Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Klageren K's far F hævede indestående på K's børneopsparingskonto.

Udbetalingen ikke sket med frigørende virkning for kontoførende pengeinstitut.

Den fulde tekst

Børneopsparingskonto. Udbetaling af ihændehaverbog. (* 1)


-Kendelse af 15. juni 1992 i sag 27/1992 (Børneopsparing, ihændehaverbog udbetaling til ikke berettiget.

Den 11. juli 1985 blev klageren K's børneopsparingskonto hos pengeinstituttet P opgjort, og indestående med renter på 49.036,72 kr. overførtes efter anmodning af K's far F til dennes konto. K var født den 2. juli 1964 og bindingsperioden for børneopsparingskontoen udløb den 2. juli 1985. Den til kontoen knyttede bog var en ihændehaverbog og var på forsiden påført: »Børneopsparing«.

K indbragte sagen for Ankenævnet med påstand om, at P tilpligtedes, at betale hende 49.306,72 kr.

P nedlagde påstand om frifindelse.

Ankenævnet tog K's påstand til følge med disse bemærkninger:

»Bankbogen har påtegning om, at kontoen var en børneopsparingskonto. Når endvidere henses til, at F anmodede om overførsel af det samlede - betydelige - indestående til sin egen konto, findes der at have foreligget sådanne særlige omstændigheder, at P's medarbejder burde have anmodet F om bevis for hans ret til at hæve på kontoen. P er herefter ikke frigjort ved den foretagne udbetaling, jfr. gældsbrevslovens § 33, stk. 2.«

P pålagdes at betale K 49.306,72 kr. med tillæg af rente svarende til P's til enhver tid gældende rente af børneopsparingskonti, for hvilke bindingsperioden er udløbet.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Fagskrift for Finansvæsen og Ankenævnets årsberetning for 1992