Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Ankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afvisning af indsigelsen, der var nedlagt på baggrund af indsigers brug af mærket CYCLUS.

Den fulde tekst

Indsigelse imod gyldigheden af registreringen af varemærket CYGNUS COPIER afvist.


År 1994, den 10. juni afsagde Patentankenævnet

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, S. Gulmann)

følgende

 

                 KENDELSE 

 i sagen j.nr. V 1/93:      Klage fra 

                 Stora Papyrus, Danmark A/S, 

                 v/Larsen & Birkeholm A/S 

                 Skandinavisk Patentbureau 

                     over 

                 Patentdirektoratets afgørelse 

                 af 20. november 1992 af gyldigheden 

                 af varemærkeregistrering nr. 

                 VR 6214 1992 for mærkeindehaver 

                 Metsa-Serla Paper and Board Ltd., 

                 Finland, 

                 v/Patentbureau Lehmann & Ree A/S. 

Den 24. januar 1992 indleverede Metsa-Serla Paper and Board Ltd., Finland, v/Lehmann & Ree A/S en ansøgning om registrering af varemærket CYGNUS COPIER (ordmærke) for visse nærmere angivne varer i klasse 16. Varemærket blev registreret den 10. juli 1992.

Den 12. august 1992 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 22. september 1992 nedlagde Stora Papyrus, Danmark A/S v/Larsen & Birkeholm A/S, i medfør af varemærkelovens § 23 indsigelse imod registreringens gyldighed. Som begrundelse blev gjort gældende, at det registrerede mærke CYGNUS COPIER var forveksleligt med indsigers registrerede varemærke VR 1579 1989 CYCLUS.

Indsiger anførte følgende:

»Da det registrerede mærke CYGNUS COPIER omfatter duplikatorpapir, kopipapir, papir til trykning (ikke til fotografier), papir til reproduktionsformål, mens vor klients mærke CYCLUS omfatter alle varer i klasse 16, skal vi herved gøre gældende, at der foreligger vareidentitet, jf. § 15, stk. 1,2) i varemærkeloven.

Vi skal gøre gældende, at mærkerne, når disse bedømmes visuelt og auditivt over for hinanden

 

                CYGNUS 

                CYCLUS 

må anses for forvekslelige.

Visuelt er mærkerne opbygget på samme måde derved, at begge mærker består af 6 bogstaver, og at begge mærker indledes med bogstaverne CY og afsluttes med bogstaverne US . Hertil kommer, at de midterste bogstaver G henholdsvis C visuelt er meget ens.

Fonetisk ligger mærkerne meget tæt på hinanden, idet begge mærker består af vokalerne Y henholdsvis U . Vi skal endvidere fremhæve den fonetiske lighed mellem de to mærker, dels pga. den samme stavelsesopbygning CYG-NUS/CYC-LUS med tryk på første stavelse, og dels fordi første og sidste stavelse CYG/CYC henholdsvis NUS/LUS udtales næsten ens.

Det er endvidere vor opfattelse, at COPIER ikke har varemærkekarakter og er direkte beskrivende for produkterne, idet COPIER betyder 1) en, der kopierer samt 2) kopimaskine, og betydningsmæssigt ligger meget tæt på kopipapir, jf. vedlagte kopi af engelsk-dansk ordbog. Endvidere giver COPIER helt klare associationer dels til det engelske ord copies, dels til det danske ord kopier.

Det følger af Direktoratets praksis, at varemærker bestående af to ord med varemærkekarakter ikke anses for forvekslelige med varemærker bestående af et ord, når ordene ikke er identiske: i det foreliggende tilfælde er der imidlertid som nævnt tale om, at COPIER ikke har varemærkekarakter.«

I skrivelse af 16. oktober 1992 anmodede mærkeindehaver direktoratet om at afvise indsigelsen og anførte bl.a.:

»Det registrerede mærke CYGNUS COPIER består af to ord. I henhold til Direktoratets registreringspraksis anses mærker, der består af flere ord kun for forvekslelige med mærker, der består af et af ordene, hvis det er identisk med dette ord, jfr. Rigmor Carlsen »Varemærker - registreringspraksis«, 1980, side 58.

Ordet CYGNUS er ikke identisk med ordet CYCLUS.

Selv om ordet COPIER kan betyde »en, der kopierer« eller »kopimaskine« på engelsk, og således kan opfattes som værende beskrivende, indgår ordet trods alt i mærket og udgør en del af dets helhed. Det er også den vurdering, Direktoratet har lagt til grund ved registrerbarhedsbedømmelsen, hvor VR 1579 1989 CYCLUS ikke er blevet modholdt.

Såvel CYCLUS som CYGNUS COPIER har begrebsmæssige betydninger, hvorved mærkerne adskiller sig yderligere. CYCLUS er det latinske ord for »kreds, ring, hjul« og benyttes som udtryk for et tidsrum, efter hvis forløb et fænomen gentager sig, jfr. vedlagte kopi af Fremmedordbogen, 10. udg., 3. opl., side 106.

Ordets betydning er almindeligt kendt og anvendt i mange forbindelser, bl.a. i det engelske udtryk »to recycle« (at genbruge), der er meget oppe i tiden. Der er formentlig også tale om, at det papir Stora Papyrus, Danmark A/S fremstiller under betegnelsen CYCLUS er genbrugspapir.

CYGNUS i CYGNUS COPIER er det latinske ord for »svane«, der må betegnes som relativt almindeligt kendt. Det bruges som betegnelse for stjernebilledet »Svanen«, jfr. vedlagte kopi fra Gyldendals Ti-binds Leksikon. Den verdensberømte ballet »Svanesøen« er kendt under den franske betegnelse »Lac de Cygnes«.

Ved at sammenstille ordene CYGNUS og COPIER opstår et fantasiord med varemærkekarakter. Da de to mærker til bedømmelse CYCLUS og CYGNUS COPIER begge har en begrebsmæssig betydning mindskes risikoen for forveksling yderligere.

Efter en helhedsbedømmelse adskiller mærkerne sig efter vores opfattelse tilstrækkeligt fra hinanden til at udelukke risiko for forveksling.'

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 20. november 1992 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

»....Mærket CYGNUS COPIER består af to ord, og uanset at COPIER er uden særpræg eller kun i besiddelse af meget begrænset særpræg for de anførte varer, kan der ikke helt bortses fra denne del af mærket, som påvirker mærkets helhedsindtryk. Dette sammenholdt med, at CYGNUS og CYCLUS har hver sin betydning, hvor i hvert fald betydningen af ordet CYCLUS må antages at være kendt, gør, at mærket adskiller sig tilstrækkeligt fra hinanden til ikke at være forvekslelige. Den fremsatte indsigelse kan derfor ikke tages til følge.«

Denne afgørelse har klageren, Stora Papyrus, Danmark A/S v/Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau den 5. januar 1993 indbragt for Patentankenævnet med påstand om, at Patentdirektoratets afgørelse omstødes.

I ankebegrundelsen skriver klageren:

»For vor klient, Stora Papyrus, Danmark A/S har vi opnået varemærkeregistrering i Danmark for ordmærket CYCLUS for alle varer i klasse 16.

På grundlag af denne varemærkeregistrering har vi den 22. september 1992 i medfør af bestemmelsen i § 22 i varemærkeloven nedlagt indsigelse mod registrering af det under VR 6214 1992 registrerede varemærke CYGNUS COPIER, som blev bekendtgjort i Dansk Varemærketidende den 12. august 1992.

I vor indsigelse har vi påpeget, at der er direkte varesammenfald, idet det registrerede mærke CYGNUS COPIER omfatter duplikatorpapir, kopipapir, papir til trykning (ikke til fotografier), papir til reproduktionsformål, mens vor klients registrerede mærke CYCLUS omfatter alle varer i klasse 16, herunder alle former for papir og papirvarer.

Vi har endvidere gjort gældende, at mærkeelementerne CYCLUS henholdsvis CYGNUS såvel visuelt, auditivt som stavelsesmæssigt må anses for forvekslelige og i den forbindelse lagt vægt på de fælles begyndelsesbogstaver CY og de fælles slutbogstaver US, dvs. fire sammenfaldende bogstaver ud af et ord på i alt seks bogstaver.

Vi har endelig gjort gældende, at ordet COPIER efter vor opfattelse ikke har varemærkekarakter (særpræg) for de pågældende varearter, således at der i det væsentlige må kunne ses bort fra dette ord ved en forvekslelighedsbedømmelse.

Patentbureauet Lehmann & Ree A/S har på vegne deres klient imødegået indsigelsen, og lagt vægt på Patentdirektoratets registreringspraksis vedrørende mærker bestående af to ord henholdsvis et ord, hvoraf ingen er identiske. Endvidere anfører man, at selv om ordet COPIER kan opfattes som værende beskrivende, indgår det i mærket og udgør en del af dets helhed.

Der henvises yderligere til de to mærkers begrebsmæssige betydninger, nemlig for CYCLUS det latinske ord for »kreds, ring, hjul« og et udtryk for »tidsrum« og for CYGNUS det latinske ord for »svane« og betegnelsen for stjernebilledet »Svanen«.

Ved en helhedsbedømmelse adskiller mærkerne sig derfor tilstrækkeligt fra hinanden til at udelukke risiko for forveksling.

Patentdirektoratet har herefter optaget indsigelsen til afgørelse med følgende begrundelse:

»Mærket CYGNUS COPIER består af to ord, og uanset at COPIER er uden særpræg eller kun i besiddelse af meget begrænset særpræg for de anførte varer, kan der ikke helt bortses for denne del af mærket, som påvirker mærkets helhedsindtryk. Dette sammenholdt med, at CYGNUS og CYCLUS har hver sin betydning, hvor i hvert fald betydningen af ordet CYCLUS må antages at være kendt, gør, at mærket adskiller sig tilstrækkeligt fra hinanden til ikke at være forvekslelige. Den fremsatte indsigelse kan derfor ikke tages til følge«.

Patentdirektoratet lægger i sin afgørelse til grund, at mærket CYGNUS COPIER består af to ord, og »uanset at COPIER er den særpræg (vor understregning) eller kun er i besiddelse af meget begrænset særpræg (vor understregning), kan der ikke helt bortses fra denne del af mærket, som påvirker mærkets helhedsindtryk«

Efter vor opfattelse er ordet COPIER ganske uden særpræg for de anførte varer, således at man helt må kunne se bort fra dette ved en forvekslelighedsbedømmelse. I Betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker, 1958, s. 119, spalte 1, anføres:

»Ved bedømmelse af et ords adskillelsesevne skal ordets betydning på dansk i første række haves for øje. Men også ordets betydning på et fremmed sprog kan medføre, at det må anses for deskriptivt. Herved bør især tages hensyn til de øvrige nordiske landes sprog samt til de store hovedsprog«.

Det er vel korrekt, at ordet COPIER ikke direkte betyder »kopipapir etc.«, men nok »en, der kopierer, efterligner eller kopimaskine«, og derfor betydningsmæssigt ligger meget tæt på ordene kopi, kopier, kopipapir. Ordet kendes endvidere fra engelsk copy, copies, fra tysk Kopie, Kopien, og fra fransk copie, copies.

Det følger af Patentdirektoratets registreringspraksis, jf. Rigmor Carlsen »Varemærker Registreringspraksis«, 1980, s. 58, at varemærker bestående af flere ord kun anses for forvekslelige med mærker bestående af et af ordene, hvis det er identisk med dette ord. Dette er også fremført af indehaverne af CYGNUS COPIER-mærket i indlægget af 16. oktober 1992, men man glemmer den ufravigelige tilføjelse, at ordene skal have varemærkekarakter/særpræg, hvilket ikke er tilfældet med COPIER som anført ovenfor.

Analoge eksempler ville være varemærker som

 

             CYGNUS SYSTEM 

             CYGNUS FORM 

             CYGNUS PRINT, 

hvor man givet ville se bort fra ordene SYSTEM, FORM OG PRINT i relation til de anførte varer. Andet ville også være uholdbart, da man ellers ville kunne lægge sig tæt op ad andres varemærker ved blot at foretage en ubetydelig ændring CYCLUS kontra CYGNUS og tilføje et varebeskrivende ord.

Patentdirektoratet lægger i sin afgørelse endvidere til grund, at CYCLUS og CYGNUS hver har sin betydning, »hvor i hvert fald betydningen af ordet CYCLUS må antages at være kendt«.

Vi noterer os i den forbindelse, at Patentdirektoratet således heller ikke - som anført af modparten - anser ordet CYGNUS for at have en »relativt almindeligt kendt« betydning, jf. det latinske ord for »svane« og betegnelsen for stjernebilledet »Svanen«.

Det latinske sprog må anses for lidet kendt i Danmark, og der er næppe for klasse 16 varers vedkommende kutyme for at anvende latinske betegnelser. Hertil kommer, at det formentlig er en ret begrænset kreds af forbrugere, som kender navnet/stjernebilledet Svanen. Den begrebsmæssige betydning for forbrugerne af CYGNUS i forhold til CYCLUS må derfor betragtes som yderst ringe, således at CYGNUS må blive opfattet som et rent kunstord.

Betydningen af CYCLUS er nok mere kendt, men stadig kun i visse tekniske/videnskabelige/litterære grundsammenhænge, fra Nudansk Ordbog og ordene månecyklus, livscyklus, digtcyklus, men har ingen direkte relation til en vare, et produkt, og således heller ikke papir i klasse 16.

Modparten anfører, at ordet CYCLUS bl.a. anvendes i det engelske udtryk »to recycle« (at genbruge), og det er da også korrekt, at det af Stora Papyrus, Danmark A/S producerede CYCLUS-papir er genbrugspapir. Der er dog ikke tale om genbrugspapir i traditionel forstand, eftersom CYCLUS-papiret er det første naturfarvede genbrugspapir på markedet fremstillet af 100% returfibre, og som har de samme brugsegenskaber som almindeligt træfrit trykpapir. De hidtil kendte begrænsninger for anvendelsen af genbrugspapir eksisterer derfor ikke længere, hvilket også har været en medvirkende årsag til CYCLUS-papirets succes lige fra start. Til orientering vedlægges en brochure der omtaler produktet og den investering på kr. 265 mio., som er gjort i et topmoderne miljøvenligt produktionsanlæg.

Siden introduktionen i 1990 er der produceret stadig stigende mængder CYCLUS-papir, nemlig 15.000 tons i 1991 og 35.000 tons i 1992. Der budgetteres i 1993 med en produktion på 65.000 tons og i 1994 på 110.000 tons. Der eksporteres allerede nu til 22 lande i hele verden.

Som det fremgår af de vedlagte papirprøver og den deri givne produktinformation, markedsføres CYCLUS-papiret i Danmark i fire varianter, nemlig

 

              CYCLUS KOPI 

              CYCLUS OFFSET 

              CYCLUS FORMULAR 

              CYCLUS KONVOLUT 

sidstnævnte alene til de få danske konvolutfabrikker i eksportøjemed, bl.a. som

 

              CYCLUS OFFSET 

              CYCLUS COPIER 

              CYCLUS CONSTAT 

              CYCLUS ENVELOPE 

i Europa, USA og Australien.

I relation til vor klients ovennævnte benyttelse på markederne af mærket er der efter vor opfattelse en reel risiko for forveksling mellem mærkerne, og forbrugerne vil let kunne forledes til at tro, at CYGNUS COPIER blot er en variant i vor klients produktprogram, der som nævnt bl.a. omfatter CYCLUS KOPI og CYCLUS COPIER til det internationale marked. Hertil kommer, at fx. kopipapir er en almindelig forbrugsvare, der ofte blot bestilles telefonisk af indkøbsafdelinger fra grossister for kontorartikler el. lign., og som ikke kræver særlig ekspertise eller faglig viden med hensyn til produktet. En lidt »sløset« udtale eller usikkerhed med hensyn til den korrekte udtale af de fremmedartede ord CYCLUS KOPI henholdsvis CYGNUS COPIER vil forstærke risikoen for forveksling.

Vi skal endelig anføre et yderligere moment, som kan være medvirkende til at fremkalde forvekslingsmulighed, nemlig vor klients benyttelse af en afbildning af en svane i sin markedsføring. Vi har ganske vist ovenfor argumenteret, at betydningen af ordet CYGNUS (svane) kun kendes af en ret begrænset kreds af forbrugere, men skulle dette ikke vise sig helt at være tilfældet, da vil der for forbrugerne foreligge en klar association mellem ordet svane og afbildningen af en svane, som yderligere vil forstærke den opfattelse, at der er tale om papirprodukter hidrørende fra samme producent, nemlig vor klient, Stora Papyrus, Danmark A/S.'

Mærkeindehaver har ved skrivelse af 25. marts 1993 påstået Patentdirektoratets afgørelse stadfæstet og anført følgende:

»Det gøres gældende, at der som statueret af Patentdirektoratet ikke foreligger den fornødne mærkelighed mellem CYCLUS og CYGNUS COPIER.

De to mærker til bedømmelse består af eet henholdsvis to ord. Efter registreringspraksis anses mærker, der består af flere ord kun for forvekslelige med mærker, der består af et af ordene, hvis det er identisk hermed.

CYCLUS er ikke identisk med CYGNUS.

Der kan ikke ved bedømmelsen af faren for forveksling bortses fra mærkeelementet COPIER, således som klagerne anfører. Ordet COPIER er ikke uden særpræg for de anmeldte varer, idet ordet ikke betyder »kopipapir«, men »en, der kopierer, kopimaskine«, jfr. vedlagte kopi fra Kjærulf-Nielsens Engelsk-Dansk Ordbog. Da ordet COPIER er engelsk indbyder det til engelsk udtale af mærket CYGNUS COPIER (»SIGNÆS KÅPIA«), hvorved det yderligere adskiller sig fra det på dansk velkendte ord CYCLUS (»SY-KLUS«).

Vi vedlægger en oversigt med eksempler fra tidligere afgørelser, der illustrerer Direktoratets praksis. Appellanterne gør sig i deres argumentation til talsmand for, at alle ordene i varemærker, der består af flere ord skal have varemærkekarakter. Det fremgår af vedlagte materiale, at denne opfattelse ikke er korrekt. Det afgørende er mærkets helhedsindtryk.

Dette fremgår både af vedlagte bilag og Direktoratets begrundelse i nærværende sag, hvori det hedder, at »uanset at COPIER er uden særpræg eller kun i besiddelse af meget begrænset særpræg for de anførte varer, kan der ikke helt bortses fra denne del af mærket, som påvirker mærkets helhedsindtryk«.

Dertil kommer forskellene i begrebsindhold mellem CYCLUS og CYGNUS. Ordet »cyclus« er almindeligt kendt og associeres i forbindelse med papirvarer naturligt med det engelske verbum »to recycle« - at genbruge.

Genbrugstanken er meget populær i disse år, hvilket gør ordet almindeligt kendt i Danmark, og hertil kommer, at Stora Papyrus anvender »genbrugssymbolet« i deres markedsføring, hvilket må bestyrke betydningen af ordet CYCLUS i det købende publikums bevidsthed.

Hvorvidt Stora Papyrus sælger genbrugspapir i traditionel forstand eller ej, er sagen uvedkommende, idet det, der må tillægges vægt, er, at det er genbrugspapir, og at ordet CYCLUS er suggestivt for varearterne.

Den omstændighed, at Stora Papyrus har valgt at vise billedet af en svane i deres brochurer sammenholdt med, at CYGNUS i CYGNUS COPIER betyder svane, kan efter vores opfattelse ikke tillægges vægt, idet billedmærker og ordmærker, der består af det til billedmærket svarende begreb, ikke anses for forvekslelige. Stora Papyrus kan ikke opnå beskyttelse af motivet en svane.

Med disse bemærkninger skal vi henstille, at registreringen af VR 6214 1992 CYGNUS COPIER opretholdes og anken afvises.'

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 7. marts 1994.

Ansøgeren mødte ikke.

For klageren mødte varemærkekonsulent Ole Vangshardt, der henholdt sig til og uddybede de skriftlige indlæg.

Ankenævnet skal udtale:

I henhold til de af Direktoratet anførte grunde og idet det for Ankenævnet anførte ikke findes at kunne føre til andet resultat,

bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

 

 Grønning-Nielsen.    Hans Chr. Thomsen.    S. Gulmann. 

Officielle noter

Ingen