller sikringselementanslaget (190) under virkning af drejeforspændingselementet (60) fra enhver mellemstilling enten søger at dreje svingbøjlen (120) til kørestillingen (vist stiplet i fig. 1) eller til anslagsstillingen, i hvilken der indgriber i hjulet.

25. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 24, kendetegnet ved, at spærrelejets (17, 117) indgangsslids (17a, 17b, 117a, 117b) set i retning af den i spærrestillingen (optrukken i fig. 1) værende svingbøjle (20, 120) er i to trin med et første, nærmest svingnavet (16, 116) beliggende og bredere slidstrin (17a, 117a), som optager det fulde bøjletværsnit, og et sig dertil sluttende, fjernest fra svingnavet beliggende, andet slidstrin (17b, 117b), som kun tillader passage af en affladet svingbøjleende (84, 184), som bærer en spærrehage (82,182).

26. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 25, kendetegnet ved et svinglejet (14, 114) med spærrelejet (17, 117) forbindende montageforbindelsesorgan, som eventuelt begrænset forskydeligt fastholder de to lejer (14, 17, 114, 117) i deres funktionsbetingede indbyrdes stilling.

27. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 1 til 25, kendetegnet ved, at svinglejet (214) og spærrelejet (217) på i og for sig kendt måde er anbragt på en U-bøjle til befæstelse på en hjulgaffel på en sådan måde, at U-bøjlen omslutter hjulfælgen og med sine U-ben (290a, 290b) i det væsentlige er rettet imod hjulaksen.

28. Svingbøjlelås ifølge krav 27, kendetegnet ved, at U-bøjlen på i og for sig kendt måde er indrettet til løsnelig fastgørelse til hjulgaflen.

29. Svingbøjlelås ifølge krav 27 og 28, kendetegnet ved, at svinglejet (214) og/eller spærrelejet (217) er fremstillet i et stykke med U-bøjlen, f.eks. af tempergods.

30. Svingbøjlelås ifølge ethvert af kravene 27 til 29, kendetegnet ved, at U-bøjlen (290) og eventuelt dele af svinglejet (214) og/eller spærrelejet (217) er omstøbt med plastmateriale.«

I skrivelsen anførte ansøgeren bl.a.:

»....Dansk patentansøgning nr. 1865/74 og 4820/74, som begge tilhører indsigeren angår en hjullås med en svingbøjle 3, der er drejelig med en nøgle anbragt i en låsecylinder 1. Denne svingbøjle kan fastlåses i en kørestilling f.eks. ved hjælp af en ikke nærmere vist clips. Det drejer sig således ikke om en svingbøjlelås af den i den foreliggende ansøgning omhandlede type, hvor svingbøjlen er drejeligt lejret i et svingnav, som selv er svingeligt lejret om en svinglejeplade, og hvor især svingningssikringen i det mindste i kørestillingen opnås ved indgreb af et på svingbøjlen tilvejebragt sikringselement i et sikringselementoptagende organ, som er tildannet i det svingleje, som indeholder svinglejepladen. Skriftet viser heller ikke opfindelsens nye træk a, b og c. Skriftet er derfor ikke nyhedsskadeligt.

Den svingbøjlelås, som er omtalt under punkterne 3 og 4 på side 3 i indsigerens indsigelsesbegrundelse, angår en svingbøjlelås af den type, der nu er beskrevet i krav 1's indledning. Denne svingbøjlelås's svingbøjle strækker sig igennem et klodsformet legeme, der er svingeligt lejret omkring en svingaksel, som er fastgjort på en svinglejeplade. I kørestillingen opnås der svingningssikring ved optagelse af svingbøjlens frie ende i et optagende organ, der findes tildannet på en udragende forlængelse af svinglejepladen. Det til svingbøjlelåsen ifølge den foreliggende ansøgning svarende sikringselement findes således tildannet på svingbøjlen fjernt fra den til svingnavet svarende klods. Hertil kræves der, at indsi- gerens svingbøjlelås må have en svinglejeplade, som strækker sig forholdsvis langt væk fra svingakselen og derved bliver forholdsvis voluminøs, da det sikringselementoptagende organ derved kommer til at blive en del af et aflangt kasseformet profillegeme, hvori den klods, hvorigennem svingbøjlen strækker sig, er lejret. Skriftet viser således ikke nogen svingbøjlelås, hvor sikringselementet er anbragt i navområdet på svingbøjlen, og skriftet viser heller ikke nogen svingbøjle, hvor drejningsaksen, dvs. svingbøjlens langsgående midterakse forløber i alt væsentligt diametralt igennem svingnavet, idet netop svingbøjlen udgør runde stænger, som strækker sig vinkelret på hinanden men ved siden af hinanden. Skriftet viser heller ikke noget, der kan sammenlignes med opfindelsens træk (c) bl.a. på grund af at det, der svarer til et svingnav har form af en klods. Da indsigerens svingbøjlelås således ikke viser opfindelsens nye træk, og heller ikke udviser de fordele, som søges opnået ved hjælp af den foreliggende opfindelse, er den pågældende svingbøjlelås fra indsigeren ikke nyhedsskadelig.

Da det ny hovedkrav i store træk svarer til det gamle hovedkrav og derudover er blevet tilføjet træk fra det gamle krav 11 er tysk patentskrift nr. 349.775 stadigvæk ikke nyhedsskadeligt. Med hensyn til trækket fra det gamle krav 11 henvises der til indsigerens side 7 andet afsnit, hvori det også medgives, at dette træk ikke er kendt fra dette skrift. Jeg tillader mig derfor at undlade at komme yderligere ind på dette skrift.«

I skrivelse af 31. oktober 1988 fremkom indsigeren med følgende bemærkninger til de nye patentkrav:

»....Vore bemærkninger til underkravene er følgende:

Krav 2: Dette kravs indhold er foregrebet af svingbøjlelåsene, som kendes fra de ovennævnte skrifter, DE patentskrift nr. 349.775 og FR patentskrift nr. 1.002.281.

Krav 3: Dette kendetegn er i alt væsentligt kendt fra FR patentskrift nr. 1.002.281.

Krav 4 til 11: Disse kendetegn er kendt fra Basta-låsen.

Krav 12: Det forstås ikke, hvordan de i krav 12 angivne foranstaltninger tjener til forenkling af låsekonstruktionen, som anført i forbindelse med omtalen af kravet i forslaget til den nye beskrivelsesindledning.

Krav 13-21: Det forstås ikke, hvordan hensynet til betjeningskomfort, som anført i forslaget til den nye beskrivelsesindledning, tilgodeser det med Winkhaus-låsen opstillede formål.

Krav 22: Dette træk er i alt væsentligt kendt fra Basta-låsen.

Krav 23-24: Disse træk er kendt fra Basta-låsen.

(B

Krav 25: Det forstås ikke, hvordan denne foranstaltning understøtter det for Winkhaus-låsen opstillede formål.

Krav 26-28: Disse foranstaltninger er kendt fra Basta-låsen.

Krav 29: Denne foranstaltning, som muliggør en simpel massefremstilling, tjener til opfyldelse af et helt andet formål end det for Winkhaus-låsen opstillede formål.

Krav 30: Det er almindeligt kendt at omstøbe genstande med plastmateriale.

V

Det bør endvidere anføres, at i det mindste kravene 6 og 25 , som tjener til at forhindre voldelig opbrydning af Winkhaus-låsen, krav 13-21, som tilgodeser betjeningskomfort, krav 22-24, som tilvejebringer sikkerhed mod utilsigtet blokering, krav 26-28, som muliggør forenklet montering af Winkhaus-låsen, samt krav 29 alle omhandler foranstaltninger, der synes at være opfinderisk uafhængige af det med Winkhaus-låsen opstillede formål.

VI

Det må derfor sammenfattende konstateres, at de i krav 1's kendetegnende del anførte træk a), b) og c) hverken hver for sig eller i kombination kan anses som værende ejendommelige og at kunne medføre en ny teknisk virkning i forhold til den påviste kendte teknik, hvorhos forklaringen på de på- ståede fordele ved disse træk er usammenhængende og utilfredsstillende uden på mindste måde at sandsynliggøre opnåelse af den tilsigtede virkning.

Heller ikke underkravene angiver sådanne foran- staltninger, at de ved bortfald af de nævnte træk fra krav 1 kan begrunde noget selvstændigt patenterbart.

Endelig må det påpeges, at kravene omhandler flere i opfindelsesmæssig henseende indbyrdes uafhængige foranstaltninger....«

Ansøgeren bemærkede i skrivelse af 5. maj 1989 hertil:

»Jeg beklager naturligvis, at trækket c ikke er kommet med på side 1 i mit brev af 21. september 1988. Dette træk c) er ganske rigtig den del af hovedkravet af 21. september 1988, der er indeholdt i de sidste 5 linier.

Derudover er der egentlig ikke mange bemærkninger at knytte til indsigerens replik, idet heller ikke replikken henviser til nogen kendt teknik, som viser, at opfindelsen ikke skulle opfylde kravene om nyhed og opfindelseshøjde.

Den foreliggende opfindelse angår naturligvis en svingbøjlelås af den i krav 1 indledning angivne type, d.v.s. en lås der har alle de i krav 1's indledning angivne træk. På baggrund heraf må der konkluderes, at de to DK-patentansøgninger nr. 1866/74 og 4820/74, til trods for at de tilsyneladende omhandler dele af den såkaldte Basta-lås, ikke angår et svingbøjlesystem af den i den foreliggende ansøgning omhandlede type. Ingen af de to patentansøgninger viser en svingbøjlelås med alle de i krav 1's indledning angivne træk. I øvrigt burde dette også være ligegyldigt, da jeg erkender, at Basta-låsen netop angår en svingbøjlelås af den type, der er beskrevet i krav 1's indledning.

Tysk patentskrift nr. 349.775 viser kort beskrevet ikke nogen svingbøjlelås med en svingbøjle, som er drejeligt lejret om dets egen længdeakse, og derfor heller ikke nogen lås, der giver mulighed for at sikre svingbøjlen imod svingning på den i indledningen i krav 1 i den foreliggende patentansøgning angivne måde. Skriftet viser naturligvis derfor heller ikke opfindelsens nye træk a, b og c. Skriftet er derfor ikke nyhedsskadeligt.

Schweizisk patentskrift nr. 114.204 viser ganske vist en svingbøjlelås, hvor svingbøjlen kan dreje omkring dens længdeakse med henblik på at kunne passere ind i eller ud af et spærreleje f på hjulets anden side, set i forhold til selve låsmekanismen. I modsætning til, hvad det er tilfældet med svingbøjlelåsen ifølge den foreliggende ansøgning, anvendes svingbøjlens drejelighed omkring dens egen længdeakse ikke til at fastholde svingbøjlen i kørestillingen, idet der hertil blot anvendes en fjedermekanisme J. Skriftet viser heller ikke opfindelsens nye træk a, b og c. Skriftet er derfor ikke nyhedsskadeligt.

Fransk patentskrift nr. 1.002.281 angår heller ikke nogen svingbøjlelås, hvor svingbøjlen er drejeligt lejret omkring sin egen længdeakse. Svingbøjlen A er aksial forskydelig og herved indrettet til at blive forskudt aksialt ind i og ud af indgreb med spærrelejet E. Skrifter viser derfor heller ikke nogen svingbøjlelås, der som svingbøjlelåsen ifølge den foreliggende ansøgning har en sikring imod svingning i køre- stillingen opnået ved brug af svingbøjlens drejelighed omkring dens egen længdeakse. Skriftet viser derfor heller ikke opfindelsens kombination af nye træk a, b og c. Skriftet er derfor ikke nyhedsskadeligt.

Indsigeren har således ikke fremført noget som skulle give anledning til ændring af de krav og den beskrivelsesindledning, der blev indleveret den 21. september 1988. Jeg anmoder derfor Patentdirektoratet om at godkende opfindelsens patenterbarhed og godkende patentet til udstedelse på det fo- religgende grundlag.«

Patentdirektoratet besluttede ved skrivelse af 4. juli 1991 at udstede patent, idet indsigelsen blev afvist med følgende begrundelse:

»1. Man må medgive ansøgeren, at ingen af de af Dem fremdragne patentskrifter viser en svingbøjlelås ifølge den foreliggende opfindelse med de i krav 1 af 21 sep 1988 angivne karakteristika, der bevirker, at svingbøjlelåsen er sikret imod svingning i kørestillingen, d.v.s. fastholdt i kørestillingen, ved brug af svingbøjlens drejelighed omkring dens egen længdeakse.

2. Der ses herefter ikke at være noget til hinder for meddelse af det ansøgte patent.

Vi har derfor vedtaget at meddele patent på grundlag af den ændrede beskrivelsesindledning med krav af 21 sep 1988, med en enkelt rettelse i krav 1, og den specielle del af beskrivelsen ifølge fremlæggelsesskrift DK 151862 B.«

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 3. september 1991 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Direktoratets afgørelse omstødes. I ankebegrundelsen an- føres bl.a.: »....

I

1. Til bevis for denne forud for ansøgningens prioritetsdato, den 12. februar 1980, offentlige forudbenyttelse af en svingbøjlelås kan anføres følgende dokumentation:

1) Dansk patentansøgning nr. 1865/74, indleveret den 4. april 1974, offentliggjort den 4. oktober 1975 og ansøgt af Basta Låsefabrik A/S,

2) Dansk patentansøgning nr. 4820/74, indleveret den 13. september 1974, offentliggjort den 13. marts 1975 og ligeledes ansøgt af Basta Låsefabrik A/S,

3) Offentliggørelse i tidsskriftet »Motor«, side 74, offentliggjort den 10. oktober 1975 og visende en motorcykellås fra det danske firma »Basta«,

4) Fotokopi af fotografier mærket 1 til 4, hvilke fotografier i detaljer viser den i tidsskriftet »Motor« afbildede motorcykellås.

2. Fra tegningen i de to ovennævnte danske patentansøgninger kan det klart erkendes, at disse angår en svingbøjlelås til et køretøj, såsom et køretøj forsynet med et hjul med egere eller i det mindste en gennembrydning i hjulet til optagelse af en svingbøjle, der kan svinges om en første svingakse. Svingbøjlen kan samtidigt drejes om sin længdeakse, så svingbøjlens frie ende efter en svingning om nævnte første svingakse kan optages på låst måde i et spærreleje ved drejning om længdeaksen. Det fremgår også af ansøgningernes tegning, at svingbøjlens længdeakse krydser svingaksen.

3. Det kan ses på de fire fotografier, at den kendte svingbøjlelås omfatter en U-formet bøjle, der på de frie ender af U-ets grene har en svingbøjle henholdsvis et spærreleje. Der er tilvejebragt en svinglejeplade, hvori et svingleje er lejret svingeligt om en akse, der står vinkelret på det af den U-formede bøjle angivne plan. I svinglejet er svingbøjlen lejret på en sådan måde, at den kan drejes om sin længdeakse. Svingbøjlens længdeakse strækker sig således i alt væsentligt gennem svinglejet. Svingbøjlen bliver ved hjælp af en fjeder, der strækker sig rundt langs omkredsen af svingbøjlen, holdt forspændt i den på fotografi nr. 1 viste stilling. På svingbøjlen er der ved den ende, der strækker sig ud af svinglejet, udformet et sikringselement i form af to udtagninger i svingbøjlen, hvilke udtagninger tangerer svingbøjlen på diametralt modstående sider. På svinglejepladen er der tilvejebragt et sikringselementoptagende organ, der udgøres af enderne af to mod hinanden rettede cirkelbueafsnit.

4. Funktioneringen af denne kendte lås er, at svingbøjlelåsen i den på fotografi 1 viste stilling er i sin kørestilling, hvori svingbøjlen er sikret, idet svingbøjlen ved hjælp af fjederen holdes drejet om sin længdeakse, så nævnte udtagninger vender henholdsvis mod og bort fra åbningen mellem nævnte ender af de mod hinanden rettede cirkelbueafsnit, hvorfor svingbøjlen ikke kan passere igennem mellemrummet mellem disse ender. Drejer man derpå svingbøjlen i urvisernes retninger ca 90 grader om sin længdeakse ved hjælp af den til låsen hørende nøgle, som vist på fotografi 4, indtil de to udtagninger strækker sig i det væsentlige parallelt med det af den U-formede bøjles grene dannede plan, kan de to udtagninger passere mellem de nævnte ender af de mod hinanden rettede cirkelbueafsnit på lejepladen, så svingbøjlen kan svinges bort fra kørestillingen. Fotografi 3 viser denne delvist svingede stilling af svingbøjlen, idet nøglen samtidigt er blevet sluppet, så svingbøjlen af fjederen påny er trukket tilbage til dens oprindelige stilling. Ved en yderligere svingning, der er vist på fotografi 2, kan svingbøjlens frie ende svinges over mod spærrelejet. Ved endnu en drejning i urvisernes retning om svingbøjlens længdeakse ved hjælp af nøglen kan svingbøjlens affladede ende optages i spærrelejet. Ved en efterfølgende frigivelse af nøglen drejes svingbøjlen om sin længdeakse af fjederen, så dens frie ende fastlåses i spærrelejet. Kun i denne spærrestilling henholdsvis i den i fotografi 1 viste kørestilling kan nøglen udtages af svingbøjlelåsens låsecylinder.

II

Det almindelige kriterium for, om en opfindelse kan berettige til patentudstedelse er tre ting:

a) Opfindelsen skal besidde nyhed,

b) opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra det kendte, det vil sige besidde opfindelseshøjde, og

c) opfindelsen skal være industrielt anvendelig.

III

1. Nyheden af den i krav 1 omhandlede lås må erkendes, fordi der ikke i dokumentationen for teknikken standpunkt er angivet nogle sikringselementer tæt ved svingaksen og det dertil hørende sikringselementoptagende organ.

Krav 1 opfylder således forlangendet om nyhed.

2. Derimod opfylder krav 1 ikke forlangendet om en opfinderisk virksomhed for på baggrund af den kendte teknik at komme til de foranstaltninger, der omhandles i den kendetegnende del af krav 1.

3. Den ovenfor angivne nærmeste kendte teknik omfatter en svingbøjlelås til et køretøj, især et tohjulet køretøj, med en svingbøjle, der er svingeligt lejret om en svingakse på en steldel ved siden af et med en gennembrydning forsynet hjul, nemlig mellem en spærrestilling, i hvilken den trænger ind i gennembrydningen og er spærret imod at svinge, og en kørestilling, i hvilken den er ude af indgreb med hjulet og er sikret mod svingning, idet en forlængelse af svingbøjlen på svingaksesiden er drejeligt lejret i et svingnav om en på svingaksen vinkelret drejningsakse, og svingnavet er svingeligt lejret om svingaksen i et til stellet befæstet, med en på tværs af svingaksen liggende svinglejeplade udført svingleje, og idet svingningssikringen i det mindste i kørestillingen opnås ved indgreb af et i navområdet tilvejebragt sikringselement i et sikringselementoptagende organ i svinglejet, hvilket indgreb kan iværksættes henholdsvis ophæves ved drejning af svingbøjlen eller dens forlængelse om sin længdeakse ind i henholdsvis ud fra en drejesikringsstilling, og idet sikringselementet samvirker med en indgrebsbane, som befinder sig uden for svingnavet på svinglejepladen og forløber i en delbue rundt om svingaksen i retning af svingaksen, hvilken indgrebsbane er forsynet med eller danner det sikringselementoptagende organ.

Desuden er det fra denne offentlige forudbenyttelse (Basta-låsen) kendt, at indgrebsbanen med det sikringselementoptagende organ er udformet på en kant af en sidevæg af støttelejepladen, hvilken sidevæg i det mindste i en del af dens omkredsflade i en position svarende til afstanden for sikringselementet følger svingnavet.

4. Herfra adskiller låsen ifølge krav 1 i den omhandlede ansøgning nr. 0582/81, hvilken lås i det følgende kaldes Winkhaus-låsen, sig ved følgende kendetegn, nemlig at sikringselementet er anbragt uden for svingnavet på svingbøjlen og umiddelbart grænsende op til svingnavet.

5. Denne forskel medfører angiveligt ved bibeholdelse af en enkel udformning en forbedring af svingbøjlelåsens udseende.

6. Det objektive tekniske formål med Winkhaus-låsen er således under bibeholdelse af en enkel udformning at udforme navet, navlejringen og sikringselementet med det sikringselementoptagende organ enkelt og geometrisk kompakt.

7. Dette formål er nærliggende, hvis fagmanden ønsker at udforme den kendte lås fra Basta Låsefabrik A/S på en mere kompakt måde, da en sådan kompakt udformning allerede er kendt fra det i ansøgningen anførte US patentskrift nr. 4.180.998, se især fig. 1-4.

8. Løsningen af opgaven er nærliggende for fagmanden og er således ikke baseret på opfinderisk virksomhed.

9. Til løsning af den nævnte opgave vil fagmanden anvende US patentskrift nr. 4.180.998, idet der heri løses det samme problem, nemlig den kompakte udformning af nav, navlejring, sikringselement og det sikringselementoptagende organ, jf. fig. 1-4.

Det vises der, at den kompakte udformning muliggøres ved at udføre sikringselementet og det sikringselementoptagende organ inde i navområdet.

10. Derfor er det nærliggende for fagmanden med udgangspunkt i de kendte svingbøjlelåse, at forlægge sikringselementet og det sikringselementoptagende organ i retning mod navet og at anbringe dem uden for svingnavet og umiddelbart grænsende hertil for således at bevare den enkle udformning.

Iøvrigt er en sådan omplacering af sikringselementet og det sikringselementoptagende organ kun et tilpasningsspørgsmål, som fagmanden efter de givne omstændigheder vil kunne løse uden opfinderisk virksomhed. For med denne omplacering er der ikke forbundet nogen særlig eller overraskende teknisk virkning.

11. Det er i beskrivelsens indledning anført, at en ulempe ved den fra US patentskrift nr. 4.180.998 kendte svingbøjlelås, som i det følgende kaldes US-låsen, er, at der til svingningssikringen i kørestillingen kun står en forholdsvis lille vægtstangsarm til rådighed, hvilket kræver en meget præcis udformning af de samvirkende dele for overhovedet at opnå en pålidelig svingningssikring i kørestillingen og eventuelt også i spærrestillingen.

12. Denne forklaring er særdeles mangelfuld. Det, der i Winkhaus-låsen sikrer mod en svingning af svingbøjlen, er således først og fremmest, at denne skal drejes om sin længdeakse 22, for at sikringselementet 72 kan bringes ud af indgreb med det sikringselementoptagende organ, som dannes af kærven 66 på svinglejepladens 14 sidevæg 14b. Det er derfor alene et spørgsmål om svingbøjlens 20 diameter i forhold til dybden af den i svingbøjlen 20 udførte udtagning, der danner sikringselementet 72, som betinger sikkerheden mod drejning om længdeaksen 22, hvilken drejning efterfølgende tillader svingning om svingaksen 18.

Tilsvarende forhold gør sig gældende ved US-låsen.

13. Her er det en udtagning 10 i svingbøjlen 2, der tillader henholdsvis forhindrer en drejning af svingbøjlen 2 om sin længdeakse. Når udtagningen 10 er drejet væk fra svinglejets akseltap 9, er svingbøjlen 2 forhindret i at svinge om akseltappen 9. Når udtagningen 10 derimod er drejet, så den vender mod akseltappen 9, kan svingbøjlen 2 svinges om akseltappen 9 mellem spærrestillingen og kørestillingen.

Ved Basta-låsen er der tilvejebragt to udtagninger, som er anbragt på diametralt modsatte sider af svingbøjlen, og først når svingbøjlen er drejet om sin længdeakse, er det muligt at svinge svingbøjlen ud eller ind mellem enderne af to mod hinanden rettede cirkelbueafsnit, som udgør det sikringselementoptagende organ.

14. Både ved Winkhaus-låsen og de to kendte svingbøjlelåse afhænger sikringen mod svingning fra kørestillingen til spærrestillingen og tilbage igen af diameteren af svingbøjlen i forhold til dybden af udtagningerne i svingbøjlen. Denne diamer må antages at være af nogenlunde samme størrelse ved alle tre låse, og sikkerheden mod drejning af svingbøjlen om sin længdeakse må derfor være den samme og iøvrigt uafhængig af den afstand, som er mellem svingaksen og den flade, som sikringselementet/svingbøjlen glider mod under svingningen mellem spærre- og kørestillingen.

Denne afstand synes uden betydning, når svingbøjlen først er drejet om sin længdeakse, så den er frigivet til svingning om svingaksen, der står nogenlunde vinkelret på det af den U-formede bøjle dannede plan.

Ved US-låsen er denne afstand meget lille, og ved Basta-låsen er afstanden omtrent lige så stor som svingbøjlens samlede længde.

15. Når det således er kendt, at den nævnte afstand enten kan være meget lille eller meget stor, synes det alene at være et for en fagmand selvfølgeligt valg at udforme en lås, så af standen befinder sig et vilkårligt sted mellem de kendte afstande, hvorfor dette valg ikke angiver en ejendommelighed eller et udtryk for en opfinderisk tanke.

16. På den anden side indeholder det kendte ingen opfordring til en kompakt udformning.

17. Dette skal man dog ikke rette sig efter, fordi fagmanden netop gennem den kostbare konstruktion i US-låsen bliver afholdt fra at forlægge sikringselementet og det sikrings- elementoptagende organ til det indre af navet, og fordi fagmanden selvfølgelig for at bevare den kendte enkle konstruktion ville anbringe sikringselementet og det sikringselementoptagende organ på den kendte måde uden for navet, men så tæt herpå som muligt.

18. Når henses til det ovenfor anførte, kan den i ansøgningen omhandlede lås ikke siges at være fremkommet ved en op-finderisk virksomhed, der har medført, at låsen adskiller sig væsentligt fra det kendte.

19. Vedrørende de uselvstændige krav synes de alle at angive nogle for en fagmand nærliggende foranstaltninger.

Afsluttende bemærkninger

Det må således sammenfattende konstateres, at det i kravene omhandlede ikke adskiller sig væsentligt fra, hvad der er kendt fra den af Basta Låsefabrik A/S i 1974 fremstillede svingbøjlelås til et tohjulet køretøj, og vi skal derfor anmode Patentankenævnet om at afslå ansøgningen under henvisning til, at den ikke opfylder bestemmelsen i patentlovens § 2, stk. 1 og 2.'

Ansøgeren har ved skrivelse af 6. maj 1992 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført følgende:

»Indledningsvis skal det konstateres, at indsigeren i klagebegrundelsen henviser til samme kendte teknik, som den, der er omtalt under indsigelsen.

Endvidere skal jeg for en ordens skyld gøre opmærksom på, at ansøgningen er blevet ændret under indsigelsesprocessen. Mine bemærkninger er derfor baseret på den beskrivelse med krav, der er blevet godkendt af Patentdirektoratet den 4. juli 1991, jf. det den 13. september 1991 indleverede offseteksemplar.

Ifølge nævnte offseteksemplar er det nye og ejendommelige ved svingbøjlelåsen ifølge opfindelsen:

a) at sikringselementet 72, 172 er anbragt i navområdet på svingbøjlen 20, 120, og

b) dennes drejningsakse 22 forløber i alt væsentligt dia-metralt igennem svingnavet 16, 116 og

c) at svinglejepladen 14a, 114a er udformet med en sidevæg 14b, 114b, der følger svingnavet 16, 116 på i det mindste en del af dets omkredsflade, og på hvis kant det sikringselementoptagende organ 66 og eventuelt et spærreelementoptagende organ 70 er udformet.

Herved opnås, at der tilvejebringes en svingbøjlelås, som set både ud fra et berøringsmæssigt og udseendemæssigt synspunkt udgør en forbedring i forhold til den kendte teknik.

De danske patentansøgninger nr. 1865/74 og 1820/74, som begge tilhører indsigeren angår en hjullås med en svingbøjle 3, der er drejelig med en nøgle anbragt i en låsecylinder 1. Denne svingbøjle kan fastlåses i en kørestilling f.eks. ved hjælp af en ikke nærmere vist clips. Det drejer sig således ikke om en svingbøjlelås af den i den foreliggende ansøgning omhandlede type, hvor svingbøjlen er drejeligt lejret i et svingnav, som selv er svingeligt lejret om en svinglejeplade, og hvor især svingningssikringen i det mindste i kørestillingen opnås ved indgreb af et på svingbøjlen tilvejebragt sikringselement i et sikringselementoptagende organ, som er tildannet i det svingleje, som indeholder svinglejepladen. Skriftet viser heller ikke opfindelsens nye træk a, b og c. Skriftet er derfor ikke nyhedsskadeligt.

Den svingbøjlelås, som er omtalt under punkterne 3 og 4 på side 3 i klagebegrundelsen, og som omtales som BASTA-låsen, er en svingbøjlelås af den type, der er beskrevet i krav 1's indledning. Denne svingbøjlelås« svingbøjle strækker sig igennem et klodsformet legeme, der er svingeligt lejret omkring en svingaksel, som er fastgjort på en svinglejeplade. I kørestillingen opnås der svingningssikring ved optagelse af svingbøjlens frie ende i et optagende organ, der findes tildannet på en udragende forlængelse af svinglejepladen. Det til svingbøjlelåsen ifølge den foreliggende ansøgning svarende sikringselement findes således tildannet på svingbøjlen fjernet fra den til svingnavet svarende klods. Hertil kræves der, at indsigerens svingbøjlelås må have en svinglejeplade, som strækker sig forholdsvis langt væk fra svingakselen og derved bliver forholdsvis voluminøs. Det sikringselementoptagende organ er dertil tildannet som en del af et aflangt kasseformet profillegeme, hvori den klods, hvorigennem svingbøjlen strækker sig, er lejret. Skriftet viser således ikke nogen svingbøjlelås, hvor sikringselementet er anbragt i navområdet på svingbøjlen, og skriftet viser heller ikke nogen svingbøjle, hvor drejningsaksen, dvs. svingbøjlens langsgående midterakse forløber i alt væsentligt diametralt igennem svingnavet, idet netop svingbøjlen og svingakselen udgør runde stænger, som strækker sig vinkelret på hinanden men ved siden af hinanden. Skriftet viser heller ikke noget, der kan sammenlignes med opfindelsens træk (c) bl.a. på grund af, at det, der svarer til et svingnav, har form af en klods. Da indsi- gerens svingbøjlelås således ikke viser opfindelsens nye træk, og heller ikke udviser de fordele, som søges opnået ved hjælp af den foreliggende opfindelse, er den pågældende svingbøjlelås fra indsigeren ikke nyhedsskadelig.

US-patentskrift nr. 4.180.998, som har været diskuteret allerede under patentansøgningens behandling i Pa- tentdirektoratet, angår en svingbøjlelås med en svingbøjle 2, som er drejeligt lejret i et klodsformet svingnav 7, som selv er svingeligt lejret om en svingtap 9, som sidder fast på en svinglejeplade 5. Svingningssikringen i kørestillingen opnås ved, at svingbøjlens 2 frie overflade optages i en udsparing 13 i svingtappen 9. Ved drejning af svingbøjlen 2 om dens langsgående midterakse drejes en udsparing 10 på svingbøjlen 2 ind i en stilling, hvor den ligger direkte ud for svingtappen 9. Herefter kan svingbøjlen ved svingning omkring svingtappen 9 føres ind i spærrestillingen, hvor den igen kan fastlåses ved indgreb i en udsparing 12 på svingtappen 9. Sikringen imod svingning fra kørestillingen til spærrestillingen opnås således kun med en forholdsvis lille vægtstangsarm, som er mindre end svingtappens radius. For at opnå en pålidelig fastholdelse af svingbøjlen i kørestillingen kræves der derfor en meget præcis udformning af de samvirkende dele på svingbøjlen 2 og svingtappen 9, det samme gælder også i spærrestillingen. Svingbøjlen 2 med dens langsgående drejningsakse er ifølge sagens natur anbragt sideforsat i forhold til svingaksen, hvorfor selve svingbøjlelåsen har en asymmetrisk udformning, som har indflydelse på låsens berøringsvenlighed og udseende. US-patentskriftet viser heller ikke opfindelsens nye træk. Skriftet er derfor ikke nyhedsskadeligt.

Netop trækket c indebærer, at svingbøjlelåsen ifølge opfindelsen set i forhold til svingbøjlelåsen ifølge nævnte US-patentskrift udviser en betydelig større vægtstangsarm til fastholdelse af svingbøjlen i kørestillingen. Der opnås herved en stabil fastholdelse af svingbøjlen og dette uden nogen væsentlig forøgelse af svinglejepladens dimensioner, da sidevæggen på svinglejepladen ligger tæt op ad og følger svingnavets periferi. Svinglejepladens forholdsvis lille diameter udnyttes herved optimalt til understøtning af svingbøjlen i kørestillingen og eventuelt også i spærrestillingen.'

Sagen har været behandlet på nævnets møde den 14. april 1994.

For ansøgeren mødte ing. O. Thierry Carstensen, der havde lejlighed til at udtale sig.

Klageren var ikke mødt.

Ankenævnet skal udtale:

Idet der ikke i det anførte findes grundlag for at tilsidesætte det af Direktoratet udøvet skøn

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

 Grønning-Nielsen.    Hans Chr. Thomsen.    Arne Holm. 

    Torben Laubst.      P. Terndrup Pedersen. 

Officielle noter

Ingen